Άρθρα & Κατηγορίες
Εγγραφή στον σύλλογο
ΑΦΙΣΕΣ
VIDEO
Ακολουθήστε τον Σύλλογο
/
/
/
/
ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
pexels-mohammad-danish-891059
ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

                                            Αθήνα  13/2/2022

                                              Αριθμ. Πρωτ.: 26

 

ΠΡΟΣ

                                                                                                   1. Υπουργείο Οικονομικών

-Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών

 deputyminister-secr@minfin.gr

                                                           – Γενικό Λογιστήριο του Κράτους

                                                                  -Διεύθυνση Εισοδηματικής Πολιτικής

                                                                  d22@glk.gr

                                                                        -Επιτροπή Μεταρρύθμισης Επιδόματος

Επικίνδυνης και Ανθυγιεινής   Εργασίας

2. Υπουργείο Εσωτερικών

-Γραφείο Υπουργού

-Δ/νση Προσωπικού Τ.Α.

 

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

Για την Γνωμοδότηση της Διϋπουργικής Επιτροπής για την «Μεταρρύθμιση καθεστώτος χορήγησης επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας»

Με το παρόν υπόμνημα δεν θα σταθούμε στην επιχειρηματολογία για την αναγκαιότητα ένταξης κλάδων και ειδικοτήτων στους δικαιούχους του επιδόματος ανθυγιεινής και επικίνδυνης εργασίας, που σύμφωνα με όσα μας παρουσιάστηκαν εντάσσονται σε αυτούς, αλλά σε σοβαρές παραλείψεις και λάθη, που περιέχονται στον σχετικό πίνακα των Περιφερειών, που οδηγούν άλλες ειδικότητες στην απένταξη, άλλες στην ένταξη σε κατώτερη κατηγορία και άλλες που δεν τις αναφέρουν καθόλου, παρόλο που αφορούν σημαντικές αρμοδιότητες των Περιφερειών.

 

I. Απουσιάζουν παντελώς από τον πίνακα βαθμολόγησης οι ειδικότητες που σχετίζονται με τις εργασίες που είναι αναγκαίες για να εκτελεστούν οι αρμοδιότητες για το οδικό δίκτυο, δηλ. για τους δρόμους ευθύνης των Περιφερειών (εκτός από τους εργάτες ασφαλτόστρωσης, οι οποίοι μάλιστα έχουν βαθμολογηθεί πολύ χαμηλά, σε αντίθεση από εργάτες ασφαλτόστρωσης άλλων φορέων, λες και υπάρχει πολλών ειδών ασφαλτόστρωση, ζήτημα για το οποίο θα αναφερθούμε σε άλλο σημείο).

Στην έννοια της εποπτείας και συντήρησης περιλαμβάνεται κάθε θέμα που αφορά την καλή κατάσταση των οδοστρωμάτων (συμπεριλαμβανομένου και του αποχιονισμού), την ασφαλτόστρωση, την κατακόρυφη σήμανση (πινακίδες), την οριζόντια σήμανση (διαγραμμίσεις), τα στηθαία ασφάλειας, τον ηλεκτροφωτισμό και τις σχετικές ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις, την εγκατάσταση – λειτουργία – συντήρηση των φωτεινών σηματοδοτών (χαρακτηριστικά αναφέρουμε στην Αττική λειτουργούν πάνω από 2.100 κόμβοι φωτεινής σηματοδότησης και 30.000 φανοί σηματοδότησης), την φύτευση και την διαχείριση του πράσινου των νησίδων, τον καθαρισμό των νησίδων, τις υπόγειες διαβάσεις (συντήρηση, φωτισμός και καθαρισμός), την αποκομιδή απορριμμάτων, την συντήρηση και λειτουργία των αντλιοστασίων  που υπάρχουν στο οδικό δίκτυό (πχ στην Αττική στις οδούς Καλλιρόης, Λ. Συγγρού, Τρείς Γέφυρες κ.λπ.) κ.α.

Το οδικό δίκτυο ευθύνη κάθε Περιφέρειας συντηρείται από τις υπηρεσίες κάθε Περιφέρειας οι οποίες εκ του νόμου και του κάθε Οργανισμού Εσωτερικής Λειτουργίας έχουν την ευθύνη εποπτείας και συντήρησης. Για το σκοπό αυτό έχουν εργοτάξια με εργαζόμενους όλων των σχετικών ειδικοτήτων, ανεξάρτητα πως τους έχουν κατατάξει.

 

Σημειώνουμε ότι το οδικό δίκτυο της χώρας εκτός από τους δρόμους που έχουν παραχωρηθεί σε ιδιωτικές εταιρείες αποτελεί σε όλη τη χώρα σύμφωνα με τον ν. 3852/2010 (Καλλικράτης) και του ν. 4199/2013 ευθύνη των Περιφερειών (κύριοι οδικοί άξονες κλπ) και των Δήμων (το δημοτικό δίκτυο ήταν ευθύνη των Δήμων και προ Καλλικράτη). Στη κατεύθυνση αυτή εκδόθηκαν σχετικές ρυθμίσεις και αποφάσεις που αφορούν όλη τη χώρα.

Είναι χαρακτηριστικά τα στοιχεία που αφορούν το οδικό δίκτυο αρμοδιότητας Περιφέρειας Αττικής, που σήμερα απαρτίζεται από :

 1. Το οδικό δίκτυο αρμοδιότητας πρώην Υ.Πε.Χω.Δ.Ε., μήκους 514 χιλιομέτρων
 2. Το οδικό δίκτυο των παράπλευρων οδών των αυτοκινητοδρόμων, μήκους 120 χιλιομέτρων
 3. Το οδικό δίκτυο της πρώην Κρατικής Περιφέρειας Αττικής, μήκους 219 χιλιομέτρων
 4. Το οδικό δίκτυο πρώην Νομαρχίας Αθηνών, μήκους 100 χιλιομέτρων
 5. Το οδικό δίκτυο πρώην Νομαρχίας Ανατολικής Αττικής, μήκους 334 χιλιομέτρων
 6. Το οδικό δίκτυο πρώην Νομαρχίας Δυτικής Αττικής, μήκους 174 χιλιομέτρων
 7. Το οδικό δίκτυο πρώην Νομαρχίας Πειραιά, μήκους 108 χιλιομέτρων.

Έτσι η ευθύνη της Περιφέρειας Αττικής διαμορφώνεται για ένα οδικό δίκτυο συνολικού μήκους 1.569 χιλιομέτρων, με πολλούς οδικούς άξονες (όπως Λεωφόρος Κηφισού, Λ. Ποσειδώνος, Λ. Βουλιαγμένης, Λ. Συγγρού, Λ. Κηφισίας, Λ. Αμαλίας, Λ. Βασ. Σοφίας, Λ. Πειραιώς, Λ. Καλλιρόης, παράπλευρο οδικό δίκτυο Αττικής Οδού, Λ. Αλεξάνδρας, Παραλιακή μέχρι Σούνιο, Λ. Μαραθώνος, Λ. Ηρακλείου, Λ. Καποδιστρίου, Λ. Αλεξάνδρας, Λ. Πεντέλης, Χασιάς-Φυλής, Τατοϊου, Χ. Τρικούπη/Κηφισιά και πολλοί άλλοι).

Αντίστοιχη είναι η κατάσταση και για όλες τις άλλες Περιφέρειες της χώρας. Αναφέρουμε χαρακτηριστικά το εξής στοιχείο: Το  οδικό δίκτυο αρμοδιότητας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας  είναι 5.150 χιλ., ενώ το οδικό δίκτυο του Δήμου Πάτρας είναι 3.000 χιλ. και σημειώνουμε ότι όλες οι σχετικές ειδικότητες, που δεν έχουν αποτυπωθεί στον πίνακα των Περιφερειών, έχουν αποτυπωθεί στον πίνακα των Δήμων (εκτός από τους εργάτες ασφαλτόστρωσης, οι οποίοι όπως είπαμε σε εμάς έχουν βαθμολογηθεί πολύ χαμηλά).

Το πέρασμα στις Περιφέρειες αυτής της αρμοδιότητας (εποπτεία και συντήρηση οδικού δικτύου) συνοδεύτηκε με την υποχρεωτική – αυτοδίκαιη μετάταξη των εργαζομένων από τις αντίστοιχες Δ/νσεις των πρώην Κρατικών Περιφερειών/νυν Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και του πρώην ΥΠΕΧΩΔΕ. Συγκεκριμένα:

Με το ΦΕΚ 1945/Β’/ 14-12-2010 μετατάχτηκαν στις Περιφέρειες εργαζόμενοι από τις αντίστοιχες Δ/νσεις των πρώην Κρατικών Περιφερειών/νυν Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και συγκεκριμένα οι εξής: Δ/νση Ελέγχου Κατασκευής Έργων/ΔΕΚΕ, Δ/νση Ελέγχου Συντήρησης Έργων/ΔΕΣΕ, Δ/νση Δημοσίων Έργων/ΔΔΕ.

Με το ΦΕΚ 2381/Β’/26-10-2011 μετατάχτηκαν στις Περιφέρειες εργαζόμενοι από την Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και συγκεκριμένα οι εξής: Δ/νση Οδικών Έργων (Δ9), Δ/νση Υδραυλικών Έργων (Δ10), Δ/νση Κατασκευής Έργων Οδοποιΐας (ΔΚΕΟ), Δ/νση Κατασκευής Έργων Συντήρησης Οδοποιΐας (ΔΚΕΣΟ), Δ/νση Κατασκευής Υδραυλικών Έργων (ΔΚΥΕ) και τα Τμήματα Κυκλοφορίας, Φωτεινής Σηματοδότησης και Τηλεματικής 2004.

Παρότι στις Δ/νσεις αυτές οι εργαζόμενοι κατείχαν όλες τις σχετικές με την εποπτεία και συντήρηση του οδικού δικτύου ειδικότητες από τις Διοικήσεις των Περιφερειών οι περισσότεροι  και κυρίως στην Αττική που τα μεγέθη είναι μεγάλα, εντάχθηκαν σε θέσεις διαφορετικών ειδικοτήτων, δεδομένου ότι οι Οργανισμοί των Περιφερειών (Προεδρικά Διατάγματα 129, 130, 131, 132, 133, 137, 140, 144, 145, 146, 147, 148, 149/2010) δεν προέβλεπαν όλες τις ειδικότητές τους. Αυτό είχε και συνεχίζει να έχει ως αποτέλεσμα στις καταστάσεις των εκκαθαριστών της μισθοδοσίας των υπαλλήλων των Περιφερειών να μην αποτυπώνονται βασικές ειδικότητες όσων εργάζονται ή πρέπει να εργάζονται στην αρμοδιότητα της εποπτείας και συντήρησης του οδικού δικτύου.

 

Το γεγονός αυτό μαζί με αρκετές λανθασμένες εντάξεις υπαλλήλων (πχ στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας όπου εργαζόμενοι έχουν καταταχτεί ως τεχνικοί, ενώ στην υπ’ αριθμ. 2/312Μ/2007 προκήρυξη της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Θεσσαλονίκης και στο ΦΕΚ 413/2009 Διοριστέων είναι χειριστές γκρεϊντερ, χειριστές μπουλντόζας, χειριστές εκσκαπτικού μηχανήματος, χειριστές μηχανημάτων σήμανσης – διαγράμμισης δρόμων κλπ) έχει διαμορφώσει μια λανθασμένη αποτύπωση των ειδικοτήτων, που εργάζονται στην εποπτεία και συντήρηση του οδικού δικτύου.

Ενδεικτικά της προβληματικής αποτύπωσης ειδικοτήτων είναι τα παρακάτω στοιχεία που μας έδωσαν οι αρμόδιες Δ/νσεις (Μισθοδοσίας και Ανθρώπινου Δυναμικού) στις Περιφέρειες Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας για εργαζόμενους που λαμβάνουν το επίδομα ανθυγιεινής και επικίνδυνης εργασίας με το ισχύον πλαίσιο:

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ – ΚΛΑΔΟΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΥΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΩΣ : ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ/ΣΤΡΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ Α’ – 150 €
ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ (ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ,ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ,
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ)
Α’ – 150 €
ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ (ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ,ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ,
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ)
Α’ – 150 €
ΔΕ ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ (ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ,ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ,
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ)
Α’ – 150 €
ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ (ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ,ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ,
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ)
Α’ – 150 €
ΔΕ ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΤΩΝ ΕΝΑΕΡΙΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ Α’ – 150 €
ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΝΑΕΡΙΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ Α’ – 150 €
ΔΕ ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΤΩΝ ΕΝΑΕΡΙΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ Α’ – 150 €
ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΝΑΕΡΙΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ Α’ – 150 €
ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΝΑΕΡΙΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ Α’ – 150 €
ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΡΓΑΤΗΣ/ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗΣ Α’ – 150 €
ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΡΓΑΤΗΣ/ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗΣ Α’ – 150 €
ΥΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΤΗΣ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗΣ – ΕΡΓΑΤΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ Α’ – 150 €
ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΤΗΣ/ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗΣ Α’ – 150 €
ΤΕ ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ ΕΡΓΑΤΗΣ/ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗΣ Α’ – 150 €
ΤΕ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΑΤΗΣ/ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗΣ Α’ – 150 €
ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΤΗΣ/ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗΣ Α’ – 150 €
ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Β’ – 70 €
ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΦΟΡΤΗΓΟΥ/ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΗΧΑΝ. ΕΡΓΟΥ Α’ – 150 €
ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΦΟΡΤΗΓΟΥ/ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΗΧΑΝ. ΕΡΓΟΥ Α’ – 150 €
ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΦΟΡΤΗΓΟΥ/ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΗΧΑΝ. ΕΡΓΟΥ Α’ – 150 €
ΔΕ ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΤΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΦΟΡΤΗΓΟΥ/ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΗΧΑΝ. ΕΡΓΟΥ Α’ – 150 €
ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΚΟΛΛΗΤΗΣ, ΣΙΔΗΡΟΥΡΓΟΣ, ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΗΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ Β’ – 70 €
ΤΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Α’ – 150 €
ΤΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΡΙΕΣ-ΕΣ ΥΓΕΙΑΣ Α’ – 150 €
ΔΕ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Α’ – 150 €
ΤΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΗΣ Α’ – 150 €
ΤΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΠΟΠΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Α’ – 150 €
ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΗΣ Α’ – 150 €
ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Β’ – 70 €
ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Β’ – 70 €
ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΤΕΣ Α’ – 150 €
ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΤΕΣ Α’ – 150 €
ΥΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΤΕΣ Α’ – 150 €
ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Β’ – 70 €

 

Συμπέρασμα:

Απαιτείται να αποτυπωθούν στην επικείμενη ΚΥΑ, που θα ρυθμίζει την χορήγηση του επιδόματος ανθυγιεινής και επικίνδυνης εργασίας, τόσο σε όλες οι ειδικότητες εργαζομένων που απασχολούνται στις εργασίες των οδικών δικτύων των Περιφερειών (όπως και των Δήμων), όσο και όλοι οι εργαζόμενοι, που απασχολούνται στις εργασίες, ανεξάρτητα από την ειδικότητα, που κατέχουν και οι οποίες απουσιάζουν από τον πίνακα βαθμολόγησης των Περιφερειών.

 

II. Απουσιάζουν παντελώς από τον πίνακα βαθμολόγησης των Περιφερειών οι ειδικότητες που σχετίζονται με τις εργασίες που είναι αναγκαίες για να εκτελεστούν οι αρμοδιότητες για την συντήρηση και την γενικότερη διαχείριση των Πάρκων και Αλσών, που «ανήκουν» στις Περιφέρειες, αλλά και του πράσινου των νησίδων των οδικών αξόνων. Ενδεικτικά αναφέρουμε τα πάρκα της Περιφέρειας Αττικής, το Αττικό Άλσος, το Πεδίο του Άρεως, το Πάρκο Τρίτση.

Ενδεικτικά αναφέρουμε τις παρακάτω ειδικότητες που εργάζονται κάτω από τις ίδιες συνθήκες στους Δήμους και για τις οποίες  δεν υπάρχει καμιά αναφορά στον πίνακα των Περιφερειών:

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ στους ΔΗΜΟΥΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ στις ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
ΑΝΘΟΚΗΠΟΥΡΟΙ 49
ΔΕΝΔΡΟΑΝΘΟΚΗΠΟΥΡΩΝ 49
ΔΕΝΔΡΟΚΗΠΟΥΡΩΝ 49
ΔΕΝΔΡΟΚΗΠΟΥΡΩΝ ΑΝΘΟΚΟΜΩΝ 49
ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΩΝ 49
ΚΗΠΟΥΡΩΝ 49
ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΗΠΩΝ 44
ΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 44

 

Συμπέρασμα:

Απαιτείται να αποτυπωθούν στην επικείμενη ΚΥΑ για τις Περιφέρειες, που θα ρυθμίζει την χορήγηση του επιδόματος ανθυγιεινής και επικίνδυνης εργασίας, τόσο όλες οι ειδικότητες εργαζομένων που απασχολούνται στις εργασίες συντήρησης, καθαρισμού, διαχείρισης πρασίνου των Πάρκων και Αλσών των Περιφερειών (όπως και των Δήμων) καθώς και του πράσινου των νησίδων των οδικών αξόνων, αλλά και όλες οι ειδικότητες που απουσιάζουν από τον πίνακα των Περιφερειών, ενώ συνδέονται με αρμοδιότητές τους, όσο και όλες οι σχετικές εργασίες στις οποίες απασχολούνται εργαζόμενοι, ανεξάρτητα από την ειδικότητα, που κατέχουν.

 

III. Οι Οργανισμοί των Περιφερειών στην συντριπτική τους πλειοψηφία (τα Προεδρικά Διατάγματα του 2010 και οι περισσότερες τροποποιήσεις τους) αναφέρονται σε κλάδους και όχι σε ειδικότητες.

Έτσι και στα στοιχεία των εκκαθαριστών (μισθοδοσίας) αποτυπώνονται οι συνολικές θέσεις των Γεωτεχνικών κι όχι χωριστά των κτηνιάτρων, των γεωπόνων, των ιχθυολόγων, των δασολόγων κλπ, οι συνολικές θέσεις των Επαγγελμάτων Υγείας κι όχι χωριστά των Εποπτών Δημόσιας Υγείας, των Επισκεπτών-τριών Υγείας, των Κοινωνικών Λειτουργών, των Νοσηλευτών κλπ, οι συνολικές θέσεις των ΔΕ Γεωτεχνικών κλπ.

Ταυτόχρονα στον πίνακα με τις βαθμολογίες βλέπουμε να υπάρχουν ίδιες ειδικότητες, με διαφορετικές διατυπώσεις και διαφορετική βαθμολογία πχ ενώ οι κτηνίατροι έχουν 67 συνολική βαθμολογία και ορθώς την έχουν, στον πίνακα αναφέρονται Γεωτεχνικοί-Κτηνιατρικής και Γεωτεχνικοί Γεωργίας Κτηνοτροφίας με 23 συνολική βαθμολογία!!!

Σημειώνουμε ότι στις Δ/νσεις Κτηνιατρικής τα προγράμματα επιζωοτιών, δειγματοληψιών, αιμοληψιών, φυματινισμών, εμβολιασμών μικρών και μεγάλων ζώων και αλιευμάτων  απαιτούν την παρουσία και τη συμμετοχή εκτός από τους κτηνιάτρους υποχρεωτικά και τους κλάδους των Τ.Ε. Ζωικής Παραγωγής, Δ.Ε. Γεωτεχνικών, Γεωργίας –Κτηνοτροφίας, Δ.Ε. Γεωτεχνικών, Δ.Ε. Εργαστηρίων και Υ.Ε. Βοηθητικό προσωπικού.

 

Συμπέρασμα:

Απαιτείται να αποτυπωθούν στην επικείμενη ΚΥΑ, που θα ρυθμίζει την χορήγηση του επιδόματος ανθυγιεινής και επικίνδυνης εργασίας, ανάλογα τόσο οι κλάδοι, όσο και οι ειδικότητες των εργαζομένων, με την ορθή διατύπωση και με τέτοιο τρόπο, ώστε επί της ουσίας να καλύπτονται όλοι οι εργαζόμενοι των συγκεκριμένων εργασιών.

 

IV. Εργαζόμενοι αρκετών ειδικοτήτων εργάζονται κάτω από τις ίδιες συνθήκες σχεδόν σε όλους τους φορείς και ιδιαίτερα σε Δήμους και Περιφέρειες, όπως οι παρακάτω, και γι αυτό δεν μπορεί να έχουν βαθμολογηθεί διαφορετικά από την Επιτροπή με αποτέλεσμα οι περισσότεροι να οδηγούνται εκτός της χορήγησης του επιδόματος ανθυγιεινής και επικίνδυνης εργασίας ή να εντάσσονται σε κατώτερη κατηγορία:

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ στους ΔΗΜΟΥΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ στις ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ  
ΕΡΓΑΤΕΣ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗΣ 48-55 39  
ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ 41 29  
ΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 41 34  
       
ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ 68 63  
ΤΕΧΝΙΚΟΙ 48 34  
ΟΔΗΓΟΙ ΦΟΡΤΗΓΩΝ 68 63  
ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ 49 34  
ΕΠΙΣΚΕΠΤΡΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ-ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΕΣ 43 34  
ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 43 34  
ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ 49 36  
ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΕΣ 39 31  

Αντίστοιχα οι εργαζόμενοι στην Δακοκτονία στις Περιφέρειες η οποία εκτελείται από εργάτες δακοκτονίας, γεωπόνους και τεχνολόγους γεωπονίας, έχουν βαθμολογηθεί μόνο με 28 και δεν εντάσσονται στους δικαιούχους, ενώ οι εργάτες-ψεκαστές στους Δήμους με 44 και εντάσσονται.

Είναι ανεξήγητο πώς οι χειριστές πορθμείων έχουν βαθμολογηθεί με 34, με αποτέλεσμα η Επιτροπή να μην τους εντάσσει στους δικαιούχους, ενώ επί της ουσίας είναι και αυτοί χειριστές μηχανημάτων και συγκεκριμένα ενός πλωτού ναυπηγήματος, Πλωτής Γέφυρας που χρησιμοποιείται γα τη ζεύξη δύο αντίπερα συνήθως ακτών (Ζεύξη Λευκάδας με μηχανήματα υψηλής ηλεκτρικής τάσης και υδραυλικής πίεσης, σε αντίξοες καιρικές συνθήκες).

Ταυτόχρονα είναι ανεξήγητο πώς οι κοινωνικοί λειτουργοί, κοινωνιολόγοι και γενικότερα οι «κοινωνικοί σύμβουλοι» έχουν βαθμολογηθεί πολύ χαμηλά, πως έχουν βαθμολογηθεί πολύ χαμηλά σε αρκετούς παράγοντες (ψυχοκοινωνικούς, βιολογικούς κλπ), χωρίς να λαμβάνονται υπόψη ότι αποτελούν την «εμπροσθοφυλακή» σε υπηρεσίες σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, προνοιακά κλπ ιδρύματα, με αποτέλεσμα η Επιτροπή να μην τους εντάσσει στους δικαιούχους.

Προκαλεί επίσης εντύπωση η διαφορετική βαθμολόγηση σε εργαζόμενους, που με τις ειδικότητές τους ανήκουν στους Ελεγκτές Περιβάλλοντος, δεδομένου ότι αν και όλοι συμμετέχουν σε κλιμάκια ελέγχου και διενεργούν ελέγχους άλλοι εντάσσονται στους δικαιούχους και άλλοι όχι.

Συμπέρασμα:

Απαιτείται :

 • Να βαθμολογηθούν και οι εργαζόμενοι των παραπάνω ειδικοτήτων των Περιφερειών στην επικείμενη ΚΥΑ, που θα ρυθμίζει την χορήγηση του επιδόματος ανθυγιεινής και επικίνδυνης εργασίας, με την ανώτερη βαθμολογία, που έχει χορηγηθεί σε αντίστοιχους φορείς.
 • Να συμπεριληφθούν στους δικαιούχους της επικείμενης ΚΥΑ για τις Περιφέρειες όλες οι ειδικότητες, που έχουν παραληφθεί ή έχουν βαθμολογηθεί χαμηλά.

 

V. Είναι απαράδεκτο να βαθμολογούνται οι απολυμαντές χαμηλά και να μην είναι δικαιούχοι του επιδόματος ανθυγιεινής και επικίνδυνης εργασίας. Σημειώνουμε ότι με το ισχύον καθεστώς είναι στην Α’ κατηγορία!!! και η Επιτροπή τους έχει βαθμολογήσει μόνο με 34!!!

Θεωρούμε ότι είναι ευκόλως κατανοητό σε όλους ότι απαιτείται διόρθωση της βαθμολογίας τους και ένταξή τους στην Α’ κατηγορία, μιας και οι απολυμαντές εκτός από τις «κλασσικές» απολυμάνσεις, μυοκτονίες και εντομοκτονίες, την εποχή της πανδημίας covid-19 δεν σταμάτησαν από το να απολυμαίνουν καθημερινά δημόσιους χώρους.

 

VI. Λανθασμένη είναι επίσης και η βαθμολογία των Ελεγκτών ΚΤΕΟ με 34!!!, δεδομένου πως οι Ελεγκτές ΚΤΕΟ είναι πιστοποιημένοι τεχνικοί ή εργοδηγοί ή μηχανικοί οχημάτων ή μηχανολόγοι διαφόρων κατηγοριών κλπ, οι οποίοι όμως όλοι εργάζονται στη ράμπα κάτω από τα αυτοκίνητα με την μηχανή τους εν λειτουργία…, με αποτέλεσμα να αντιμετωπίζουν καθημερινά κινδύνους εισπνοής καυσαερίων και καυσίμου, εισπνοής σωματιδίων, σκόνης και ακαθαρσιών στο λάκκο κατόπτευσης, επαφής με καύσιμο, λιπαντικά, υγρά φρένων, διαβρωτικά υγρά κλπ, στο λάκκο κατόπτευσης, επαφής με θερμαινόμενα μέρη του κινητήρα και την εξάτμιση, επαφής με κινούμενα μέρη του κινητήρα (ιμάντες, τροχοί, κλπ), κινδύνους από  πτώση  μηχανικών  μερών  οχήματος  στο  λάκκο  κατόπτευσης (άξονες, καπό, κλπ), από μηχανική έκρηξη αεροφυλακίων ή σωληνώσεων συστήματος πέδησης βαρέων οχημάτων και γενικότερα οχημάτων που φέρουν ελαστικό σύστημα πέδησης (αερόφρενα) συνήθης πίεση λειτουργίας 6 – 10 bar κλπ.

Εντύπωση επίσης προκαλεί η αντίστοιχη βαθμολογία σε αντίστοιχες ειδικότητες των Δήμων, όπως: τεχνικοί οχημάτων:48, τεχνίτες αυτοκινήτων:52, μηχανικοί αυτοκινήτω:52 κλπ.

Συμπέρασμα:

Απαιτείται να βαθμολογηθούν και οι Ελεγκτές ΚΤΕΟ των Περιφερειών στην επικείμενη ΚΥΑ, που θα ρυθμίζει την χορήγηση του επιδόματος ανθυγιεινής και επικίνδυνης εργασίας, με την ανώτερη βαθμολογία, που έχει χορηγηθεί σε αντίστοιχες ειδικότητες & εργασίες στους Δήμους.

 

VII. Απουσιάζουν παντελώς από τον πίνακα βαθμολόγησης των Περιφερειών οι Ελεγκτές των Λαϊκών Αγορών. Η ευθύνη της οργάνωσης, της λειτουργίας και του ελέγχου των Λαϊκών Αγορών μεταφέρθηκε επίσης στις Περιφέρειες τα τελευταία χρόνια και συγκεκριμένα το 2014, συγκροτώντας τις αντίστοιχες υπηρεσίες.

Οι Ελεγκτές των Λαϊκών Αγορών είναι μεν διοικητικών κλάδων, η δουλειά όμως που εκτελούν δεν έχει «σχέση» με τους υπόλοιπους διοικητικούς υπαλλήλους, δεδομένου ότι είναι καθ’ όλη τη διάρκεια του ωραρίου τους έξω και όρθιοι, ανεξάρτητα από καιρικές συνθήκες, διασχίζοντας συνεχώς την Λαϊκή Αγορά, που «χρεώνονται».

 

VIII. Απουσιάζουν παντελώς από τον πίνακα βαθμολόγησης των Περιφερειών οι εργαζόμενοι στην Πολιτική Προστασία και τα κλιμάκια καταγραφής ζημιών, φυσικών καταστροφών κλπ, που συγκροτούνται προκειμένου να αντιμετωπίσουν τα ανάλογα συμβάντα.

 

IX. Εντύπωση επίσης προκαλεί η μεγάλη διαφορά στη βαθμολόγηση των οδοντιάτρων από τους ιατρούς. Φαίνεται πως η Επιτροπή δεν γνώριζε πως οι οδοντίατροι των Περιφερειών εκτελούν τα προγράμματα του υπουργείου υγείας και κάνουν οδοντιατρικό έλεγχο στους μαθητές των δημοσίων σχολείων. Χαρακτηριστικά αναφέρουμε ότι σύμφωνα με τα απολογιστικά στοιχεία κάθε χρονιά γίνονται από τους λιγοστούς οδοντιάτρους, οδοντιατρικοί έλεγχοι πχ στην Περιφέρεια Αττικής σε περισσότερους από 5.000 μαθητές.

 Συμπέρασμα:

Απαιτείται να βαθμολογηθούν και οι οδοντίατροι των Περιφερειών στην επικείμενη ΚΥΑ, που θα ρυθμίζει την χορήγηση του επιδόματος ανθυγιεινής και επικίνδυνης εργασίας, με την βαθμολογία, που έχει χορηγηθεί στους ιατρούς.

 

X. Είναι άδικο, λανθασμένο και αβάσιμο επιστημονικά μια σειρά ειδικοτήτων να έχουν βαθμολογηθεί με 34 και με τα προτεινόμενα σενάρια να τίθενται εκτός της χορήγησης του επιδόματος ανθυγιεινής και επικίνδυνης εργασίας, δεδομένου ότι εκτελούν εργασίες ίδιες ή ανάλογες ειδικοτήτων που εντάσσονται στους δικαιούχους (για κάποιες έχουμε αναφερθεί αναλυτικότερα και παραπάνω).

Συγκεκριμένα:

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ (όπως είναι στον πίνακα σε αλφαβητική σειρά) ΒΑΘΜΟΙ
Αγρονόμων – Τοπογράφων 34
ΑΔΕΛΦΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ 34
ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΩΝ ΕΡΓΑΤΩΝ 34
ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΩΝ – ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΤΩΝ – ΚΛΙΒΑΝΕΩΝ 34
ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 34
ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 34
ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΚΤΕΟ 34
ΕΛΕΓΚΤΩΝ 34
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 34
ΕΠΙΣΚΕΠΤΡΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ- ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ – ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 34
ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 34
ΕΡΓΑΤΩΝ (ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ- ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ- ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ κλπ) 34
ΕΡΓΟΔΗΓΟΣ (ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ- ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ- ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ κλπ) 34
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ- ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ- ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΗΣ 34
ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ – ΤΡΙΩΝ 34
ΝΟΣΟΚΟΜΟΙ ΖΩΩΝ 34
ΠΟΡΘΜΕΙΩΝ 34
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 34
ΤΕΧΝΙΚΟΣ (ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ- ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ- ΟΧΗΜΑΤΩΝ- ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ – Η/Υ κλπ) 34
ΤΕΧΝΙΤΩΝ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ- ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ- ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ-κλπ) 34
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ 34

 

Θεωρούμε πως όλα τα παραπάνω στοιχειοθετούν την ανάγκη να ληφθούν υπόψη και να ικανοποιηθούν τα σχετικά αιτήματα προκειμένου να διορθωθούν οι σοβαρές παραλείψεις και τα λάθη, που περιέχονται στον σχετικό πίνακα των Περιφερειών, που οδηγούν άλλες ειδικότητες στην απένταξη, άλλες στην ένταξη σε κατώτερη κατηγορία και επομένως σε μειώσεις μισθών, ενώ άλλες δεν αναφέρονται καθόλου, παρόλο που αφορούν σημαντικές αρμοδιότητες των Περιφερειών.

Δεν μπορούμε να δεχτούμε :

 • Καμιά περικοπή ανθυγιεινού επιδόματος, για κανέναν κλάδο, για κανέναν εργαζόμενο.
 • Κανένας εργαζόμενος να μην απενταχθεί. Καμιά υποβάθμιση σε κατηγορία. Καμιά μείωση μισθού.
 • Να ενταχθούν στους δικαιούχους του επιδόματος ανθυγιεινής και επικίνδυνης εργασίας όλοι οι εργαζόμενοι ανεξάρτητα από σχέση εργασίας, που εργάζονται σε ανθυγιεινές εργασίες και χώρους, σύμφωνα με τα υπομνήματα της Ομοσπονδίας μας (υπ’ αριθμ. 62/21-5-2018, 67/25-5-2018, 190/30-11-2020).
 • Να αυξηθούν τα χορηγούμενα επιδόματα. Δεν δεχόμαστε οι μισθοί, τα μεροκάματα και οι συντάξεις να μπαίνουν στη μέγγενη των δημοσιονομικών δεδομένων και της «αντοχής» της οικονομίας, που αντέχει μόνο τα κέρδη και τα προνόμια των επιχειρηματικών ομίλων.

Να γίνουν προσλήψεις γιατρών εργασίας και τεχνικών ασφαλείας. Να γίνουν Μελέτες Επαγγελματικού Κινδύνου για κάθε θέση και χώρο εργασίας. Να χορηγούνται σε όλους τους εργαζόμενους τα ΜΑΠ, που χρειάζονται.

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *