Άρθρα & Κατηγορίες
Εγγραφή στον σύλλογο
ΑΦΙΣΕΣ
VIDEO
Ακολουθήστε τον Σύλλογο
/
/
/
/
ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ, ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΤΑ ΕΠΙΦΥΛΑΞΕΩΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Untitled
ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ, ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΤΑ ΕΠΙΦΥΛΑΞΕΩΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Αθήνα  14- 9 -2020

Αρ. Πρωτ.: 248

ΕΝΩΠΙΟΝ  ΠΑΝΤΟΣ  ΑΡΜΟΔΙΟΥ  ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ  ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ  ΔΗΜΟΣΙΑΣ  ΑΡΧΗΣ

ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ, ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΜΕΤΑ ΕΠΙΦΥΛΑΞΕΩΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Του Συλλόγου Υπαλλήλων Περιφέρειας Αττικής (Σ.Υ.Π.Α.), που εκπροσωπείται νόμιμα από την Πρόεδρο και το Γενικό Γραμματέα του και εδρεύει στην Αθήνα, Λεωφόρος Συγγρού, αριθμός 80-88.

Π  Ρ  Ο  Σ

Τον Περιφερειάρχη Αττικής, κ. Γεώργιο Πατούλη, κατοικοεδρεύοντα στην Αθήνα, Λεωφόρος Συγγρού, αριθμός 15-17.

Κ Ο Ι Ν Ο Π Ο Ι Η Σ Η

1) Στον κ. Υπουργό Εσωτερικών.

2) Στο Σώμα Επιθεωρητών – Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης (ως αναφορά).

3) Στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής.

4) Στη Γενική Διεύθυνση Ανθρωπίνου Δυναμικού Περιφέρειας Αττικής.

                                    ————————–

Υλοποιώντας απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μας, σας καθιστούμε γνωστά τα κατωτέρω, αναφορικά με τα παρακάτω ζητήματα που αφορούν τους υπαλλήλους της Περιφέρειας Αττικής-μέλη του Συλλόγου μας:

1) Παρατηρείται το φαινόμενο να φέρεται από την Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού της Περιφέρειας, να έχουν εκδοθεί ατομικές διοικητικές πράξεις από την Περιφέρεια Αττικής που αφορούν υπαλλήλους της Περιφέρειας και μάλιστα εκδόθηκαν κατόπιν γραπτού αιτήματός τους (όπως άρνηση ικανοποίησης αιτήματος μετακίνησης, άρνηση χορήγησης άδειας υπηρεσιακής εκπαίδευσης κλπ) και οι πράξεις αυτές να μην έχουν κοινοποιηθεί στους υπαλλήλους που αφορούν, όπως μας έχουν ενημερώσει οι ενδιαφερόμενοι υπάλληλοι, παρά το γεγονός ότι κατ’ άρθρο 19 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας «1. Η ατομική διοικητική πράξη κοινοποιείται στο πρόσωπο το οποίο αφορά. 2. Με την επιφύλαξη των τυχόν οριζομένων σε ειδικές διατάξεις, η κοινοποίηση γίνεται με κάθε πρόσφορον τρόπο.».

2) Περαιτέρω, διαπιστώνεται, ότι δεν τηρούνται οι προβλεπόμενες από το άρθρο 4 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας προθεσμίες εξέτασης γραπτών αιτημάτων υπαλλήλων της Περιφέρειας Αττικής.

3) Εξ ετέρου, παρά την υποβολή γραπτών αιτημάτων από υπαλλήλους της Περιφέρειας Αττικής, για χορήγηση ακριβών αντιγράφων εγγράφων της Περιφέρειας που τους αφορούν και εκδόθηκαν κατόπιν δικών τους αιτημάτων, η Διοίκηση αρνείται, άλλως παραλείπει να τους τα χορηγήσει, κατά παράβαση του άρθρου 5 του αυτού ανωτέρω Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας.

Ως γνωστόν, κατά το άρθρο 5 παρ. 1 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, ο διοικούμενος αποκτά πρόσβαση στο έγγραφο που τον ενδιαφέρει, μετά την αποδοχή από τη διοίκηση, της σχετικής, ορισμένης και συγκεκριμένης, αίτησης που υποβάλλει.

Μάλιστα, βάσει πρόσφατης νομολογίας, το αιρετό όργανο Ο.Τ.Α. που, παρανόμως, δεν χορηγεί έγγραφα ή που δεν απαντά στην αίτηση του διοικούμενου, υπέχει πειθαρχική ευθύνη λόγω σοβαρής παράβασης καθήκοντος (βλ. Σ.τ.Ε. Ολομ. 94/2013, 3755, 3387/2010).

Ανεξάρτητα του ότι ο ενδιαφερόμενος υπάλληλος από την πλευρά του, «εξοπλίζεται» με την προβλεπόμενη στο άρθρο 25 παρ. 4 περ. β΄ του Ν. 1756/1988 εισαγγελική παραγγελία (η διάταξη αυτή αναγνωρίζει τη δυνατότητα του Εισαγγελέα Πρωτοδικών να παραγγέλλει στις υπηρεσίες του Δημοσίου, των ν.π.δ.δ., των οργανισμών κοινής ωφελείας και όλων των επιχειρήσεων του δημόσιου τομέα, να παραδώσουν έγγραφα ή να χορηγήσουν αντίγραφά τους, όταν το ζητήσουν νομικά ή φυσικά πρόσωπα που έχουν δικαίωμα ή έννομο συμφέρον, για να εξαναγκάσει τη διοίκηση να ικανοποιήσει το δικαίωμά του), δεν συνάδει με την αρχή της χρηστής διοίκησης ο εξαναγκασμός των υπαλλήλων να προσφεύγουν στην Εισαγγελική αρχή, για να επιτύχουν το αυτονόητο.

4) Τέλος, δεδομένου ότι υπάρχουν προβλήματα σχετικά με τις γνωμοδοτήσεις συλλογικών οργάνων και τις εν συνεχεία ενέργειες των οργάνων που έχουν την αποφασιστική αρμοδιότητα, σας γνωρίζουμε ότι στη νομική θεωρία και στη νομολογία γίνεται πάγια δεκτό ότι:

Στην περίπτωση που προβλέπεται στο νόμο σύμφωνη γνωμοδότηση, αυτό έχει την έννοια ότι αυτή δεσμεύει το αποφασίζον όργανο που είναι υποχρεωμένο να ζητήσει την γνώμη και κατ’ αρχήν εφόσον έχει δέσμια αρμοδιότητα να εκδώσει πράξη ομοίου περιεχομένου με αυτήν, χωρίς να μπορεί να αποκλίνει (Σ.τ.Ε. 460/2001, 2271/1998).

Ως προς τις ενέργειες του αποφασιστικού οργάνου μετά την λήψη της σύμφωνης γνώμης διακρίνουμε με βάση το είδος της αρμοδιότητάς του:

– Αν έχει δέσμια αρμοδιότητα είναι υποχρεωμένο να εκδώσει εκτελεστή πράξη ομοίου περιεχομένου με την σύμφωνη γνώμη.

– Αν έχει διακριτική ευχέρεια, εφόσον η σύμφωνη γνώμη είχε θετικό περιεχόμενο, τότε μπορεί να αποφασίσει να απέχει (Σ.τ.Ε. 3898/1986), αλλά θα πρέπει να εκδώσει πράξη στην οποία να αιτιολογεί την μη έκδοση θετικής πράξης (Σ.τ.Ε. 2614/2006). Αντίθετα εάν η σύμφωνη γνώμη είχε αρνητικό περιεχόμενο, μπορεί να σιωπήσει.

Η μη αποδοχή της θετικής σύμφωνης γνώμης πρέπει να αιτιολογείται ειδικά (Σ.τ.Ε. 3774/2012, 831/2009).

– Συνιστά παράλειψη οφειλόμενης νόμιμης ενέργειας:

Η μη κίνηση, εκ μέρους του αποφασίζοντος οργάνου, της διαδικασίας έκδοσης της πράξης, με την πρόσκληση έκδοσης σύμφωνης γνώμης (Σ.τ.Ε. 21/1996).

Η άπρακτη πάροδος της τασσόμενης προθεσμίας για την έκδοση της σύμφωνης γνώμης, εφόσον υποβάλλεται πλήρης φάκελος στο γνωμοδοτικό όργανο για τον σκοπό αυτόν (Σ.τ.Ε. 3906/2012, 3863/2004) και

Η άρνηση έκδοσης πράξης με περιεχόμενο όμοιο με τη σύμφωνη θετική γνώμη, εφόσον το αποφασίζον όργανο δρα κατά δέσμια αρμοδιότητα.

Δυστυχώς, αρκετά από τα ανωτέρω δεν τηρούνται από την Περιφέρεια Αττικής, με συνέπεια να παραβιάζονται οι αρχές της νομιμότητας, της χρηστής διοίκησης και του κράτους δικαίου.

Κατόπιν όλων των παραπάνω, διαμαρτυρόμαστε, για την μη σύννομη αυτή συμπεριφορά των αρμοδίων οργάνων της Περιφέρειας Αττικής, που αναγκάζει αρκετούς υπαλλήλους της Περιφέρειας Αττικής, να οδηγούνται σε δικαστικές διεκδικήσεις, με ότι αυτό συνεπάγεται (έξοδα, ταλαιπωρία κλπ), προκειμένου να βρουν το δίκιο τους.

Επειδή η προπεριγραφείσα συμπεριφορά συνιστά παράβαση νόμου, που ζημιώνει τους υπαλλήλους της Περιφέρειας Αττικής, που είναι μέλη μας.

Γ Ι Α   Ο Λ Α   ΑΥΤΑ

Και με τη ρητή επιφύλαξη παντός εν γένει νομίμου δικαιώματός μας.

1) Σας καλούμε να δώσετε τις απαραίτητες εντολές και οδηγίες να εφαρμόζονται πλήρως οι παραπάνω διατάξεις και

2) Σας καλούμε να προβείτε, άμεσα, σε όλες τις ενέργειες, που, κατά τα παραπάνω, επιτάσσει ο νόμος, σε όλες τις περιπτώσεις, που μέχρι σήμερα δεν τηρήθηκε ο νόμος, προς πλήρη αποκατάσταση της νομιμότητας.-

Αρμόδιος δικαστικός επιμελητής παραγγέλλεται να επιδώσει νόμιμα την παρούσα, σ’ αυτούς προς τους οποίους αυτή απευθύνεται, προς γνώση αυτών και για τις νόμιμες συνέπειες, αντιγράφοντας ολόκληρη την παρούσα στις εκθέσεις επίδοσης που θα συντάξει.-

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΠΑΝΟΥΤΣΑΚΟΥ ΒΕΤΑ
Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΚΑΖΑΚΟΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ

248.20-ΣΥΠΑ ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΜΗ ΕΚΔΟΣΗ-ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *