Άρθρα & Κατηγορίες
Εγγραφή στον σύλλογο
ΑΦΙΣΕΣ
VIDEO
Ακολουθήστε τον Σύλλογο
/
/
/
/
Εφαρμογή όλων των προβλεπομένων στο θεσμικό πλαίσιο για την Υγεία και Ασφάλεια των εργαζομένων
pexels-mohammad-danish-891059
Εφαρμογή όλων των προβλεπομένων στο θεσμικό πλαίσιο για την Υγεία και Ασφάλεια των εργαζομένων

Επισυνάπτουμε και την εγκύκλιο του ΣΕΠΕ 17312/Δ9. 506/4-5-2020 (ΑΔΑ:92Ν546ΜΤΛΚ-09Ξ): “Μέτρα για την προστασία της υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων στους χώρους εργασίας και την πρόληψη της διάδοσης του κορωνοϊού SARS-COV-2 κατά την άρση των περιοριστικών μέτρων”

Αθήνα 4/5/2020

Αριθμ. Πρωτ.: 123

Προς:

1. Περιφερειάρχες της Χώρας

2. Υπουργείο Εσωτερικών

3. Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων

ΘΕΜΑ: «Εφαρμογή όλων των προβλεπομένων στο θεσμικό πλαίσιο για την Υγεία και Ασφάλεια των εργαζομένων»

Σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 82/10-2-2020 Εξώδικης Δήλωσης της Ομοσπονδίας μας προς τους Περιφερειάρχες της χώρας και δεδομένου ότι όπως έχει διαπιστωθεί αρκετές Περιφερειακές Αρχές δεν τηρούν τις υποχρεώσεις τους, όπως αυτές προκύπτουν από το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο καθώς και με αφορμή τις σχετικές διαπιστώσεις και επιστολές του ΣΕΠΕ προς Περιφερειακές Αρχές επανερχόμαστε με το παρόν έγγραφό μας και τονίζουμε την ανάγκη άμεσης εναρμόνισης με το θεσμικό πλαίσιο για την Υγεία και την Ασφάλεια των εργαζομένων. Αναφερόμαστε στις παρακάτω βασικές απαιτήσεις, οι οποίες αποτυπώνονται ως εξής:

Α’ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

  1. Σύμφωνα με τα άρθρα 8 και 9 του Ν. 3850/2010 “Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων” φ.ε.κ. 84/Α702-06-2010), κάθε επιχείρηση του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα και ως εκ τούτου και οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Δήμοι και Περιφέρειες) οφείλουν να χρησιμοποιούν υπηρεσίες Τεχνικού Ασφαλείας.

Από την 01-07-2018 κάθε νέα ανάθεση καθηκόντων Τεχνικού Ασφάλειας ή ανανέωση σύμβασης ή και προγράμματος επισκέψεων Τεχνικών Ασφάλειας, από εργοδότες που υποχρεούνται να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες Τεχνικού Ασφάλειας, πραγματοποιείται αποκλειστικά ηλεκτρονικά σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 7 της προαναφερθείσας απόφασης. (Απόφαση αριθμ. 50067/28/2017 (φ.ε.κ. 3952/Β710-11- 2017) “Ηλεκτρονική βάση καταχώρισης δεδομένων Τεχνικών Ασφάλειας και διαδικασία ανάθεσης καθηκόντων Τεχνικού Ασφάλειας μέσω ΟΠΣ-ΣΕΠΕ (Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Όσες αναθέσεις καθηκόντων Τεχνικού Ασφαλείας είχαν υποβληθεί εγγράφως στις αρμόδιες υπηρεσίες του Σ.ΕΠ.Ε. έως και την 30-06-2018 έληξαν αυτοδικαίως την 30-04-2019 (Απόφαση 17314/Δ9.914/2019 φ.ε.κ. 1470/Β 703-05- 2019).

Στην περίπτωση που η προβλεπόμενη αυτή διαδικασία δεν έχει υλοποιηθεί μέχρι σήμερα από οποιαδήποτε Περιφέρεια, θα πρέπει να προχωρήσει στην άμεση ηλεκτρονική γνωστοποίηση – αναγγελία ανάθεσης καθηκόντων Τεχνικού Ασφάλειας με το πρόγραμμα επισκέψεων του στους χώρους όπου στεγάζονται Υπηρεσιακές μονάδες μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος του Σ.ΕΠ.Ε (ΟΠΣ-ΣΕΠΕ), καθόσον μόνο η ηλεκτρονική αναγγελία Τεχνικού Ασφάλειας έχει νομιμοποιητική υπόσταση, ενώ ουδεμία έντυπη αναγγελία γίνεται αποδεκτή.

  1. Επιπλέον σύμφωνα με τα άρθρα 8 και 9 του Ν. 3850/2010 ” Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων” φ.ε.κ. 84/Α’/02-06-2010) όσες επιχειρήσεις απασχολούν 50 και άνω εργαζόμενους οφείλουν να χρησιμοποιούν και υπηρεσίες Ιατρού Εργασίας, υποβάλλοντας στις αρμόδιες Υπηρεσίες Ασφάλειας & Υγείας στην Εργασία του Σ.ΕΠ.Ε. τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά.

  2. Ο εργοδότης – Περιφέρεια – ως γνωστόν οφείλει να έχει στη διάθεσή του γραπτή εκτίμηση των υφισταμένων κατά την εργασία κινδύνων για την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων (άρθρο 43 παράγρ. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 του Ν. 3850/2010 ”Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων” φ.ε.κ. 84/Α’/02-06-2010), συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αφορούν ομάδες εργαζομένων που εκτίθενται σε ιδιαίτερους κινδύνους.

H εκτίμηση αυτή (γραπτή εκτίμηση επαγγελματικού κινδύνου) πραγματοποιείται από τον Τεχνικό Ασφάλειας και τον Ιατρό Εργασίας, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Στους προαναφερθέντες ο εργοδότης οφείλει να παρέχει κάθε βοήθεια σε μέσα και προσωπικό για την εκπλήρωση του σκοπού αυτού.

Με σκοπό την διαρκή παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας των καθοριζομένων με την ΚΥΑ αριθ. πρωτ. 43726/07-06-2019 (ΦΕΚ 2208/Β/08-06-2019, ΑΔΑ: 66ΒΣ465ΧΘ7-3ΓΙ), όπως τροποποιήθηκε μερικώς με την ΚΥΑ 87669/09-12-2019 (ΦΕΚ 4584/Β/13-12-2019), για τα μέσα ατομικής προστασίας, επισημαίνουμε ότι έχει προσαρτηθεί σε αυτή, αποτελώντας αναπόσπαστο μέρος της Παράρτημα που αφορά:

  1. Σε οδηγό γραπτής εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου για κάθε θέση εργασίας, χώρο, αντικείμενο εργασίας και για κάθε ειδικότητα/κλάδο, ως ελάχιστο περιεχόμενο της εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου που πρέπει να πραγματοποιούν οι ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και τα νομικά πρόσωπα αυτών,

  2. Σε υπόδειγμα γραπτής εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου ,

  3. Σε πρότυπο συγκριτικής αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας των συστημάτων υγείας και ασφάλειας της εργασίας στην τοπική αυτοδιοίκηση.

  • Τα παραπάνω αποτελούν ουσιαστικό και ως και τούτου απολύτως χρήσιμο εργαλείο για την ολοκλήρωση της γραπτής εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου και πρέπει να ενσωματωθούν σε αυτή.

  • Σε κάθε περίπτωση η γραπτή εκτίμηση επαγγελματικού κινδύνου πρέπει να τίθεται σε γνώση των εργαζομένων και στελεχών της Περιφέρειας σας, ώστε να εφαρμόζεται στην καθημερινή εργασιακή διαδικασία με συνέπεια, από όλους.

  1. Με την ΚΥΑ αριθ. πρωτ. 43726/07-06-2019 (ΦΕΚ 2208/Β/08-06-2019, ΑΔΑ: 66ΒΣ465ΧΘ7-3ΓΙ), όπως τροποποιήθηκε μερικώς με την ΚΥΑ 87669/09-12-2019 (ΦΕΚ 4584/Β/13-12-2019), καθορίστηκε με αναλυτικό τρόπο για τους μόνιμους υπαλλήλους και στους υπαλλήλους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, αορίστου και ορισμένου χρόνου, καθώς και στους συμβασιούχους μίσθωσης έργου των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού, όπως και των νομικών προσώπων αυτών, ανάλογα με τον κλάδο/ειδικότητα, τον χώρο και το αντικείμενο εργασίας, η παροχή από τους εργοδότες (δηλαδή από τις Περιφέρειες) των αναγκαίων μέσων ατομικής προστασίας (ΜΑΠ) και οι απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και εμβολιασμοί για την ατομική προστασία αυτών, που περιλαμβάνονται, αντίστοιχα, στις περιπτώσεις I και II της εν λόγω Απόφασης. Επίσης, προβλέπεται ότι στους εργαζόμενους στους οποίους παρέχονται μέσα ατομικής προστασίας παρέχεται επίσης ένα (1) λίτρο φρέσκο γάλα σε ημερήσια βάση

Ως εκ τούτου οφείλετε για την άμεση εξέταση, οργάνωση, πρόβλεψη και χορήγηση ανάλογα με τον κλάδο/ειδικότητα, τον χώρο και το αντικείμενο εργασίας των αναγκαίων μέσων ατομικής προστασίας στους εργαζόμενους, στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και στους προβλεπόμενους εμβολιασμούς.

Σημειώνουμε επίσης την ανάγκη άμεσης χορήγησης και όλων των υλικών και μέσων προστασίας έναντι του κινδύνου του κορωνοϊού COVID-19.

Β’ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ

Τα εργατικά ατυχήματα πρέπει να αναγγέλλονται από τον εργοδότη στις αρμόδιες (κατά τόπο) Υπηρεσίες Επιθεώρησης Εργασίας εντός 24 ωρών (άρθρου 43 παρ. 2Α του Νόμου 3850/2010 (φ.ε.κ. 3850/Α/02-06-2010), καθώς και στις Αστυνομικές Αρχές και στον Ασφαλιστικό φορέα του εργαζόμενου.

Ο εργοδότης πρέπει να τηρεί ειδικό βιβλίο ατυχημάτων στο οποίο να αναγράφονται τα αίτια και η περιγραφή του ατυχήματος και να το θέτει στη διάθεση των αρμόδιων αρχών και να τηρεί κατάλογο των εργατικών ατυχημάτων, που είχαν ως συνέπεια για τον εργαζόμενο ανικανότητα εργασίας μεγαλύτερη των τριών εργάσιμων ημερών.

Επισημαίνουμε ότι η αναγγελία των εργατικών ατυχημάτων στις αρμόδιες Υπηρεσίες του Σ.ΕΠ.Ε. σύμφωνα με την Απόφαση αριθμ. οικ. 34331/Δ9.8920/26-7-2016 (φ.ε.κ. 2458/Β’/10-08-2016)” και το έγγραφο αριθ. πρωτ. 34620/06-10-2016 του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας, πραγματοποιείται από τον εργοδότη ηλεκτρονικά μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος του Σ.ΕΠ.Ε (ΟΠΣ- ΣΕΠΕ).

Γ’ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

Το προσωπικό (διοικητικό – εργατοτεχνικό) των Υπηρεσιών πρέπει να ενημερώνεται και εκπαιδεύεται συστηματικά τόσο στο αντικείμενο της απασχόλησής του, όσο και στα θέματα πρόληψης ατυχημάτων, υγιεινής εργασίας, πυρασφάλειας, αντιμετώπισης έκτακτης ανάγκης και στη σωστή χρήση όλων των διατεθειμένων μέσων, του εξοπλισμού γενικά και των μέσων ατομικής προστασίας.

Δ’ ΚΥΡΩΣΕΙΣ

Κάθε παράβαση των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας για την ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων υπόκειται σε Διοικητικές {πρόστιμο σύμφωνα με την παράγρ. 4 του άρθρου 97 του Νόμου 4483/2017 (φ.ε.κ. 107/Α’/31-07-2017) , διακοπή εργασιών} και Ποινικές κυρώσεις σύμφωνα με το Νόμο 3850/2010 και γι’ αυτό εφιστούμε την προσοχή σας για τη διαρκή και συνεπή τήρηση και επίβλεψη του συνόλου των απαιτήσεων της Εργατικής Νομοθεσίας για την Ασφάλεια και Υγεία των Εργαζομένων και των παρατηρήσεων – υποδείξεων της Υπηρεσίας μας.

Σας καλούμε για άλλη μια φορά να εναρμονισθείτε και να εφαρμόσετε άμεσα το σύνολο του θεσμικού πλαισίου για την Υγεία και Ασφάλεια των εργαζομένων.

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΑΝΟΥΤΣΑΚΟΥ ΒΕΤΑ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΖΑΚΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ

ΟΣΥΑΠΕ Εφαρμογή του θεσμικού πλαισίου για την Υγεία και Ασφάλεια των εργαζομένων

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΚΟΡΩΝΟΙΟΣ ΥΓΕΙΑ-ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΥΠ ΕΡΓ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *