Άρθρα & Κατηγορίες
Εγγραφή στον σύλλογο
ΑΦΙΣΕΣ
VIDEO
Ακολουθήστε τον Σύλλογο
/
/
/
/
Όχι στη μοριοδότηση των αναθέσεων σε θέσεις ευθύνης με παράτυπες διαδικασίες
pexels-mohammad-danish-891059
Όχι στη μοριοδότηση των αναθέσεων σε θέσεις ευθύνης με παράτυπες διαδικασίες

Αθήνα 13 /9/2018

Αριθμ. Πρωτ.: 141

Προς

  1. Υπουργείο Εσωτερικών

α. Γραφείο Υπουργού

β. Δ/νση Προσωπικού Τ.Α.

Σταδίου 29 101 83 – Αθήνα

  1. Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης

α. Γραφείο Υπουργού

yda.ypourgos@ydmed.gov.gr

β.Δ/νση Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού

hrm@ydmed.gov.gr

Βασ. Σοφίας 15 106 74 – Αθήνα

Όχι στη μοριοδότηση των αναθέσεων σε θέσεις ευθύνης

με παράτυπες διαδικασίες

Να μπει τέλος στην αδιαφάνεια και την ημετεροκρατία

Δεν είναι δυνατόν να συνεχιστεί η παραβίαση της ισότητας, της αξιοκρατίας και της διαφάνειας στις διαδικασίες επιλογής Προϊσταμένων των Οργανικών Μονάδων των Περιφερειών.

Δεν είναι δυνατόν να δοθεί προβάδισμα μέσω μοριοδότησης σε υπαλλήλους που έχουν οριστεί ως αναπληρωτές προϊσταμένων οργανικών μονάδων με παράτυπες διαδικασίες.

Όπως επανειλημμένα σας έχουμε ενημερώσει και επομένως γνωρίζετε, στην συντριπτική πλειοψηφία των Αποφάσεων αναπλήρωσης προϊσταμένων και των ακολουθούμενων διαδικασιών δεν τηρούνται τα οριζόμενα στο άρθρο 87 του Υπαλληλικού Κώδικα.

Εκτός από τις αναιτιολόγητες αποφάσεις ορισμού, τις αυθαίρετες αλλά σκόπιμες μετακινήσεις-μεταθέσεις υπαλλήλων, προκειμένου να ανατεθεί η αναπλήρωση των κενών θέσεων ευθύνης, σε υπαλλήλους της αρεσκείας των Περιφερειακών Αρχών, την μη χορήγηση του επιδόματος θέσης ευθύνης, σε περιπτώσεις αυτοδίκαιης (ex lege) αναπλήρωσης, κατά τις οποίες οι συνάδελφοι εκτελούν καθήκοντα αναπληρωτή Προϊσταμένου εν τοις πράγμασι, εκτός από τις αδιαφανείς διαδικασίες, αφού οι αποφάσεις δεν αναρτώνται στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ, υπάρχει και το σοβαρό ζήτημα της μη διατήρησης από τους αναπληρωτές Προϊσταμένους των θέσεων, που κατέχουν στην υποκείμενη Οργανική Μονάδα.

Συγκεκριμένα όταν κενούται μία θέση Προϊσταμένου, τα αρμόδια όργανα των Περιφερειακών Αρχών δεν υλοποιούν τη διαδικασία που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 87 του Υπαλληλικού Κώδικα,  περί αναπλήρωσης Προϊσταμένων, αλλά ούτε και της Εγκυκλίου με αριθμό ΔΙΔΑΔ/Φ.35-46/2257/οικ.26574/14-10-2016 του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σύμφωνα με την οποία «… σε περίπτωση αναπλήρωσης προϊσταμένου από έναν από τους προϊσταμένους των υποκείμενων οργανικών μονάδων, ο οποίος εν προκειμένου θα πρέπει να είναι κατά κυριολεξία προϊστάμενος -είτε κατόπιν επιλογής είτε κατόπιν τοποθέτησης βάσει ειδικής διάταξης- η θέση του προϊσταμένου της υποκείμενης οργανικής μονάδας στην περίπτωση αυτή δεν κενούται, αλλά αντιθέτως αποτελεί νόμιμο έρεισμα για την άσκηση καθηκόντων προϊσταμένου της υπερκείμενης οργανικής μονάδας με τις διατάξεις περί αναπλήρωσης.». Αντίθετα αντιμετωπίζουν την θέση ευθύνης της υποκείμενης Οργανικής Μονάδας ως κενή και τοποθετούν και σε αυτήν άλλον αναπληρωτή προϊστάμενο, με αποτέλεσμα να έχουν διπλασιαστεί ή και τριπλασιαστεί οι υπάλληλοι στους οποίους έχουν ανατεθεί καθήκοντα αναπληρωτών προϊσταμένων και οι οποίοι βέβαια θα λάβουν τα προβλεπόμενα από τον ν.4369/2016 μόρια.

Σύμφωνα με το άρθρο 29 του ν.4369/2016 «Προϊστάμενοι οργανικών μονάδων − Διαδικασία και κριτήρια επιλογής προϊσταμένων» με το οποίο αντικαταστάθηκε και το άρθρο 85 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/ 2007), καθορίζονται μεταξύ άλλων και τα Κριτήρια επιλογής προϊσταμένων. Συγκεκριμένα αναφέρονται τα εξής:

 « 1. Για την επιλογή προϊσταμένων λαμβάνονται υπόψη τέσσερις (4) ομάδες κριτηρίων: α) Μοριοδότηση βάσει τυπικών, εκπαιδευτικών προσόντων και προσόντων επαγγελματικής κατάρτισης, β) μοριοδότηση βάσει εργασιακής εμπειρίας και άσκησης καθηκόντων ευθύνης….».

Στη συνέχεια στην παράγραφο 2 ορίζεται ότι για την τελική μοριοδότηση ο συνολικός αριθμός των μορίων κάθε κατηγορίας πολλαπλασιάζεται με τον συντελεστή βαρύτητας και ο οποίος  για την ομάδα κριτηρίων της εργασιακής εμπειρίας και της άσκησης καθηκόντων ευθύνης είναι 20% και ακολούθως παρακάτω ορίζονται τα εξής:

«β) Η εργασιακή εμπειρία και η άσκηση καθηκόντων ευθύνης μοριοδοτούνται ως εξής: Ο χρόνος υπηρεσίας στο Δημόσιο ή ο χρόνος απασχόλησης σε συναφή θέση στον ιδιωτικό τομέα, όπου προβλέπεται σε διάταξη προγενέστερου νόμου, και η άσκηση καθηκόντων ευθύνης στο δημόσιο τομέα μοριοδοτούνται ως εξής:

αα) 20 μόρια για κάθε έτος υπηρεσίας με ανώτατο όριο τα 33 έτη για το δημόσιο τομέα,

ββ) 25 μόρια για κάθε έτος απασχόλησης με ανώτατο όριο τα 7 έτη για τον ιδιωτικό τομέα που έχει αναγνωριστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 98 και

γγ) 16,5 μόρια για κάθε έτος άσκησης καθηκόντων ευθύνης στο δημόσιο τομέα, με ανώτατο όριο τα 10 έτη. Χρόνος υπηρεσίας ή απασχόλησης μεγαλύτερος του εξαμήνου λογίζεται ως πλήρες έτος.

Το σύνολο των μορίων που μπορεί να λάβει ένας υποψήφιος από την εργασιακή εμπειρία και την άσκηση καθηκόντων ευθύνης δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 1.000 μόρια.».

Από όλα τα παραπάνω προκύπτει ότι σε όλες τις περιπτώσεις με τις οποίες αντί η θέση του προϊσταμένου της υποκείμενης οργανικής μονάδας (τη στιγμή μάλιστα που αυτή αποτελεί και το νόμιμο έρεισμα για την άσκηση καθηκόντων προϊσταμένου της υπερκείμενης οργανικής μονάδας) με τις διατάξεις περί αναπλήρωσης, να παραμείνει κενή συμπληρώνεται με νέα αναπλήρωση, δίνονται με αυθαίρετες και παράτυπες διαδικασίες μόρια σε υπαλλήλους, που δεν τα δικαιούνται.

Έτσι όταν θα προκηρυχθούν οι θέσεις ευθύνης αρκετοί υπάλληλοι μέσα από μια άνιση και παράνομη μεταχείριση, θα οδηγηθούν σε χαμηλότερη μοριοδότηση, ενώ στην πραγματικότητα θα έπρεπε να είχαν την ίδια στο κριτήριο της εργασιακής εμπειρίας και της άσκησης καθηκόντων ευθύνης.

Αυτός εξάλλου ο λόγος είναι και ένας σημαντικός λόγος για τον οποίο έχουμε επανειλημμένα ζητήσει να καταργηθούν οι διατάξεις με τις οποίες μοριοδοτείται η «ανάθεση» σε θέσεις ευθύνης.

Μετά από τα παραπάνω γίνεται σε όλους κατανοητό ότι δεν μπορεί να συνεχίζονται διάτρητες διαδικασίες, που οδηγούν συναδέλφους σε διαδικασίες επιλογής και τοποθέτησης σε θέσεις ευθύνης, με σημαδεμένα χαρτιά.

Δεν μπορεί να οδηγούνται συνάδελφοι σε δικαστικές διεκδικήσεις, με ότι αυτό συνεπάγεται (έξοδα, ταλαιπωρία κλπ), προκειμένου να βρουν το δίκιο τους, απέναντι σε διαδικασίες που προάγουν την ημετεροκρατία.

Δεν μπορεί να κλείνετε τα μάτια σε επιλογές της Διοίκησης που αυξάνουν τις αποδοχές όσων θέλει, μέσω του επιδόματος θέσης ευθύνης, που μοριοδοτεί «αυθαίρετα» όποιον θέλει και του δίνει προβάδισμα στις επόμενες κρίσεις των Υπηρεσιακών Συμβουλίου, όποτε κι αν αυτές γίνουν.

Κρίσεις, που Περιφερειακή Αρχή και κυβέρνηση θέλουν να τις παρουσιάσουν ότι θα στηρίζονται στην αξιοκρατία και την αντικειμενικότητα, ενώ θα είναι με τα «σημαδεμένα χαρτιά» του ν. 4369/2016 (νόμος Βερναρδάκη) των μορίων της ανάθεσης-αναπλήρωσης αλλά και της προβλεπόμενης συνέντευξης, αξιολόγησης κλπ.

Απαιτούμε να μπει τέλος στην αδιαφάνεια και την ημετεροκρατία και γι’ αυτό ζητάμε:

  • Να ελεγχθούν όλες οι Αποφάσεις αναπλήρωσης σε θέσεις ευθύνης στις οργανικές μονάδες των Περιφερειών και να ανακληθούν όλες όσες δεν πληρούν τα οριζόμενα στο άρθρο 87 του Υπαλληλικού Κώδικα.
  • Να γνωστοποιούνται όλες οι Αποφάσεις τοποθέτησης σε θέσεις ευθύνης, μέσω της ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ.
  • Να καταργηθούν οι διατάξεις με τις οποίες μοριοδοτείται η άσκηση καθηκόντων με «ανάθεση» σε θέσεις ευθύνης.

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΑΝΟΥΤΣΑΚΟΥ ΒΕΤΑ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΝΔΡΕΑΔΕΛΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

 ΟΣΥΑΠΕ Όχι στη μοριοδότηση των αναθέσεων σε θέσεις ευθύνης με παράτυπες διαδικασίες

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *