Άρθρα & Κατηγορίες
Εγγραφή στον σύλλογο
ΑΦΙΣΕΣ
VIDEO
Ακολουθήστε τον Σύλλογο
/
/
/
/
Χορήγηση επιδόματος επικίνδυνης & ανθυγιεινής εργασίας στους Επόπτες Δημόσιας Υγείας των Περιφερειών
Untitled
Χορήγηση επιδόματος επικίνδυνης & ανθυγιεινής εργασίας στους Επόπτες Δημόσιας Υγείας των Περιφερειών

ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ&ΤΟΠ. ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥΤΟΠ. ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΜΟΝΙΜΟΥΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

 

 Αθήνα,      2 Μαρτίου 2018

Αριθ.Πρωτ.: 3473

ΠΡΟΣ:

                                                        Αποκεντρωμένες Διοικήσεις της χώρας

              Δ/νσεις Διοίκησης

ΘΕΜΑ:     Χορήγηση επιδόματος επικίνδυνης & ανθυγιεινής εργασίας στους Επόπτες Δημόσιας Υγείας των Περιφερειών

ΣΧΕΤ.: Α.Π. 3/16-1-2018 έγγραφο   Ομοσπονδίας Συλλόγων Υπαλλήλων Αιρετών Περιφερειών Ελλάδας

Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού εγγράφου της Ομοσπονδίας Συλλόγων Υπαλλήλων Αιρετών Περιφερειών Ελλάδας, αναφορικά με την υπαγωγή υπαλλήλων κλάδου Εποπτών Δημόσιας Υγείας των Περιφερειών στους δικαιούχους του επιδόματος επικίνδυνης & ανθυγιεινής εργασίας, θέτουμε υπόψη σας τα εξής:

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 98 του ν. 4483/2017 καθώς και την αριθμ. οικ. 39456/ 17-11-2017 ερμηνευτική εγκύκλιο της υπηρεσίας μας (ΑΔΑ : 72ΒΣ465ΧΘ7-ΔΨΠ) το επίδομα επικίνδυνης &ανθυγιεινής εργασίας καταβάλλεται με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι οι δικαιούχοι αυτού παρέχουν, πλήρως και αποκλειστικά, τις εργασίες που περιλαμβάνονται στις κατηγορίες Α, Β και Γ της παρ. 2 του ως άνω άρθρου. Επισημαίνεται συναφώς ότι, όπως προκύπτει από τη ρητή διατύπωση της διάταξης της παρ. 1 του άρθρου 98 («…που υπάγονται στις ειδικότητες ή παρέχουν τις εργασίες που περιλαμβάνονται στις κατηγορίες της παρ. 2….»), η τυπική υπαγωγή του υπαλλήλου στις απαριθμούμενες ειδικότητες δεν συνιστά αναγκαία προϋπόθεση για τη χορήγηση σε αυτόν του εν λόγω επιδόματος, καθώς το επίδομα δικαιούνται και όσοι παρέχουν κατ’ αποκλειστικότητα υπηρεσίες στους χώρους και τις εργασίες που περιγράφονται στην εν λόγω εγκύκλιο, εφόσον συντρέχουν και οι λοιπές προϋποθέσεις που αναφέρονται στην παρ. 4 του άρθρου 98 του ν. 4483/2017.

Κατόπιν των ανωτέρω, η υπηρεσία μας έχει την άποψη, λαμβανομένων υπόψη και των επαγγελματικών δικαιωμάτων των Εποπτών Δημόσιας Υγείας, όπως αυτά αναφέρονται στο Π.Δ. 83/1989, ότι οι υπάλληλοι του εν λόγω κλάδου των Περιφερειών υπάγονται στους δικαιούχους του επιδόματος επικίνδυνης & ανθυγιεινής εργασίας.

Παρακαλούμε όπως ενημερώσετε σχετικά τους ΟΤΑ β’ βαθμού χωρικής σας αρμοδιότητας.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΥΠΕΣ ΓΙΑ ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΟ ΕΔΥ ΑΠ 3473

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *