Άρθρα & Κατηγορίες
Εγγραφή στον σύλλογο
ΑΦΙΣΕΣ
VIDEO
Ακολουθήστε τον Σύλλογο
/
/
/
/
Χορήγηση μηνιαίας βεβαίωσης της παρ. 4 του άρθρου 98 του ν. 4483/2017
Untitled
Χορήγηση μηνιαίας βεβαίωσης της παρ. 4 του άρθρου 98 του ν. 4483/2017

Αθήνα  12-2-2018

Αρ. Πρωτ.: 42

                        Προς

 1. Διευθυντή Δημόσιας Υγείας

κ. Ιωάννη Κλεινάκη

ikleinakis@patt.gov.gr

 1. Διευθυντή Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Β.Τ. Αθηνών

κα Παρασκευή Βασιλοπούλου

ygeiaat1@patt.gov.gr
vasilopoulou.paraskevi@patt.gov.gr

 1. Διευθυντή Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Ν.Τ. Αθηνών

κ. Νικόλαο Σοφό

ygeiant1@patt.gov.gr

 1. Διευθυντή Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Δ.Τ. Αθηνών

κα Ευανθία Θωμά

evanthia.thoma@patt.gov.gr

ygeiadt1@patt.gov.gr

 1. Διευθυντή Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Ανατολικής Αττικής

κ. Κωνσταντίνο Ευαγγελόπουλο

dygeias.anat@patt.gov.gr

 1. Διευθυντή Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Δυτικής Αττικής

κ. Ιωάννη Νέγκα

ddykm.dyt@patt.gov.gr

inegkas@patt.gov.gr

 1. Διευθυντή Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Πειραιώς και Νήσων

κ. Αθανάσιο Ζάμπα

ddykm.p@patt.gov.gr

azampas@patt.gov.gr

Θέμα: Χορήγηση μηνιαίας βεβαίωσης της παρ. 4 του άρθρου 98 του ν. 4483/2017

Συνάδελφοι, κύριοι Δ/ντές των Διευθύνσεων Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Αττικής

Θεωρούμε αναγκαίο να απευθυνθούμε σε κάθε έναν από εσάς και να σας θέσουμε υπόψη σας τα παρακάτω:

Α. Όπως είναι πλέον γνωστό σε όλους, με τον ν. 4483/2017, άρθρο 98, επεκτάθηκε η χορήγηση του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας και σε άλλες ειδικότητες εργαζομένων, παρεχόμενες εργασίες και χώρους των Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού και των νομικών προσώπων αυτών. Επέκταση η οποία δεν καλύπτει το σύνολο των σχετικών μας αιτημάτων τα οποία αποτελούν διαχρονικούς στόχους πάλης, όμως καλύπτουν συγκεκριμένες ειδικότητες και εργασίες.

Συγκεκριμένα το άρθρο 98 του ν. 4483/2017 αναφέρει στην παράγραφο 1 τα εξής:

«1. Στους δικαιούχους του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας, όπως αυτό είχε προβλεφθεί στο άρθρο 15 παρ. 1 του ν. 4024/2011 (Α΄ 226), εξακολούθησε να καταβάλλεται, σύμφωνα με το άρθρο 18 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 54 του ν. 4384/2016 (Α΄ 78) και εξειδικεύθηκε, κατά ποσό, ανά κατηγορία δικαιούχων και ως προς τους όρους και τις προϋποθέσεις καταβολής, με τις, κατ’ εξουσιοδότηση των διατάξεων αυτών, εκδοθείσες και ισχύουσες αποφάσεις, προστίθενται οι μόνιμοι και δόκιμοι υπάλληλοι και οι υπάλληλοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, αορίστου και ορισμένου χρόνου, των Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού και των νομικών προσώπων αυτών, που υπάγονται στις ειδικότητες ή παρέχουν τις εργασίες που περιλαμβάνονται στις κατηγορίες της παραγράφου 2.».

Από την συγκεκριμένη νομοθετική ρύθμιση προκύπτει με σαφήνεια ότι η ρύθμιση αυτή προστέθηκε στις προηγούμενες νομοθετικές ρυθμίσεις, επεκτείνοντας την, και συγκεκριμενοποιεί αυτούς που αφορά στην παράγραφο 2 του συγκεκριμένου άρθρου και όχι σε άλλες τυχόν αποφάσεις.

Β. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 98 του ν. 4483/2017 αναφέρονται τα εξής: «2. Στην κατηγορία Α΄ συμπεριλαμβάνεται το προσωπικό που απασχολείται σε συνεργεία απολύμανσης, οι απολυμαντές, οι εργάτες και τεχνίτες βιολογικού καθαρισμού, οι υδραυλικοί, τεχνίτες και εργάτες που απασχολούνται στην κατασκευή και συντήρηση δικτύων ύδρευσης, αποχέτευσης και τηλεθέρμανσης, στα αντλιοστάσια αποχέτευσης, το προσωπικό που απασχολείται στην εποπτεία καθαριότητας, το προσωπικό καθαριότητας εσωτερικών χώρων, το νοσηλευτικό προσωπικό, οι οδηγοί, χειριστές και εργάτες αποφρακτικών μηχανημάτων, οι εργάτες και τεχνίτες ψεκασμού, οι εργάτες κοπής ψηλών δένδρων, οι σιδεράδες – αλουμινάδες, καθώς και οι εργάτες καθαριότητας των δημοτικών νεκροταφείων. Στην κατηγορία Β΄ συμπεριλαμβάνονται οι μηχανοτεχνίτες, οι ηλεκτροτεχνίτες, οι βαφείς και οι φανοποιοί. Στην κατηγορία Γ΄ συμπεριλαμβάνεται το εποπτικό προσωπικό (μηχανικοί Π.Ε. και Τ.Ε.) που απασχολείται στις εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων.».

Περιλαμβάνεται λοιπόν με ρητή αναφορά το νοσηλευτικό προσωπικό, εννοείται των Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού και των νομικών προσώπων αυτών, αφού αυτούς και μόνον αυτούς αφορά η συγκεκριμένη νομοθετική ρύθμιση.

Η ρύθμιση αυτή δεν παραπέμπει προκειμένου να χορηγηθεί ή όχι το ανθυγιεινό επίδομα σε εξέταση άλλων ζητημάτων όπως εάν οι υπηρεσίες που απασχολείται το νοσηλευτικό προσωπικό, συγκροτούν νοσηλευτική υπηρεσία ή εάν αποτελούν Μονάδες Πρωτοβάθμιες Φροντίδας Υγείας κλπ, προσδιορισμοί που εμπεριέχονται σε νομοθετικές ρυθμίσεις για τη χορήγηση του ανθυγιεινού επιδόματος άλλων εργαζομένων, κι όχι των  Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού.

Γ. Με το άρθρο 5 του ν.1579/1985 προσδιορίζεται ότι τον τίτλο του νοσηλευτή-τριας φέρουν οι πτυχιούχοι ή διπλωματούχοι των Τμημάτων Νοσηλευτικής ΑΕΙ, ΤΕΙ, των Επισκεπτριών-ών των ΤΕΙ, των ισοτίμων σχολών κλπ και ότι αυτοί ανήκουν στο νοσηλευτικό προσωπικό.

Δ. Σύμφωνα με τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας Περιφέρειας Αττικής (Απόφαση αριθμ. 66313/24553/ ΦΕΚ Β’  /3051/5-9-2017) και ειδικότερα με το άρθρο 87 στην Περιφέρεια Αττικής υφίστανται οργανικές θέσεις νοσηλευτικού προσωπικού και περαιτέρω σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 78, μεταξύ άλλων, στις αρμοδιότητες του Τμήματος Δημόσιας Υγιεινής και Προαγωγής Υγείας των Διευθύνσεων Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας όλων των Περιφερειακών Ενοτήτων Αττικής περιλαμβάνονται και οι αναφερόμενες στην διαφύλαξη της υγείας των ταξιδιωτών και την προάσπιση της δημόσιας υγείας, στην εφαρμογή προγραμμάτων δημόσιας υγιεινής και τους εμβολιασμούς μετακινούμενου πληθυσμού. Να σημειώσουμε ότι και αυτές οι αρμοδιότητες και οι υπόλοιπες είναι αδιαμφισβήτητα αρμοδιότητες που ανάγονται στην προληπτική ιατρική και την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, ανεξάρτητα από τον όποιο προσδιορισμό του Τμήματος, την ονομασία του κλπ.

Ε. Εάν όλες οι αρμοδιότητες του Τμήματος αυτού ασκούνται πλήρως ή όχι είναι ζήτημα, που ανάγεται σε καταστάσεις για τις οποίες δεν έχουν καμιά ανάμιξη ή ευθύνη οι υπάλληλοι του Τμήματος και σε κατά καιρούς πολιτικές επιλογές. Θέση όλων μας είναι η μόνιμη υλοποίηση και η ανάπτυξη εκτός από την ταξιδιωτική υγιεινή και όλων των εμβολιαστικών προγραμμάτων σε παιδιά και ενήλικες, μετανάστες, πρόσφυγες, άλλες ευάλωτες κοινωνικές ομάδες κλπ.

Ως χαρακτηριστικό επίσης παράδειγμα μπορούμε να αναφερθούμε στους εμβολιασμούς πχ για την Ιλαρά, που πρόσφατα έγιναν μετά την αύξηση της νοσηρότητας, ανεξάρτητα αν μέχρι τότε δεν εφαρμοζόταν σχετικό πρόγραμμα.

ΣΤ. Όλες οι εμβολιαστικές και προληπτικής υγιεινής αρμοδιότητες του Τμήματος  Δημόσιας Υγιεινής και Προαγωγής Υγείας των Διευθύνσεων Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας όλων των Περιφερειακών Ενοτήτων Αττικής εκτελούνται από τις συναδέλφισσες Επισκέπτριες Υγείας και Νοσηλεύτριες που είναι τοποθετημένες σε αυτό.

Εξάλλου και με το άρθρο 3 του ΠΔ 351/1989, περί «Καθορισμού Επαγγελματικών δικαιωμάτων των πτυχιούχων των τμημάτων α) Νοσηλευτικής, β) Μαιευτικής, γ) Επισκεπτών και Επισκεπτριών Υγείας της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας και δ) του τμήματος Διοίκησης μονάδων Υγείας και Πρόνοιας της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων», τα Επαγγελματικά δικαιώματα των πτυχιούχων του Τμήματος Επισκεπτών και Επισκεπτριών Υγείας προσδιορίζονται «με βάση τις εξειδικευμένες επιστημονικές και τεχνικές γνώσεις τους και ασχολούνται είτε αυτοδύναμα, είτε σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες στον τομέα της Υγείας και των Κοινωνικών Υπηρεσιών με το σχεδιασμό ανάπτυξη – εφαρμογή και αξιολόγηση παροχής όλων των Υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και περίθαλψης».

Ζ. Σύμφωνα με το άρθρο 30 του 3528/2007 (ΦΕΚ Α΄ 26) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης  Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων  και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.» προσδιορίζονται τα καθήκοντα του υπαλλήλου ως εξής: «1. Ο υπάλληλος εκτελεί τα καθήκοντα του κλάδου ή της ειδικότητας του. 2. Σε περιπτώσεις επιτακτικής υπηρεσιακής ανάγκης που δεν μπορεί να καλυφθεί με άλλον τρόπο, επιτρέπεται να ανατίθενται στον υπάλληλο καθήκοντα άλλου κλάδου ή ειδικότητας. Σε όμοιες περιπτώσεις επιτρέπεται να ανατίθενται στον υπάλληλο εργασίες συναφείς με την ειδικότητα ή τα καθήκοντα του ή για τις οποίες έχει την απαιτούμενη εμπειρία ή ειδίκευση. 3. Η κατά την προηγούμενη παράγραφο ανάθεση επιτρέπεται για χρονικό διάστημα έως δύο (2) μηνών με αιτιολογημένη απόφαση του οικείου προϊσταμένου. Παράταση του ανωτέρω χρονικού διαστήματος έως έξι (6) μήνες ακόμη επιτρέπεται μετά από αιτιολογημένη γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου.»

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι όλοι οι συνάδελφοι Επισκέπτριες Υγείας, Νοσηλεύτριες κλπ πρέπει, όπως και εσείς γνωρίζετε να είναι τοποθετημένες σε Τμήματα και θέσεις, που συνάδουν με την ειδικότητά τους και όταν υφίσταται ανάγκη αλλότριων καθηκόντων να τηρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις, που στη συγκεκριμένη περίπτωση προστίθεται και η μη βλαπτική μεταβολή των όρων εργασίας τους.

Το γεγονός ότι ένας μικρός αριθμός από αυτούς εκτελεί καθήκοντα άλλου κλάδου ή ειδικότητας στο βαθμό που αυτό αποτελεί επιλογή των προϊσταμένων των Δ/νσεων Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Αττικής, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες που προκύπτουν από την υπάρχουσα υποστελέχωση των υπηρεσιών δεν μπορεί να αποτελεί επιχείρημα από μεριάς σας για την μη συνδρομή των αναγκαίων προϋποθέσεων για την καταβολή του ανθυγιεινού επιδόματος, όπως αυτές προσδιορίζονται από την παράγραφο 4 του ν.4483/2017 και συγκεκριμένα ότι «το ανωτέρω επίδομα καταβάλλεται με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι οι δικαιούχοι αυτού προσφέρουν υπηρεσία με πλήρη και αποκλειστική απασχόληση στους χώρους και στις ειδικότητες που δικαιολογούν την καταβολή του.».

Η. Στην εγκύκλιο του Υπουργού Εσωτερικών με αριθ. οικ. 39456/17-11-2017 Εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4483/2017 «Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ∆ημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης (∆.Ε.Υ.Α.)- Ρυθμίσεις σχετικές µε την οργάνωση, τη λειτουργία, τα οικονομικά και το προσωπικό των ΟΤΑ – Ευρωπαϊκοί Όμιλοι Εδαφικής Συνεργασίας – Μητρώο Πολιτών και άλλες διατάξεις», στη σελ. 26 για το «Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας» γίνεται ρητή αναφορά στο «νοσηλευτικό προσωπικό, όπως αυτό ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία» και αναφέρονται «ενδεικτικά, βοηθοί νοσοκόμων, επισκέπτριες υγείας».

Στην ίδια εγκύκλιο επισημαίνεται επίσης στη σελ. 28 ότι η προϋπόθεση της «πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης» δεν έχει την έννοια της παροχής υπηρεσιών κατά πλήρες ωράριο εργασίας, αλλά την έννοια ότι ο δικαιούχος απασχολείται πλήρως και αποκλειστικά στους χώρους και στις ειδικότητες που δικαιολογούν την καταβολή του ανωτέρω επιδόματος.

Θ. Στην παράγραφο 4 του άρθρου 98 του ν.4483/2017 αναφέρεται μεταξύ άλλων ότι «για τη συνδρομή όλων των ανωτέρω προϋποθέσεων εκδίδεται κάθε μήνα βεβαίωση του οικείου προϊσταμένου, η οποία συνοδεύει τη μισθοδοτική κατάσταση.». Τόσο ο Σύλλογος σε επανειλημμένα έγγραφά του, όσο και η  Δ/νση Μισθοδοσίας με το αριθμ. Οι.259797/17 έγγραφό της σας έχουν γνωστοποιήσει τη σχετική νομοθετική ρύθμιση και την ανάγκη υποβολής την εκ του νόμου προβλεπόμενη μηνιαία βεβαίωση για κάθε δικαιούχο υπάλληλο.

Παρόλα αυτά, παρόλο που η ρύθμιση αυτή έγινε γνωστή σε όλους, ως μια κατάκτηση των εργαζομένων, οι συνάδελφοί μας των συγκεκριμένων ειδικοτήτων αν και έχουν περάσει έξι μήνες δεν έχουν ακόμη λάβει το ανθυγιεινό επίδομα, που δικαιούνται.

Η κατάσταση δε εξελίσσεται με ευθύνη σας ακόμα πιο αρνητική δεδομένου ότι με τις ρυθμίσεις του ν.4512/2018, άρθρο 396 «Επιτροπή αξιολόγησης επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας», που αντικαθιστά το άρθρο 18 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176) και εν συνεχεία του ν.4517/2018, άρθρο  έβδομο, που αντικαθιστά την παρ. 13 του άρθρου 18 του ν. 4354/2015 τίθεται προθεσμία ως εξής: «13. Οι αρμόδιες Υπηρεσίες οφείλουν να συμπληρώσουν τα πεδία «κλάδος» και «ειδικότητα» της Εφαρμογής του Μητρώου Ανθρώπινου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου «Απογραφή» μέχρι τις 14.3.2018. Σε περίπτωση μη συμπλήρωσης των ως άνω πεδίων μέχρι την ημερομηνία αυτή, το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας παύει να καταβάλλεται μετά τον Απρίλιο του 2018».

Ι. Αξίζει να αναφερθούμε και στο γεγονός ότι όλοι οι συγκεκριμένοι συνάδελφοι, σας έχουν ζητήσει και με αίτησή τους, αν και δεν απαιτείται, τη χορήγηση της εκ του νόμου προβλεπόμενης μηνιαίας βεβαίωσης, χωρίς όμως να την λάβουν.

Έχετε αρνηθεί αν και αποτελεί υποχρέωσή σας, να χορηγήσετε τη σχετική μηνιαία βεβαίωση ακόμη και στους συναδέλφους για τους οποίους δεν υφίσταται κανένας ενδοιασμός για την συνδρομή των προβλεπόμενων προϋποθέσεων.

Κ. Το επιχείρημα που διαχέεται ότι κωλύεστε να χορηγήσετε την εκ του νόμου προβλεπόμενη μηνιαία βεβαίωση γιατί υπάρχει αρνητική γνωμοδότηση από το Νομικό Γραφείο Περιφερειάρχη και Συλλογικών Οργάνων, δεν δικαιολογεί την εκ μέρους σας άρνηση χορήγησης βεβαίωσης, γιατί η εν λόγω ρύθμιση του ν. 4483/17 δεν προϋποθέτει νομική γνωμοδότηση και επίσης γιατί αυτή απαντά σε άσχετα μεταξύ άλλων ερωτήματα.

Συγκεκριμένα ο Γενικός Διευθυντής Δημόσιας Υγείας απευθύνθηκε με το 4113/29-1-2018 έγγραφό του προς το Νομικό Γραφείο Περιφερειάρχη και Συλλογικών Οργάνων και έθεσε σχετικά με το δικαίωμα λήψης ανθυγιεινού επιδόματος των κλάδων ΤΕ Επισκεπτριών Υγείας και ΤΕ Νοσηλευτικής τρία ερωτήματα, τα εξής: «1. Εάν τα Τμήματα Δημόσιας Υγιεινής και Προαγωγής Υγείας της Περιφέρειας θεωρούνται μονάδες παροχής υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, 2. Εάν οι υπάλληλοι των ανωτέρω κλάδων που υπηρετούν στα ως άνω Τμήματα της Περιφέρειας θεωρούνται «νοσηλευτικό προσωπικό» όπως απαιτεί ο νόμος και 3. Τι θα πρέπει να γίνει με υπαλλήλους αυτών των κλάδων οι οποίοι λόγω έλλειψης προσωπικού στελεχώνουν άλλα Τμήματα της Δ/νσης και τους έχουν ανατεθεί διοικητικά καθήκοντα».

Επειδή στα ερωτήματα αυτά έχουμε ήδη παραπάνω απαντήσει διαφορετικά, αλλά σύμφωνα με τα κατά νόμο ισχύοντα, θεωρούμε ότι εκτός των άλλων πρέπει να υπάρξει άμεσα ανασκευή της γνωμοδότησης του Νομικού Γραφείου Περιφερειάρχη και Συλλογικών Οργάνων, που να αναφέρεται στο πραγματικό νομικό πλαίσιο του ζητήματος.

Μετά από όλα τα παραπάνω, αρνείσθε, μη σύννομα, την έκδοση της μηνιαίας βεβαίωσης της παρ. 4 του άρθρου 98 του ν. 4483/2017, προκειμένου να συνοδεύει την αντίστοιχη μισθοδοτική κατάσταση, προς καταβολή του πιο πάνω επιδόματος, στις δικαιούχους υπαλλήλους της Περιφέρειας Αττικής, παρά την πρόδηλη δέσμια προς τούτο αρμοδιότητά σας, η οποία δεν αναιρείται από οποιαδήποτε γνωμοδότηση, που απλώς ερμηνεύει, κατά την άποψη του συντάκτη της, τις σχετικές διατάξεις και δεν καταργεί κείμενες νομοθετικές διατάξεις, των οποίων η ορθή εφαρμογή εναπόκειται αποκλειστικά στα αρμόδια διοικητικά όργανα και εν προκειμένω στους προϊσταμένους των Διευθύνσεων, όπου υπηρετεί νοσηλευτικό προσωπικό.

Επειδή η συμπεριφορά σας αυτή, που αποτελεί παράλειψη οφειλόμενης νόμιμης ενέργειας της Διοίκησης, συνιστά και ευθεία παράβαση Νόμου, επί ζημία των μελών μας και μάλιστα υπό τις παρούσες οικονομικές συγκυρίες και σας γνωρίζουμε, ρητά, με το παρόν έγγραφό μας, ότι, με τις ανωτέρω μη σύννομες παραλείψεις σας, προκαλείτε άμεση και ανεπανόρθωτη σημαντικότατη βλάβη στα έννομα συμφέροντα των μελών μας, προς αποκλεισμό της τυχόν επίκλησης αμέλειας.

Σας καλούμε, να εκδώσετε άμεσα τη μηνιαία βεβαίωση της παρ. 4 του άρθρου 98 του ν. 4483/2017, προκειμένου να συνοδεύει την αντίστοιχη μισθοδοτική κατάσταση, προς καταβολή του πιο πάνω επιδόματος, στις δικαιούχους υπαλλήλους της Περιφέρειας Αττικής και δη από 31-7-2017 (έναρξη ισχύος του ως άνω Νόμου) και εντεύθεν συνεχώς στο μέλλον.

Σε διαφορετική περίπτωση, μετά λύπης μας, σας γνωρίζουμε, ότι το παρόν έγγραφό μας θα μπορούσε, να χρησιμοποιηθεί από κάθε ενδιαφερόμενο υπάλληλο, ως στοιχείο της προδικασίας για στοιχειοθέτηση, κατά παντός υπευθύνου, ποινικού και πειθαρχικού αδικήματος.-

Κοιν/ση

 1. Περιφερειάρχη Αττικής

κα Ρένα Δούρου

gperatt@patt.gov.gr

 1. Εκτελεστικό Γραμματέα

κ. Κοσμά Παπαχρυσοβέργη

ektelestikos@patt.gov.gr

 1. Γενικό Διευθυντή Δημόσιας Υγείας

κ. Γεώργιο Φούρλαρη

gdym@patt.gov.gr

 1. Γραφείο Νομικής Υποστήριξης Περιφερειάρχη

& Συλλογικών Οργάνων

 1. Αναπληρωτή Γενικό Δ/ντή Οικονομικών

κ. Εμ. Κάββαλο

ekavvalos@patt.gov.gr

 1. Δ/νση Μισθοδοσίας

κ. Διονύση Βαμβακά

misthna@patt.gov.gr

 1. Δ/νση Ανθρώπινου Δυναμικού

κα Μαρία Φωτάκη

dad@patt.gov.gr

 1. Μέλη μας

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΑΝΟΥΤΣΑΚΟΥ ΒΕΤΑ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΖΑΒΕΡΔΙΝΟΣ ΑΛΚΗΣ

Σ.Υ.Π.Α. ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΟΥ ΣΕ ΕΠΙΣΚΕΠΤΡΙΕΣ-ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΕΣ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *