Άρθρα & Κατηγορίες
Εγγραφή στον σύλλογο
ΑΦΙΣΕΣ
VIDEO
Ακολουθήστε τον Σύλλογο
/
/
/
/
ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
Untitled
ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΠΤΑΜΕΛΟΥΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ

Δικάσιμος: 24-1-2018

Υ  Π  Ο  Μ  Ν  Η  Μ  Α

Του Συλλόγου Υπαλλήλων Περιφέρειας Αττικής (Σ.Υ.Π.Α.), που εκπροσωπείται νόμιμα από την Πρόεδρο και το Γενικό Γραμματέα του και εδρεύει στην Αθήνα, Λεωφόρος Συγγρού, αριθμός 80-88.

Κ Α Τ Α

1.- Της Περιφέρειας Αττικής, νόμιμα εκπροσωπούμενης και εδρεύουσας στην Αθήνα, Λεωφόρος Συγγρού, αριθμός 15-17 και.

2.- Της Αίτησης Αναθεώρησης της ως άνω Περιφέρειας Αττικής, κατά της με αριθμό 2341/2017 απόφασης του VI Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

                                      ————–

Επί της συζητηθείσας, ενώπιον του Δικαστηρίου σας, στις 24-1-2018 και με αριθμό πινακίου 4, Παρέμβασής μου, κατά της Περιφέρειας Αττικής, νόμιμα εκπροσωπούμενης και της Αίτησης Αναθεώρησης της ως άνω Περιφέρειας, κατά της με αριθμό 2341/2017 απόφασης του VI Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, επάγομαι συμπληρωματικά και τα ακόλουθα:

Η ένδικη Παρέμβασή μου, στο περιεχόμενο και στους ισχυρισμούς της οποίας και αύθις αναφέρομαι, είναι παραδεκτή, ορισμένη, νόμιμη, βάσιμη και ιδία αληθής και αποδεδειγμένη, για τους σ’ αυτήν λεπτομερώς αναφερομένους λόγους, καταθέτω δε συμπληρωματικά και τις παρακάτω απόψεις, ως προς το σπουδαίο έννομο συμφέρον μου για την άσκηση της εν λόγω Παρέμβασής μου, καθώς και συμπληρώνω τους λόγους, βάσει των οποίων ζητώ την απόρριψη της ως άνω ένδικης Αίτησης Αναθεώρησης της Περιφέρειας Αττικής:

  1. Οι υπάλληλοι της Περιφέρειας Αττικής ανέρχονται στους 2.200. Οι περισσότεροι εξ αυτών, περίπου το 95%, ήταν υπάλληλοι των 4 Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων (Αθηνών, Δυτικής Αττικής, Ανατολικής Αττικής και Πειραιώς & Νήσων) και μετατάχθηκαν στην Περιφέρεια Αττικής, μετά την δημιουργία της, σύμφωνα με τον ν. 3852/2010. Είχε προηγηθεί, το 1995, η «υποχρεωτική» τους μετάταξη, από τις περιφερειακές υπηρεσίες των υπουργείων που υπηρετούσαν, στις νεοϊδρυόμενες τότε Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, η ύπαρξη των οποίων διήρκεσε έως το 2010, οπότε και αυτές αποτέλεσαν το συστατικό στοιχείο συγκρότησης των αιρετών Περιφερειών.

Οι 2.200 υπάλληλοι της Περιφέρειας Αττικής είναι τοποθετημένοι και υπηρετούν σε 83 Δ/νσεις, στις 8 Περιφερειακές Ενότητές της, όπως αυτές ορίζονται από το ν. 3852/2010 (άρθρο 3) και συγκεκριμένα στις: Περιφερειακή Ενότητα Κεντρικού Τομέα Αθηνών, Περιφερειακή Ενότητα Νότιου Τομέα Αθηνών, Περιφερειακή Ενότητα Βόρειου Τομέα Αθηνών, Περιφερειακή Ενότητα Δυτικού Τομέα Αθηνών, Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής Αττικής, Περιφερειακή Ενότητα Δυτικής Αττικής, Περιφερειακή Ενότητα Πειραιά και Περιφερειακή Ενότητα Νήσων. Η κάθε Περιφερειακή Ενότητα περιλαμβάνει και εξυπηρετεί τους κατοίκους στους οριζόμενους από το άρθρο 3 του πιο πάνω ν. 3852/2010 Δήμους.

Οι Περιφερειακές Ενότητες σε όλη τη χώρα, σε κάθε Περιφέρεια συμπίπτουν με τα γεωγραφικά όρια των Νομών, με ελάχιστη διαφοροποίηση στο Νομό Αττικής όπου, λόγω και της πληθυσμιακής πυκνότητας, τα όρια των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων (Ν.Α.) είχαν ήδη από το 1995 διαφοροποιηθεί κατάτι και είχαμε Ν.Α. Αθηνών, Ν.Α. Δυτικής Αττικής, Ν.Α. Ανατ. Αττικής και Ν.Α. Πειραιώς και Νήσων.

Αντίστοιχα, π.χ. στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, οι Περιφερειακές Ενότητες είναι αυτές των, Θεσσαλονίκης, Σερρών, Κιλκίς, Πιερίας, Χαλκιδικής, Ημαθίας και Πέλλας και η έδρα της Περιφέρειας είναι η Θεσσαλονίκη κ.ο.κ..

 Σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα κάθε Περιφέρειας είναι διαρθρωμένο και λειτουργεί το σύνολο των Δ/νσεων, προκειμένου να εξυπηρετούνται οι πολίτες κάθε Περιφερειακής Ενότητας, υπό την εποπτεία του εκάστου Αντιπεριφερειάρχη (ο οποίος εκλέγεται άμεσα, απ’ ευθείας, κατά τις διενεργούμενες περιφερειακές εκλογές).  Ο νομοθέτης προέβλεψε τη λειτουργία όλων των υπηρεσιών, σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα, προκειμένου να υπάρχει εγγύτητα και εξυπηρέτηση στην επίλυση των υποθέσεών της.

Επιπλέον στην έδρα κάθε Περιφέρειας, εν προκειμένω στην Αθήνα, λειτουργούν και ορισμένες επιτελικές Δ/νσεις και οι υποστηρικτηκές δομές του Περιφερειάρχη.

Στον παρακάτω πίνακα φαίνεται η κατανομή των Δ/νσεων, σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα της Περιφέρειας Αττικής:

Περιφερειακή Ενότητα Αριθμός Δ/νσεων Σήμερα στεγάζονται
Περιφερειακή Ενότητα

Κεντρικού Τομέα Αθηνών

 

34 (Δ/νσεις έδρας και Δ/νσεις Κεντρικού Τομέα) Αθήνα, σε 7 κτήρια εκ των οποίων τα 3 είναι ιδιόκτητα-δημόσια.
Περιφερειακή Ενότητα

Δυτικού Τομέα Αθηνών

 

7

Περιστέρι-Αιγάλεω
Περιφερειακή Ενότητα

Βόρειου Τομέα Αθηνών

 

7

Αγία Παρασκευή
Περιφερειακή Ενότητα

Νότιου Τομέα Αθηνών

 

7

Καλλιθέα-Άλιμος
Περιφερειακή Ενότητα

Ανατολικής Αττικής

 

7

Παλλήνη
Περιφερειακή Ενότητα

Δυτικής Αττικής

 

7

Ελευσίνα
Περιφερειακή Ενότητα

Πειραιώς

 

7

Πειραιάς
Περιφερειακή Ενότητα

Νήσων

 

7

Πειραιάς

Εάν προχωρήσει η αγορά του συγκεκριμένου κτηρίου στο Περιστέρι, θα μεταστεγαστούν οι Δ/νσεις που σήμερα στεγάζονται στην Αθήνα, με αποτέλεσμα να γίνουν οι υπηρεσίες αυτές πιο δυσπρόσιτες, τόσο για τους κατοίκους του Κεντρικού Τομέα Αθηνών, όσο και για το σύνολο των πολιτών της Αττικής, αφού θα μεταφερθούν και οι λεγόμενες επιτελικές υπηρεσίες (π.χ. η Διεύθυνση Βιομηχανίας, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων, η Διεύθυνση Λαϊκών Αγορών κ.α., που απευθύνονται στο σύνολο των κατοίκων της Αττικής).

  1. Όπως γίνεται σαφές, οι υπάλληλοι, προερχόμενοι μάλιστα με υποχρεωτικές μετατάξεις από τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, που είχαν ως έδρα τις συγκεκριμένες πόλεις, στις οποίες στεγάζονται οι υπηρεσίες τους, έχουν δομήσει την προσωπική και ιδιαίτερα την οικογενειακή τους ζωή, με αυτά τα δεδομένα.

Είναι επίσης γνωστό, ότι το ζήτημα των μετακινήσεων και της απόστασης κατοικίας – εργασίας επηρεάζει ιδιαίτερα τη ζωή των γονέων, των μονογονεϊκών οικογενειών κλπ. Τα σχολεία, οι Βρεφικοί και Παιδικοί Σταθμοί έχουν επιλεγεί από κάθε γονέα, με το δεδομένο της εύκολης και γρήγορης πρόσβασης, σε αυτά, προκειμένου καθημερινά να πηγαίνει και να παραλαμβάνει το παιδί του, έγκαιρα. Η μόνιμη απομάκρυνση των υπαλλήλων από τον τόπο που σήμερα εργάζονται, διαταράσσει την προσωπική και οικογενειακή ζωή των υπαλλήλων, χειροτερεύει τις κοινωνικές συνθήκες της ζωής τους. Ταυτόχρονα οι υπάλληλοι θα υφίστανται μεγάλη οικονομική επιβάρυνση μεταφορικών εξόδων, από την μεταφορά της υπηρεσίας τους σε σημείο, που η προσέγγιση με μέσα μαζικής μεταφοράς δεν είναι εύκολη και απαιτεί βάδισμα 20 λεπτών από το Μετρό έως το κτήριο και 20 λεπτών από το κτήριο προς το Μετρό, ως αναφέρω και στο δικόγραφο της Παρέμβασής μου.

Ο απαιτούμενος αυτός χρόνος, καθώς και οι προβληματικές συνθήκες όδευσης θα οδηγήσουν αρκετούς υπαλλήλους, από τους 800, που πρόκειται να μεταφερθούν, εάν αγοραστεί το συγκεκριμένο κτήριο, να χρησιμοποιούν τα ΙΧ αυτοκίνητά τους, με αποτέλεσμα και την μεγαλύτερη οικονομική τους επιβάρυνση και την παραπέρα κυκλοφοριακή επιβάρυνση της Λ. Κηφισού, επί της οποίας βρίσκεται το εν λόγω κτήριο.

Από το προσαχθέν και επικαλούμενο, θεωρημένο από το Πρωτοδικείο Αθηνών, Καταστατικό μου, προκύπτει, ότι ένας βασικός σκοπός της δημιουργίας του Σωματείου μου, είναι «η βελτίωση και καλυτέρευση των συνθηκών εργασίας των εργαζομένων» μελών του. Εξάλλου και στο άρθρο 4 του ν. 1264/1982 «Για τον εκδημοκρατισμό του συνδικαλιστικού κινήματος και την κατοχύρωση των συνδικαλιστικών ελευθεριών των εργαζομένων», αναφέρονται, ως σκοποί των συνδικαλιστικών οργανώσεων, μεταξύ άλλων, στην παράγραφο 1, και τα εξής: «Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις έχουν σκοπό τη διαφύλαξη και προαγωγή των εργασιακών, οικονομικών, ασφαλιστικών, κοινωνικών και συνδικαλιστικών συμφερόντων των εργαζομένων».

Από τα παραπάνω προκύπτει η υποχρέωσή μου να διαφυλάξω τα εργασιακά, οικονομικά και κοινωνικά συμφέροντα των μελών μου – υπαλλήλων της Περιφέρειας Αττικής, συμφέροντα, που διαταράσσονται από την μετακίνηση των υπαλλήλων, σε χώρο εργασίας, μακριά από τον υπάρχοντα και εξ ου και το πρόδηλο σπουδαίο έννομο συμφέρον μου, για την άσκηση της ένδικης Παρέμβασής μου, πέραν των όσων αναφέρω γι’ αυτό στην Παρέμβασή μου.

  1. Συμπληρωματικά και προς ενίσχυση του υπό στοιχείο V λόγου στο δικόγραφο της ένδικης Παρέμβασής μου, προσάγω Χάρτη, όπου απεικονίζεται η διαδρομή από το Μετρό του Αγίου Αντωνίου έως το προς αγορά κτήριο (σχετικό α΄). Συγκεκριμένα στο Χάρτη απεικονίζεται η διαδρομή από το σταθμό του Μετρό Αγ. Αντωνίου έως το προς αγορά κτήριο για την μετεγκατάσταση υπηρεσιών της Περιφέρειας Αττικής. Ψηφιοποιήθηκε, τόσο η προτεινόμενη από την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής διαδρομή (διαδρομή με κόκκινο χρώμα), όσο και μια διαδρομή, η οποία αντιστοιχεί στις πραγματικές ανάγκες όδευσης (διαδρομή με κίτρινο χρώμα), δηλ. με βάδισμα, που ακολουθεί πεζοδρόμια, όπου υπάρχουν, δεν διασχίζει παρτέρια και δρόμους μεγάλων διασταυρώσεων, με μια απλή ευθεία και καταλήγει στην είσοδο του προς αγορά κτηρίου και όχι δύο (2) οικοδομικά τετράγωνα νωρίτερα (όπως άλλωστε φαίνεται και από την αρίθμηση των κτηρίων).

Οι αποστάσεις των διαδρομών από το σταθμό του Μετρό έως το προς αγορά κτήριο μετρήθηκαν με τη χρήση κατάλληλου λογισμικού. Έτσι, σύμφωνα με την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής, η διαδρομή υπολογίστηκε στα 1,12 χλμ., ενώ η διαδρομή υπό πραγματικές συνθήκες (διαδρομή με κίτρινο χρώμα) υπολογίστηκε στα 1,45 χλμ.

  1. Προσάγω επίσης τα από 23/12/2016 και 12/1/2017 Πρακτικά «Επιτροπής Καταλληλότητας – Παραλαβής – Παράδοσης για την Αγορά ακινήτου, που θα λειτουργήσει ως κεντρικό κτίριο της Περιφέρειας Αττικής», όπου εντοπίζονται μια σειρά λόγων ακαταλληλότητας του κτηρίου (σχετικά β΄ και γ΄, αντίστοιχα). Προσάγω ακόμη την υπ’ αριθμ. 18/2017 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής (σχετικό δ΄), με την οποία η Περιφερειακή Αρχή κατά πλειοψηφία άλλαξε για ευνόητους, θεωρώ, λόγους την σύνθεση της εν λόγω Επιτροπής Καταλληλότητας, μετά την έκδοση των ανωτέρω Πρακτικών Καταλληλότητας.
  2. Όπως δε φαίνεται στο προσαγόμενο από 21/3/2017 Πρακτικό της νέας πλέον Επιτροπής Καταλληλότητας Παραλαβής – Παράδοσης Μισθωμένων κτιρίων – Αγοράς κτηρίων Περιφέρειας Αττικής (σχετικό ε΄), η Επιτροπή δεν εξέτασε, ούτε παίρνει θέση για τα κρίσιμα ζητήματα της θέσης του εν λόγω κτηρίου και της απόστασής του από το Μετρό (βλ. σελ. 4), παρά μόνο παραπέμπει στην προσαγόμενη υπ’ αριθμ. 88/2017 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής (σχετικό στ΄), η οποία βέβαια δεν έλαβε υπόψη της, τις αιτιάσεις των ως άνω από 23/12/2016 και 12/1/2017 Πρακτικών της Επιτροπής Καταλληλότητας.
  3. Στον παραπάνω προσαγόμενο Χάρτη φαίνεται επίσης, ότι η θέση του προς αγορά κτηρίου δεν περιλαμβάνεται στην περικλειόμενη από συγκεκριμένες οδούς περιοχή, όπως έπρεπε, σύμφωνα με τη σχετική Διακήρυξη, κατά τα αναφερόμενα στον υπό στοιχείο III λόγο της Παρέμβασής μου.
  4. Περαιτέρω, η με αριθμό 53/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής, για άσκηση ή μη ένδικων μέσων, κατά της με αριθμό 2341/2017 απόφασης του VI Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έπρεπε να ληφθεί ύστερα από γνωμοδότηση δικηγόρου, η ανυπαρξία της οποίας συνεπάγεται ακυρότητα της σχετικής απόφασής της, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 176 του ν. 3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 5 του ν. 4071/2012. Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με το άρθρο 176 του ν. 3852/2010: «1. Η οικονομική επιτροπή είναι αρμόδια για: α) Την κατάρτιση σχεδίου του προϋπολογισμού της περιφέρειας και την εισήγηση στο περιφερειακό συμβούλιο για ψήφιση. β) Την κατάρτιση, επεξεργασία, προέλεγχο του απολογισμού και υποβολή σχετικής έκθεσης στο περιφερειακό συμβούλιο. γ) Για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισμού, εκτός από εκείνες που σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις αποφασίζει το περιφερειακό συμβούλιο, καθώς επίσης αποφασίζει αιτιολογημένα και για τις περιπτώσεις απευθείας ανάθεσης εκτέλεσης έργων, προμηθειών, παροχής υπηρεσιών, εκπόνησης μελετών που δεν υπάγονται στις διατάξεις του ν. 3316/2005 (Α’ 42), σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις. δ) Την κατάρτιση των όρων, τη σύνταξη των διακηρύξεων, τη διεξαγωγή και κατακύρωση κάθε μορφής δημοπρασιών και διαγωνισμών, καθώς και τη συγκρότηση των ειδικών επιτροπών διεξαγωγής και αξιολόγησης από μέλη της ή ειδικούς επιστήμονες, υπαλλήλους της περιφέρειας ή δημόσιους υπαλλήλους. ε) Τη μελέτη της ανάγκης σύναψης δανείων, τον καθορισμό των όρων τους και την υποβολή της σχετικής εισήγησης στο περιφερειακό συμβούλιο. στ) Την εισήγηση προς το περιφερειακό συμβούλιο της επιβολής τελών, δικαιωμάτων και εισφορών. ζ) Την απόφαση για την αποδοχή κληρονομιών, κληροδοσιών και δωρεών. η) Την απόφαση για την αγορά, παραχώρηση χρήσης, μίσθωση και εκμίσθωση κινητών και ακινήτων. θ) Την εισήγηση στο περιφερειακό συμβούλιο για το ετήσιο σχέδιο διαχείρισης και αξιοποίησης της περιουσίας της περιφέρειας. Παρακολουθεί την υλοποίηση του εν λόγω σχεδίου και ενημερώνει το περιφερειακό συμβούλιο. ι) Την απόφαση για την άσκηση όλων των ενδίκων βοηθημάτων και των ενδίκων μέσων. ια) Την υποβολή προσφυγών στις διοικητικές Αρχές. ιβ) Το συμβιβασμό ή την κατάργηση δίκης που έχει αντικείμενο μέχρι ποσού των σαράντα πέντε χιλιάδων (45.000) ευρώ. Δεν επιτρέπεται συμβιβασμός ή κατάργηση δίκης για απαιτήσεις μισθών, επιδομάτων, αποζημιώσεων, εξόδων παράστασης, εξόδων κίνησης και γενικά μισθολογικών παροχών οποιασδήποτε μορφής, εξαιρουμένων εκείνων για τις οποίες το νομικό ζήτημα έχει επιλυθεί με απόφαση ανωτάτου δικαστηρίου. ιγ) Την πρόσληψη πληρεξούσιου δικηγόρου και την ανάκληση της πληρεξουσιότητάς του, όταν δεν έχει προσληφθεί δικηγόρος με πάγια αντιμισθία ή ο προσληφθείς δεν έχει δικαίωμα παράστασης στο δικαστήριο που είναι διάδικος η περιφέρεια. Με απόφασή της είναι δυνατή, κατ’ εξαίρεση, η ανάθεση σε δικηγόρο, εξώδικου ή δικαστικού χειρισμού, ανά υπόθεση, ζητημάτων, τα οποία έχουν ιδιαίτερη σημασία για τα συμφέροντα του δήμου και απαιτούν εξειδικευμένη γνώση ή εμπειρία. Για τις περιπτώσεις ι’ και ια’ της προηγούμενης παραγράφου, η απόφαση λαμβάνεται ύστερα από γνωμοδότηση δικηγόρου, η ανυπαρξία της οποίας συνεπάγεται ακυρότητα της σχετικής απόφασης. Η παρούσα ρύθμιση ισχύει και όταν αποφασίζει σχετικά το περιφερειακό συμβούλιο, λόγω υπέρβασης του αντικειμένου των σαράντα πέντε χιλιάδων (45.000) ευρώ της περίπτωσης ια’ της προηγούμενης παραγράφου. 3. Το περιφερειακό συμβούλιο μπορεί, για θέματα ιδιαίτερα σοβαρά, με ειδική αιτιολογία και με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του, να αποφασίζει ότι θα ασκήσει το ίδιο αρμοδιότητες των προηγούμενων παραγράφων. Επίσης το περιφερειακό συμβούλιο μπορεί με την ίδια πλειοψηφία να αποφασίζει τη μεταβίβαση στην οικονομική επιτροπή επιπλέον αρμοδιοτήτων συναφών με τις αρμοδιότητες της παραγράφου 1 του παρόντος. 4. Η οικονομική επιτροπή με ειδική απόφαση, που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία των μελών της, μπορεί να παραπέμπει συγκεκριμένο θέμα της αρμοδιότητάς της στο περιφερειακό συμβούλιο για τη λήψη απόφασης, εφόσον κρίνει ότι αυτό επιβάλλεται από την ιδιαίτερη σοβαρότητά του.». Επομένως, η πιο πάνω με αριθμό 53/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής, για άσκηση ή μη ένδικων μέσων, κατά της ως άνω με αριθμό 2341/2017 απόφασης του VI Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, η οποία λήφθηκε, χωρίς να έχει προηγηθεί γνωμοδότηση δικηγόρου, όπως προκύπτει από το όλο περιεχόμενό της, τυγχάνει παντελώς άκυρη, κατ’ εφαρμογή της προδιαληφθείσας διατάξεως. Κατ’ ακολουθία και η ασκηθείσα από την Περιφέρεια Αττικής υπό κρίση Αίτηση Αναθεώρησης, κατά της με αριθμό 2341/2017 απόφασης του VI Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ως ερειδόμενη επί της παραπάνω παντελώς άκυρης απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής, είναι απαράδεκτη και μη νόμιμη και ως εκ του τούτου απορριπτέα.  
  5. Συμπληρωματικά προς τον υπό στοιχείο VII.γ λόγο της Παρέμβασής μου, σχετικά με την επίκληση της προστασίας του δημοσίου συμφέροντος και της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, και προς ενίσχυση των απόψεών μου, για την ανάγκη αξιοποίησης όλων των αναξιοποίητων δημοσίων κτηρίων, σας παραθέτω το στοιχείο, που παρουσίασε η υπουργός Εργασίας, κα Έφη Αχτσιόγλου, σε απάντησή της, στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου, στις 31-3-2017, σε ερώτηση του βουλευτή της Ν.Δ., κ. Νικήτα Κακλαμάνη, για τα ακίνητα του υπουργείου Εργασίας, ότι δηλαδή το 49% των δημοσίων κτηρίων του υπουργείου ήταν κενά και αναξιοποίητα (σχετικό ζ΄, η έντυπη έκδοση της εφημερίδας «ΑΥΓΗ», με ημερομηνία 1-4-2017 και με τίτλο «Πάρτι με τα ακίνητα των Ταμείων»).

Τα λεγόμενα από την υπουργό Εργασίας καταρρίπτουν επίσης τις αιτιάσεις της Περιφέρειας Αττικής, ότι δεν υπάρχουν μεγάλα δημόσια κτήρια, που να καλύπτουν τις ανάγκες στέγασης των υπηρεσιών της, γιατί, όπως αποδεικνύεται και με τα προσαχθέντα και επικαλούμενα σχετικά Να 6 και 7 της Παρέμβασής μου, η εν λόγω Περιφέρεια δεν απευθύνθηκε στο σύνολο των φορέων του δημοσίου, που διαθέτουν ακίνητη περιουσία, και εν προκειμένω στο υπουργείο Εργασίας, ενώ είναι γνωστό σε όλους, ότι δεν υπάρχει μια ενιαία βάση δεδομένων καταγραφής του συνόλου των ακινήτων του δημοσίου.

  1. Τέλος, σε κάθε Περιφέρεια και εν προκειμένω στην Περιφέρεια Αττικής, ο Οργανισμός της διαρθρώνεται σε 7 Γενικές Δ/νσεις, με τις αντίστοιχες Δ/νσεις, οι οποίες αποτελούν θεματικές ομάδες αρμοδιοτήτων (Γενική Δ/νση Εσωτερικής Λειτουργίας, Γενική Δ/νση Οικονομικών, Γενική Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Έργων και Υποδομών, Γενική Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας, Κτηνιατρικής και Αλιείας, Γενική Δ/νση Βιώσιμης Ανάπτυξης και Κλιματικής Αλλαγής, Γενική Δ/νση Μεταφορών και Επικοινωνιών, Γενική Δ/νση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας), γεγονός από το οποίο προκύπτει ότι θα μπορούσαν να στεγάζονται οι υπηρεσίες της Περιφέρειας σε περισσότερα του ενός κτήρια (με συνάφεια αντικειμένων προς εξυπηρέτηση των πολιτών), επιλογή η οποία θα οδηγούσε σε ευκολότερη και οικονομικότερη λύση, στην προσπάθεια στέγασης των υπηρεσιών της, σε περισσότερα του ενός δημόσια κτήρια, με μικρότερο εμβαδόν.

Επειδή κατά συνέπεια, η ως άνω υπό κρίση Αίτηση Αναθεώρησης της Περιφέρειας Αττικής τυγχάνει απορριπτέα στο σύνολό της.

Επειδή προκαταβλήθηκαν και οι υποχρεωτικές εισφορές, κατά τον Κώδικα Δικηγόρων, ως προκύπτει από το προσαρτώμενο στο παρόν με αριθμό ……………../2018 γραμμάτιο του Δ.Σ.Α., μετά των ενσήμων ΤΑΧΔΙΚ.

Επειδή η κρινόμενη Παρέμβασή μου είναι νόμιμη, βάσιμη και αληθινή.

                     ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΛΟΓΟΥΣ

Και για τους λόγους της ένδικης Παρέμβασής μου και με τη ρητή επιφύλαξη κάθε άλλου δικαιώματος μου.

                               Α  Ι  Τ  Ο  Υ  Μ  Α  Ι

Να γίνει δεκτή η κρινόμενη Παρέμβασή μου.

Να απορριφθεί, καθ’ ολοκληρία, η ένδικη Αίτηση Αναθεώρησης της Περιφέρειας Αττικής, που ασκήθηκε, ενώπιον του Τμήματος Μείζονος Επταμελούς Σύνθεσης του Δικαστηρίου σας, κατά της με αριθμό 2341/2017 απόφασης του VI Τμήματος του Δικαστηρίου σας, επί τω τέλει να μην εγκριθεί η παραπάνω κατακύρωση δημοπρασίας, που έγινε με την ως άνω με αριθμό 1057/5-5-2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής, προς αγορά ακινήτου, που θα λειτουργεί ως κεντρικό κτήριο της Περιφέρειας Αττικής, καθώς και ως κτήριο στέγασης Υπηρεσιών της, του Κεντρικού Τομέα Αθήνας και που βρίσκεται στο Δήμο Περιστερίου, λόγω ευθείας και πολλαπλής παράβασης του νόμου και.

– Να καταδικαστεί η Περιφέρεια Αττικής, στην εν γένει δικαστική μου δαπάνη.

ΚΤΙΡΙΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΣΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 2

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *