Άρθρα & Κατηγορίες
Εγγραφή στον σύλλογο
ΑΦΙΣΕΣ
VIDEO
Ακολουθήστε τον Σύλλογο
/
/
/
/
Άμεση κατάργηση της Ποινικής και Αστικής ευθύνης των υπαλλήλων στις Τεχνικές Υπηρεσίες – Στελέχωση των υπηρεσιών και προμήθεια απαραίτητου εξοπλισμού
Untitled
Άμεση κατάργηση της Ποινικής και Αστικής ευθύνης των υπαλλήλων στις Τεχνικές Υπηρεσίες - Στελέχωση των υπηρεσιών και προμήθεια απαραίτητου εξοπλισμού

Αθήνα 21-7-2017

Αρ. Πρωτ.: 162

Προς

 1. Υπουργό Εσωτερικών
 2. Περιφέρεια Αττικής

Άμεση κατάργηση της Ποινικής και Αστικής ευθύνης των υπαλλήλων στις Τεχνικές Υπηρεσίες – Στελέχωση των υπηρεσιών και προμήθεια απαραίτητου εξοπλισμού

Οι υπάλληλοι στις Τεχνικές Υπηρεσίες, Μηχανικοί, Τεχνικοί, Εργοδηγοί κ.α. επωμίζονται ένα τεράστιο έργο κατασκευής, συντήρησης, επίβλεψης, εποπτείας κλπ που αφορούν στις οδούς αρμοδιότητας της Περιφέρειας Αττικής. Το αντικείμενό τους περιλαμβάνει επίσης την μελέτη, κατασκευή και επίβλεψη όλων των τεχνικών έργων της Περιφέρειας αλλά και έργων άλλων φορέων, καθώς και αρκετές άλλες αρμοδιότητες, δημιουργώντας έναν τεράστιο όγκο δουλειάς, κυρίως εξαιτίας της μεγάλης υποστελέχωσης, που υπάρχει.

Επιπλέον οι υπάλληλοι των Τεχνικών Υπηρεσιών συμμετέχουν σχεδόν σε όλες τις Επιτροπές που συστήνονται από άλλες Διευθύνσεις, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας, όπως για παράδειγμα ελέγχου καταλληλότητας αθλητικών εγκαταστάσεων, καταλληλότητας ακινήτων Δομών Παιδικής Προστασίας (κατασκηνώσεις, Ιδρύματα) κ.α.

Όπως γνωρίζετε υπάρχουν τεράστιες ελλείψεις για να διεκπεραιωθεί όλο αυτό το έργο, σε προσωπικό (περίπου 400 για όλη την Αττική) και υλικοτεχνική υποδομή. Οι ακόμα μεγαλύτερες περικοπές στους ΚΑΠ από 1-1-2018, σύμφωνα με το 4ο Μνημόνιο θα σημάνουν περαιτέρω μειώσεις σε μέσα και πιστώσεις.

Ο εξοπλισμός και τα εφόδια που δίνονται στους συναδέλφους για να κάνουν όλα τα παραπάνω μπορούν να χαρακτηρισθούν  με επιείκεια ανεπαρκή. Δεν υπάρχουν υπηρεσιακά αυτοκίνητα με βενζίνη, που είναι απαραίτητα για τον έλεγχο των οδών, παρά μόνο κατά μικρά διαστήματα, οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές είναι παλαιάς τεχνολογίας και οι συνδέσεις διαδικτύου είναι ακατάλληλες με αποτέλεσμα η δουλειά να καθυστερεί πολύ, δεν υπάρχουν κατάλληλα προγράμματα υπολογιστών για τον έλεγχο των μελετών και της κατασκευής των έργων, ακόμα και φωτοτυπικά μηχανήματα λείπουν από ορισμένες υπηρεσίες. Απουσιάζει παντελώς η δυνατότητα για καθημερινή και συνεχή νομική στήριξη των εγγράφων και των ενεργειών των συναδέλφων (εισηγήσεις σε ενστάσεις, αιτήσεις θεραπείας, προσφυγές εργολάβων κλπ). Συγχρόνως οι συχνές διακοπές στις συμβάσεις των τεχνικών έργων δημιουργούν προβλήματα και μεγαλώνουν τους κινδύνους πρόκλησης ατυχημάτων.

Την πιο μεγάλη όμως πίεση στους Τεχνικούς κυρίως υπαλλήλους ασκεί το γεγονός ότι φέρουν βαριές ποινικές, πειθαρχικές και αστικές ευθύνες σε περιπτώσεις ατυχημάτων στις οδούς και τα έργα που ελέγχουν, κάτι το οποίο είναι συχνό φαινόμενο. Καλούνται να «απολογούνται» και να «πληρώνουν» χωρίς να τους έχουν εξασφαλιστεί τα απαραίτητα μέσα, τεχνολογικά κ.α., και να αντιμετωπίζουν καλά στοιχειοθετημένες διεκδικήσεις για συμβάντα, που λόγω της συνολικής «ανεπάρκειας» γίνονται αντιληπτά μετά από πάρα πολύ καιρό.

Εκφράζουμε την αγανάκτησή μας με αφορμή το πρόσφατο γεγονός της καταδίκης συναδέλφων μας και δηλώνουμε ότι θεωρούμε απαράδεκτο οι υπάλληλοι να φέρουν ποινικές και αστικές ευθύνες στις περιπτώσεις που προκαλείται ατύχημα, όπως είναι αναπόφευκτο να γίνει, σε ένα τόσο μεγάλο οδικό δίκτυο, σαν αυτό της Περιφέρειας Αττικής.

Η υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης σε πολίτες από βλάβες ή φθορές του οδοστρώματος, των στοιχείων οδικής ασφάλειας και λοιπών κατασκευών, που συμπεριλαμβάνονται σε μία οδό, ανήκει στους φορείς που έχουν την ευθύνη συντήρησης των οδών. Γι αυτό θεωρούμε ότι οι φορείς αποκλειστικά πρέπει να αποφασίζουν εάν οι βλάβες αυτές οφείλονται σε τρίτους, ή σε δόλο ή σε σοβαρή αμέλεια των εμπλεκομένων υπαλλήλων, προκειμένου να διεκδικήσουν οι πολίτες την σχετική δαπάνη. Δεν μπορεί οι υπάλληλοι να φορτώνονται ευθύνες, ελλείψεις και παραλήψεις του φορέα που υπηρετούν.

Μετά τα παραπάνω ζητάμε από το μεν Υπουργείο Εσωτερικών:

 1. Την άμεση νομοθετική ρύθμιση του ζητήματος:

α. με τροποποίηση του άρθρου 68 του ν. 4129/2013 «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»  ώστε ο υπάλληλος να ευθύνεται για πράξεις ή παραλείψεις του κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του, εφόσον οφείλονται σε δόλο ή βαρειά αμέλεια,

β. με συμπλήρωση του άρθρου 69 του ν. 4129/2013 ώστε το Ελεγκτικό Συνέδριο να αποφαίνεται για την αστική ευθύνη και των υπαλλήλων των Ο.Τ.Α. β΄βαθμού ύστερα από αίτηση του εκπροσώπου του Οργανισμού,

γ. με τροποποίηση του άρθρου 38 του 3528/2007 ώστε ο υπάλληλος να ευθύνεται έναντι του Δημοσίου για κάθε θετική ζημιά την οποία προξένησε σε αυτό από δόλο ή βαρεία αμέλεια κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του, με την προϋπόθεση ότι πρώτα θα αποφαίνεται ο φορέας στον οποίο υπηρετεί ο υπάλληλος με τελεσίδικη πειθαρχική απόφαση για δόλο ή βαριά αμέλεια (και κατόπιν το Ελεγκτικό Συνέδριο).

 1. Να συμπληρωθεί το άρθρο 7, παράγραφος 5 του ν. 3481/2006 και να αποτελεί υποχρέωση της Ελληνικής Αστυνομίας «να ειδοποιούν αμέσως και εγγράφως τις αρμόδιες για τη συντήρηση των οδών υπηρεσίες, για την ύπαρξη βλαβών του οδοστρώματος και των στοιχείων ασφαλείας των οδών που υποπίπτουν στην αντίληψή τους και εκθέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των χρηστών της οδού» και στις περιπτώσεις θανατηφόρων ατυχημάτων.
 2. Να νομοθετηθεί η υποχρέωση της άμεσης ανάθεσης από την Περιφέρεια σε ειδικό πραγματογνώμονα, σύνταξης τεχνικής έκθεσης στις περιπτώσεις θανατηφόρων ατυχημάτων.
 3. Την άρση της «απαγόρευσης» των προσλήψεων.

Από δε την Περιφερειακή Αρχή Αττικής να κάνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την πρόσληψη προσωπικού, ώστε να μπορούν οι Τεχικές Υπηρεσίες να ανταποκρίνονται ολοκληρωμένα στις αρμοδιότητες που έχουν και στο μεγάλο αριθμό προγραμματισμένων – ενταγμένων έργων.

Να εξασφαλίσει επίσης:

 1. την άμεση και αδιάλειπτη διάθεση πιστώσεων για την προμήθεια καυσίμων στα υπηρεσιακά αυτοκίνητα,
 2. τον άμεσο εκσυγχρονισμό του ηλεκτρονικού εξοπλισμού των υπηρεσιών, με εισαγωγή νέας τεχνολογίας για τον έλεγχο του οδικού δικτύου, που ήδη εφαρμόζεται σε άλλες χώρες, με πολύ λιγότερο κόστος και αμεσότητα στην παρέμβαση, καθώς και
 3. την άμεση ανάθεση μελετών ασφάλισης, σήμανσης και ελέγχου γεωμετρικών στοιχείων όλου του οδικού δικτύου της Περιφέρειας,
 4. την έγγραφη απαίτηση από την Ελληνική Αστυνομία να υλοποιούν αμέσως την υποχρέωσή τους όπως αυτή προκύπτει από το άρθρο 7, παράγραφος 5 του ν. 3481/2006 «να ειδοποιούν αμέσως και εγγράφως τις αρμόδιες για τη συντήρηση των οδών υπηρεσίες, για την ύπαρξη βλαβών του οδοστρώματος και των στοιχείων ασφαλείας των οδών που υποπίπτουν στην αντίληψή τους και εκθέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των χρηστών της οδού», καθώς και στις περιπτώσεις θανατηφόρων ατυχημάτων,
 5. τέλος να εξασφαλίσει την καθημερινή και συνεχή νομική στήριξη των υπαλλήλων των Τεχνικών Υπηρεσιών, ώστε να υπάρχει η απαραίτητη νομική βοήθεια στη σύνταξη εγγράφων εισηγήσεων σε ενστάσεις, αιτήσεις θεραπείας, προσφυγές εργολάβων κλπ.

Κοιν/ση

 1. ΥΠΕΣ

Διεύθυνση Προσωπικού ΟΤΑ

 1. Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών

Γραφείο Υπουργού

 1. Κόμματα Βουλής (πλην ΧΑ)
 2. Παρατάξεις Π.Σ. Αττικής (πλην ΧΑ)
 3. ΜΜΕ

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΑΝΟΥΤΣΑΚΟΥ ΒΕΤΑ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΖΑΒΕΡΔΙΝΟΣ ΑΛΚΗΣ

ΣΥΠΑ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *