Άρθρα & Κατηγορίες
Εγγραφή στον σύλλογο
ΑΦΙΣΕΣ
VIDEO
Ακολουθήστε τον Σύλλογο
/
/
/
/
ΑΝΑΦΟΡΑ Σ.Υ.Π.Α., ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ-ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Untitled
ΑΝΑΦΟΡΑ Σ.Υ.Π.Α., ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ-ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Αθήνα 18-4-2017

Αρ. Πρωτ.: 58

ΠΡΟΣ

                                               ΤΟ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ-ΕΛΕΓΚΤΩΝ

                  ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 60

        ΑΘΗΝΑ-Τ.Κ. 11 742

Κ Α Τ Ε Π Ε Ι Γ Ο Υ Σ Α   Α Ν Α Φ Ο Ρ Α

Του Συλλόγου Υπαλλήλων Περιφέρειας Αττικής (Σ.Υ.Π.Α.), που εκπροσωπείται νόμιμα από την Πρόεδρο και το Γενικό Γραμματέα του και εδρεύει στην Αθήνα, Λεωφόρος Συγγρού, αριθμός 80-88.

————-

Θέμα: Αίτημα εξέτασης της μη σύννομης διαγωνιστικής διαδικασίας για την αγορά ακινήτου, που θα λειτουργεί ως κεντρικό κτήριο της Περιφέρειας Αττικής καθώς και ως κτήριο στέγασης υπηρεσιών του Κεντρικού Τομέα Αθήνας και παροχής των απαραίτητων εντολών, προς την εν λόγω Περιφέρεια.

Αξιότιμοι κύριοι,

Δια της παρούσας, σας αναφέρω, τα κατωτέρω:

Τυγχάνω νομίμως υφιστάμενο και δικαστικά αναγνωρισμένο πρωτοβάθμιο Συνδικαλιστικό Σωματείο όλων των εργαζομένων και με κάθε σχέση εργασίας στην Περιφέρεια Αττικής. Από τις διατάξεις του άρθρου 2 του, νομίμως εγκριθέντος με την υπ’ αριθμ. 5127/2011 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα Εκουσίας Δικαιοδοσίας) και καταχωρηθέντος στα Βιβλία Σωματείων του Πρωτοδικείου Αθηνών, με αριθμό μητρώου 28720 και ειδ. αρ. 6073, από 19 Μαϊου 2011 Καταστατικού μου, που προσάγω και επικαλούμαι, προβλέπονται, ως σκοποί μου, α. Η συνένωση όλων των εργαζομένων στην Περιφέρεια Αττικής, σε μία ενωτική, μαζική συνδικαλιστική οργάνωση, για τη διαφύλαξη και προαγωγή των, εργασιακών, οικονομικών, ασφαλιστικών, κοινωνικών και συνδικαλιστικών, συμφερόντων τους. β. Η προβολή των προβλημάτων και αιτημάτων των εργαζομένων, ο συντονισμός στη διεξαγωγή των διεκδικητικών αγώνων και η καθοδήγησή τους για την περιφρούρηση των κατακτήσεών τους. γ. Η βελτίωση και καλυτέρευση των συνθηκών εργασίας των εργαζομένων. δ. Η συνεργασία του Συλλόγου και ο συντονισμός της δράσης του με τους εργαζόμενους στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων τους, αλλά και των συνδικαλιστικών και δημοκρατικών ελευθεριών, για την επίτευξη της κοινωνικής δικαιοσύνης. ε. Η διευκόλυνση και παροχή κινήτρων για την επιμόρφωση των μελών μου. ζ. Η ηθική και υλική συμπαράσταση στα μέλη μου. η. Η προάσπιση της ανεξαρτησίας του συνδικαλιστικού κινήματος, από κάθε παρέμβαση, καθώς και η διασφάλιση των διαδικασιών, στη λειτουργία και στη δράση του, που βασίζονται στις αρχές της Δημοκρατίας και της αυτονομίας και θ. Η συμβολή στη διαφύλαξη της ειρήνης και της εθνικής ανεξαρτησίας.

Όπως όλα τα ανωτέρω προκύπτουν από τα προσαγόμενα και επικαλούμενα, ακριβές αντίγραφο του πιο πάνω από 19 Μαϊου 2011 Καταστατικού μου, σχετική Βεβαίωση Μεταβολών του Πρωτοδικείου Αθηνών και ακριβές απόσπασμα του με αριθμό 1/17-1-2016 Πρακτικού Συνεδριάσεως, περί συγκροτήσεως σε σώμα του Διοικητικού Συμβουλίου μου (Σχετικά Να 1, 2 και 3, αντίστοιχα).

Κατ’ αρχάς, σύμφωνα με το άρθρο 3 «Οικονομική Επιτροπή» της με αριθμό 438/22-12-2016 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Αττικής, περί τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής, η οποία εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμό 109290/39629/23-12-2016 απόφαση της ασκούσας καθήκοντα Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (ΦΕΚ Β΄ 4251), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας ασκεί τις αρμοδιότητες που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 176 του Νόμου 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α΄ 87) και ισχύοντος λοιπού νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου.

Περαιτέρω, σύμφωνα με το άρθρο 176 παρ. 1 περ. δ΄ και η΄, 3 εδαφ. α΄ και 4 του ως άνω Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 5 του Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α΄ 85), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας είναι αρμόδια, για την κατάρτιση των όρων, τη σύνταξη των διακηρύξεων, τη διεξαγωγή και κατακύρωση κάθε μορφής δημοπρασιών και διαγωνισμών, καθώς και τη συγκρότηση των ειδικών επιτροπών διεξαγωγής και αξιολόγησης από μέλη της ή ειδικούς επιστήμονες, υπαλλήλους της περιφέρειας ή δημόσιους υπαλλήλους, ως και για την απόφαση για την αγορά, παραχώρηση χρήσης, μίσθωση και εκμίσθωση κινητών και ακινήτων.

Εξ ετέρου, το Π.Δ. 242/1996 (Α΄ 179) προβλέπει τα σχετικά με την αγορά ακινήτων πραγμάτων των νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων και ήδη αιρετών περιφερειών.

Εν προκειμένω, οι προσαγόμενες υπ’ αριθμ. 853/2017 και προηγηθείσες αυτής υπ’ αριθμ. 706/2017 και 88/2017 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής (Σχετικά Να 4, 5 και 6, αντίστοιχα), αναφορικά με την αγορά ακινήτου, που θα λειτουργεί ως κεντρικό κτήριο της Περιφέρειας Αττικής, μετά από την προσαγόμενη σχετική με αριθμό 218048/23-11-2016 Διακήρυξη της ίδιας εν λόγω Οικονομικής Επιτροπής (Σχετικό Νο 7), κατά την άποψή μας, δεν είναι σύννομες, για τους λόγους, που εκθέτουμε, όλως συνοπτικά, αμέσως κατωτέρω και επιφυλασσόμαστε, να αναπτύξουμε και να συμπληρώσουμε, στη συνέχεια:

 1.- Σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 3 περ. θ΄ του πιο πάνω Ν. 3852/2010: «Συνιστώνται οι εξής περιφέρειες: … θ. Η περιφέρεια Αττικής, η οποία περιλαμβάνει το Νομό Αττικής. Έδρα της περιφέρειας Αττικής είναι η Αθήνα [σαφώς εννοουμένου του Δήμου της Αθήνας]. Η περιφερειακή ενότητα Κεντρικού Τομέα Αθηνών περιλαμβάνει τους δήμους Αθηναίων, Φιλαδελφείας – Χαλκηδόνας, Γαλατσίου, Ζωγράφου, Καισαριανής, Βύρωνος, Ηλιούπολης και Δάφνης – Υμηττού. Η περιφερειακή ενότητα Νοτίου Τομέα Αθηνών περιλαμβάνει τους δήμους Γλυφάδας, Ελληνικού – Αργυρούπολης, Αλίμου, Νέας Σμύρνης, Μοσχάτου – Ταύρου, Καλλιθέας, Παλαιού Φαλήρου και Αγίου Δημητρίου. Η περιφερειακή ενότητα Βορείου Τομέα Αθηνών περιλαμβάνει τους δήμους Πεντέλης, Κηφισιάς, Μεταμορφώσεως, Πεύκης – Λυκόβρυσης, Αμαρουσίου, Ψυχικού – Φιλοθέης, Χολαργού – Παπάγου, Νέας Ιωνίας, Βριλησσίων, Αγ. Παρασκευής, Χαλανδρίου και Ηρακλείου. Η περιφερειακή ενότητα Δυτικού Τομέα Αθηνών περιλαμβάνει τους δήμους Αιγάλεω, Περιστερίου, Πετρούπολης, Χαϊδαρίου, Αγίας Βαρβάρας, Ιλίου και Αγ. Αναργύρων – Καματερού. Η περιφερειακή ενότητα Πειραιώς περιλαμβάνει τους δήμους Πειραιώς, Κορυδαλλού, Νίκαιας – Αγίου Ιωάννη Ρέντη, Κερατσινίου – Δραπετσώνας και Περάματος. Η περιφερειακή ενότητα Νήσων περιλαμβάνει τους δήμους Αίγινας, Τροιζηνίας, Κυθήρων, Αγκιστρίου, Σαλαμίνας, Σπετσών, Ύδρας και Πόρου. Η περιφερειακή ενότητα Δυτικής Αττικής περιλαμβάνει τους δήμους της νομαρχίας Δυτικής Αττικής. Η περιφερειακή ενότητα Ανατολικής Αττικής περιλαμβάνει τους δήμους της νομαρχίας Ανατολικής Αττικής.».

Με τις ανωτέρω αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής παραβιάζεται ευθέως η παραπάνω διάταξη του άρθρου 3 παρ. 3 περ. θ΄ του ως άνω Ν. 3852/2010, με την οποία ορίζεται, ότι έδρα της Περιφέρειας Αττικής είναι η Αθήνα, ήτοι ο Δήμος της Αθήνας, καθ’ όσον το κτήριο, το οποίο έκρινε κατάλληλο η εν λόγω Οικονομική Επιτροπή, όσον αφορά τη θέση του, προς αγορά, προκειμένου να λειτουργήσει αυτό, ως κεντρικό κτήριο της Περιφέρειας Αττικής, ήτοι ως έδρα της Περιφέρειας Αττικής, ανήκει στην περιφέρεια του Δήμου Περιστερίου και όχι στην περιφέρεια του Δήμου της Αθήνας, όπως προκύπτει, από την τελευταία παράγραφο της πρώτης σελίδας της παραπάνω πρώτης υπ’ αριθμ. 853/2017 απόφασης, όπου αναφέρεται επί λέξει: «… για την αγορά: α) ακινήτου ευρισκομένου στη θέση «ΡΟΣΙΝΙΟΛ» Σεπολίων του Δήμου Περιστερίου Αττικής, …», καθώς και από το υπ’ αριθμό 2 στοιχείο του αιτιολογικού προοιμίου της ανωτέρω τρίτης με αριθμό 88/2017 απόφασης, αλλά και από όλα τα στοιχεία της διαγωνιστικής διαδικασίας.

Σημειώνεται, ότι η έδρα της Περιφέρειας Αττικής, που είναι ο Δήμος της Αθήνας, δεν σχετίζεται καθόλου με τη συγκρότησή της, στις Περιφερειακές Ενότητες, Κεντρικού Τομέα Αθηνών, Νοτίου Τομέα Αθηνών, Βορείου Τομέα Αθηνών, Δυτικού Τομέα Αθηνών, Πειραιώς, Νήσων, Δυτικής Αττικής και Ανατολικής Αττικής, δηλαδή άλλο η έδρα της Περιφέρειας και άλλο οι Περιφερειακές Ενότητες αυτής.

Με τη λογική δε της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής, θα μπορούσε το κεντρικό κτήριο της Περιφέρειας Αττικής να ευρίσκεται και στο Καματερό ή στην Πεντέλη ή στη Γλυφάδα Αττικής.

2.- Σε περίπτωση υλοποίησης των ανωτέρω αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής, θα δημιουργηθεί, σύμφωνα με το άρθρο 25 παρ. 2 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, πλήρης σύγχυση, στο ζήτημα της δωσιδικίας της Περιφέρειας Αττικής, ως νομικού προσώπου, δηλαδή στο ζήτημα σε τίνος Ειρηνοδικείου την αρμοδιότητα θα υπάγεται η Περιφέρεια Αττικής, του Ειρηνοδικείου Αθήνας ή του Ειρηνοδικείου Περιστερίου, αφού ο Νόμος ορίζει, ότι η έδρα της Περιφέρειας Αττικής είναι στο Δήμο της Αθήνας που υπάγεται στην αρμοδιότητα του Ειρηνοδικείου Αθήνας, ενώ η πραγματική έδρα της θα είναι στο Δήμο του Περιστερίου που υπάγεται στην αρμοδιότητα του Ειρηνοδικείου Περιστερίου.

3.- Εξ άλλου, σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 2.1 και 2.2 της ως άνω με αριθμό 218048/23-11-2016 Διακήρυξης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής: «2.1 Το προς αγορά ακίνητο θα πρέπει να είναι αυτοτελές και αυτόνομο, σύμφωνο με τις προδιαγραφές της παρούσας διακήρυξης, κατάλληλο για τη στέγαση των υπηρεσιών της Περιφέρειας Αττικής, όπως αναφέρονται στο Παράρτημα 1 «Διάρθρωση Υπηρεσιών κεντρικού κτιρίου Περιφέρειας Αττικής». 2.2 Το κτίριο πρέπει να ευρίσκεται: – Είτε εντός της περιοχής που περικλείεται από τις οδούς: Πλατεία Μεταξουργείου – Δεληγιώργη – Παναγή Τσαλδάρη – Πειραιώς (έως οδού Πύργου και επάνοδος γραμμικά έως Πέτρου Ράλλη) – Πέτρου Ράλλη – Θηβών – Βασιλέως Αλεξάνδρου – Εθνάρχου Μακαρίου – Εθνική Οδός Αθηνών Λαμίας – Αχαρνών – Αγ. Αναργύρων – Χαλκίδος – Πατησίων – Ιουλιανού – Φιλαδελφείας – Δεληγιάννη – Πλατεία Μεταξουργείου …».

Πλην, όμως, το ανωτέρω κτήριο, το οποίο έκρινε κατάλληλο η εν λόγω Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής, όσον αφορά τη θέση του, προς αγορά, προκειμένου να λειτουργήσει αυτό, ως κεντρικό κτήριο της Περιφέρειας Αττικής, κείται εκτός του αμέσως ανωτέρω περιγράμματος οδών της πιο πάνω Διακήρυξης, δοθέντος ότι αυτό ευρίσκεται πέραν της Εθνικής Οδού Αθηνών – Λαμίας, στην περιφέρεια του Δήμου Περιστερίου, δηλαδή το επιλεγέν, ως κατάλληλο, κτήριο δεν ευρίσκεται εντός της περιοχής, «που   π ε ρ ι κ λ ε ί ε τ α ι   από τις οδούς: Πλατεία Μεταξουργείου – Δεληγιώργη – Παναγή Τσαλδάρη – Πειραιώς (έως οδού Πύργου και επάνοδος γραμμικά έως Πέτρου Ράλλη) – Πέτρου Ράλλη – Θηβών – Βασιλέως Αλεξάνδρου – Εθνάρχου Μακαρίου – Εθνική Οδός Αθηνών Λαμίας – Αχαρνών – Αγ. Αναργύρων – Χαλκίδος – Πατησίων – Ιουλιανού – Φιλαδελφείας – Δεληγιάννη – Πλατεία Μεταξουργείου», με συνέπεια να παραβιάζεται, ευθέως, ο ως άνω βασικός όρος της προαναφερθείσας με αριθμό 218048/23-11-2016 Διακήρυξης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής.

4.- Παράλληλα, παραβιάζεται και η αρχή του ελεύθερου ανταγωνισμού, με την παραπάνω απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής, αφού με τον τρόπο αυτό αποκλείσθηκαν από τον επίμαχο διαγωνισμό, υποψήφιοι που διέθεταν κτήρια που ευρίσκονται επί της Εθνικής Οδού Αθηνών – Λαμίας, στην περιφέρεια του Δήμου Περιστερίου, δεδομένου ότι γνώριζαν, ότι, σύμφωνα με τον ανωτέρω βασικό όρο της παραπάνω Διακήρυξης, δεν μπορούσαν να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό και να προσφέρουν κτήρια που βρίσκονται εκτός του αμέσως ανωτέρω περιγράμματος οδών της πιο πάνω Διακήρυξης, όπως επί της Εθνικής Οδού Αθηνών – Λαμίας, αλλά εκτός της περιφέρειας του Δήμου Αθήνας και εντός της περιφέρειας του Δήμου Περιστερίου.

5.- Ακόμη, κατά παράβαση της αρχής της χρηστής διοίκησης, αγνοείται πλήρως, από την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής, το γεγονός ότι η προσβασιμότητα του επίμαχου κτηρίου, είναι οριακή, κατά την ανωτέρω Διακήρυξη, ως προς την απόσταση του εν λόγω κτηρίου από σταθμό του «ΜΕΤΡΟ», καθώς βρίσκεται σε απόσταση βαδίσματος κατ’ ελάχιστον ίση με 1.140 μέτρων από το σταθμό «ΜΕΤΡΟ» των Σεπολίων, όπως προκύπτει από μέτρηση, ενώ η διαδρομή αυτή (που προτείνεται και στην κατατεθείσα προσφορά, ως συντομότερη, για την πρόσβαση του κοινού και των υπαλλήλων, στον πλησιέστερο σταθμό «ΜΕΤΡΟ» των Σεπολίων) οδηγεί στην απέναντι πλευρά της Λεωφόρου Κηφισού, σε σχέση με το κτήριο, περιλαμβάνει τμήμα μη διαμορφωθέντος δρόμου, με πέρασμα από στενό γεφυράκι μη επιτρεπτού πλάτους για Α.Μ.Ε.Α. και επίσης σε μεγάλα τμήματα της διαδρομής δεν υπάρχουν τα απαραίτητου πλάτους πεζοδρόμια για την κίνηση του κοινού, ούτε καν και έξω από το κτήριο, όπου το πεζοδρόμιο έχει πλάτος μόλις 50 εκ.. Ούτε η προσβασιμότητα του επίμαχου κτηρίου, ως προς την απόστασή του από το Σταθμό του «ΜΕΤΡΟ» του Αγίου Αντωνίου, είναι σύμφωνη, με την ανωτέρω Διακήρυξη, αφού η απόσταση του κτηρίου από τον εν λόγω σταθμό του «ΜΕΤΡΟ» είναι μεγαλύτερη των 1.200 μέτρων, περίπου 1.450 μ.

6.- Άλλωστε, το ανωτέρω κτήριο, το οποίο έκρινε κατάλληλο η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής, όσον αφορά τη θέση του, προς αγορά, προκειμένου να λειτουργήσει αυτό, ως κεντρικό κτήριο της Περιφέρειας Αττικής και ως έδρα των Υπηρεσιών του Κεντρικού Τομέα, δεν μπορεί, κατά τη κοινή λογική, να ευρίσκεται εκτός των ορίων των Δήμων του Κεντρικού Τομέα, στο Δήμο Περιστερίου, δηλ. σε Δήμο του Δυτικού Τομέα και.

7.- Τέλος, σημαντικό ζήτημα γεννάται με την ύπαρξη μιας μόνο προσφοράς και παρά ταύτα την αποδοχή της, όταν πρόκειται να δαπανηθούν εκατομμύρια ευρώ.

Τα ανωτέρω τα γνωστοποιήσαμε, με την προσαγόμενη και επικαλούμενη από 3 Φεβρουαρίου 2017 Εξώδικη Δήλωση, Διαμαρτυρία και Πρόσκληση, με επιφύλαξη δικαιωμάτων (Σχετικό Νο 8), προς, την Περιφερειάρχη Αττικής, κ. Ρένα Δούρου, τον Πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Αττικής, κ. Θεόδωρο Σχινά (προς κοινοποίησή της και προς τα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου) και τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής, κ. Χρήστο Καραμάνο (προς κοινοποίησή της και προς τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής) και τους καλέσαμε, να αποτρέψουν, με απόφασή τους, τη συνέχιση μιας μη σύννομης διαγωνιστικής διαδικασίας, για την αγορά ακινήτου, που θα λειτουργεί ως κεντρικό κτήριο της Περιφέρειας Αττικής, όπως προκύπτει από τις προσαγόμενες και επικαλούμενες Εκθέσεις Επιδόσεως του Δικαστικού Επιμελητή στο Πρωτοδικείο Αθηνών, Γεωργίου Στάμου (Σχετικά Να 9, 10 και 11, αντίστοιχα).

Πλην, όμως, ουδεμία απάντηση λάβαμε και ουδεμία ενέργεια έγινε προς την κατεύθυνση της τήρησης της νομιμότητας.

Επειδή, κατά τα πιο πάνω αναλυτικά αναπτυχθέντα και δεδομένου ότι η τήρηση της νομιμότητας αποτελεί υποχρέωση της Διοίκησης και δικαίωμα του καθενός, έχω πρόδηλο, άμεσο, ενεστώς και συγκεκριμένο, έννομο συμφέρον και νομιμοποιούμαι προς άσκηση της παρούσας Αναφοράς.

Κατόπιν όλων των ανωτέρω εκτεθέντων,   α ι τ ο ύ μ α ι   την έρευνα των παραπάνω αναφερομένων και την παροχή των απαραίτητων εντολών, προς την ως άνω Περιφέρεια Αττικής, προς αποκατάσταση της νομιμότητας, σύμφωνα με τα πιο πάνω αναπτυσσόμενα.

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής, στην οποία κοινοποιείται η παρούσα Αναφορά, παρακαλείται, να μην προχωρήσει σε καμιά άλλη ενέργεια, αναφορικά με το ανωτέρω θέμα, πριν το πέρας της αιτούμενης με την παρούσα έρευνας.-

Συνημμένα: Ένδεκα (11).

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΑΝΟΥΤΣΑΚΟΥ ΒΕΤΑ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΖΑΒΕΡΔΙΝΟΣ ΑΛΚΗΣ

Κοινοποίηση: Στον Πρόεδρο

της Οικονομικής Επιτροπής

της Περιφέρειας Αττικής,

κ. Χρήστο Καραμάνο,

κατοικοεδρεύοντα στην Αθήνα,

Λεωφόρος Συγγρού, αριθμός 15-17

(προς κοινοποίηση της παρούσας

και προς τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής).

ΑΝΑΦΟΡΑ Σ.Υ.Π.Α., ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ-ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *