Άρθρα & Κατηγορίες
Εγγραφή στον σύλλογο
ΑΦΙΣΕΣ
VIDEO
Ακολουθήστε τον Σύλλογο
/
/
/
/
ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΠΑ
Untitled
ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΠΑ

ΕΝΩΠΙΟΝ  ΠΑΝΤΟΣ  ΑΡΜΟΔΙΟΥ  ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ  ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ  ΔΗΜΟΣΙΑΣ  ΑΡΧΗΣ

ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ, ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΜΕΤΑ ΕΠΙΦΥΛΑΞΕΩΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Του Συλλόγου Υπαλλήλων Περιφέρειας Αττικής (Σ.Υ.Π.Α.), που εκπροσωπείται νόμιμα από την Πρόεδρο και το Γενικό Γραμματέα του και εδρεύει στην Αθήνα, Λεωφόρος Συγγρού, αριθμός 80-88.

Π  Ρ  Ο  Σ

1.- Την Περιφερειάρχη Αττικής, κ. Ρένα Δούρου, κατοικοεδρεύουσα στην Αθήνα, Λεωφόρος Συγγρού, αριθμός 15-17.

2.- Τον Πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Αττικής, κ. Θεόδωρο Σχινά, κατοικοεδρεύοντα στην Αθήνα, Λεωφόρος Συγγρού, αριθμός 15-17 (προς κοινοποίηση της παρούσας και προς τα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου) και.

3.- Τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής, κ. Χρήστο Καραμάνο, κατοικοεδρεύοντα στην Αθήνα, Λεωφόρος Συγγρού, αριθμός 15-17 (προς κοινοποίηση της παρούσας και προς τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής).

Κυρίες και κύριοι,

Ως γνωστόν, σύμφωνα με το άρθρο 3 «Οικονομική Επιτροπή» της με αριθμό 438/22-12-2016 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Αττικής, περί τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής, η οποία εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμό 109290/39629/23-12-2016 απόφαση της ασκούσας καθήκοντα Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (ΦΕΚ Β΄ 4251), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας ασκεί τις αρμοδιότητες που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 176 του Νόμου 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α΄ 87) και ισχύοντος λοιπού νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου.

Περαιτέρω, σύμφωνα με το άρθρο 176 παρ. 1 περ. δ΄ και η΄, 3 εδαφ. α΄ και 4 του ως άνω Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 5 του Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α΄ 85), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας είναι αρμόδια, για την κατάρτιση των όρων, τη σύνταξη των διακηρύξεων, τη διεξαγωγή και κατακύρωση κάθε μορφής δημοπρασιών και διαγωνισμών, καθώς και τη συγκρότηση των ειδικών επιτροπών διεξαγωγής και αξιολόγησης από μέλη της ή ειδικούς επιστήμονες, υπαλλήλους της περιφέρειας ή δημόσιους υπαλλήλους, ως και για την απόφαση για την αγορά, παραχώρηση χρήσης, μίσθωση και εκμίσθωση κινητών και ακινήτων, το δε Περιφερειακό Συμβούλιο μπορεί, για θέματα ιδιαίτερα σοβαρά, με ειδική αιτιολογία και με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του, να αποφασίζει, ότι θα ασκήσει το ίδιο τις ως άνω αρμοδιότητες, αλλά και η Οικονομική Επιτροπή με ειδική απόφαση, που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία των μελών της, μπορεί να παραπέμπει συγκεκριμένο θέμα της αρμοδιότητάς της, στο Περιφερειακό Συμβούλιο, για τη λήψη απόφασης, εφόσον κρίνει, ότι αυτό επιβάλλεται από την ιδιαίτερη σοβαρότητά του.

Εξ ετέρου, το Π.Δ. 242/1996 (Α΄ 179) προβλέπει τα σχετικά με την αγορά ακινήτων πραγμάτων των νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων και ήδη αιρετών περιφερειών.

Εν προκειμένω, η με αριθμό 88/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής, αναφορικά με την αγορά ακινήτου που θα λειτουργεί ως κεντρικό κτήριο της Περιφέρειας Αττικής (μετά από τη σχετική με αριθμό 218048/23-11-2016 Διακήρυξη της ίδιας εν λόγω Οικονομικής Επιτροπής), κατά την άποψή μας, δεν είναι σύννομη, για τους λόγους, που εκθέτουμε, όλως συνοπτικά, αμέσως κατωτέρω και επιφυλασσόμαστε, να αναπτύξουμε και να συμπληρώσουμε, στη συνέχεια:

1.- Σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 3 περ. θ΄ του πιο πάνω Ν. 3852/2010: «Συνιστώνται οι εξής περιφέρειες: … θ. Η περιφέρεια Αττικής, η οποία περιλαμβάνει το Νομό Αττικής. Έδρα της περιφέρειας Αττικής είναι η Αθήνα. …».

Με την ανωτέρω απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής παραβιάζεται ευθέως η παραπάνω διάταξη του άρθρου 3 παρ. 3 περ. θ΄ του ως άνω Ν. 3852/2010, με την οποία ορίζεται, ότι έδρα της Περιφέρειας Αττικής είναι η Αθήνα, καθ’ όσον το κτήριο το οποίο έκρινε κατάλληλο η εν λόγω Οικονομική Επιτροπή, όσον αφορά τη θέση του, προς αγορά, προκειμένου να λειτουργήσει αυτό, ως κεντρικό κτήριο της Περιφέρειας Αττικής, ήτοι ως έδρα της Περιφέρειας Αττικής, ανήκει στην περιφέρεια του Δήμου Περιστερίου και όχι στην περιφέρεια του Δήμου Αθηνών, όπως προκύπτει και από το υπ’ αριθμό 2 στοιχείο του αιτιολογικού προοιμίου της ανωτέρω απόφασης.

2.- Σε περίπτωση υλοποίησης της ανωτέρω απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής, θα δημιουργηθεί, σύμφωνα με το άρθρο 25 παρ. 2 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, πλήρης σύγχυση, στο ζήτημα της δωσιδικίας της Περιφέρειας Αττικής, ως νομικού προσώπου, δηλαδή στο ζήτημα σε τίνος Ειρηνοδικείου την αρμοδιότητα θα υπάγεται η Περιφέρεια Αττικής, του Ειρηνοδικείου Αθήνας ή του Ειρηνοδικείου Περιστερίου, αφού ο Νόμος ορίζει, ότι η έδρα της Περιφέρειας Αττικής είναι στο Δήμο της Αθήνας που υπάγεται στην αρμοδιότητα του Ειρηνοδικείου Αθήνας, ενώ η πραγματική έδρα της θα είναι στο Δήμο του Περιστερίου που υπάγεται στην αρμοδιότητα του Ειρηνοδικείου Περιστερίου.

3.- Εξ άλλου, σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 2.1 και 2.2 της ως άνω με αριθμό 218048/23-11-2016 Διακήρυξης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής: «2.1 Το προς αγορά ακίνητο θα πρέπει να είναι αυτοτελές και αυτόνομο, σύμφωνο με τις προδιαγραφές της παρούσας διακήρυξης, κατάλληλο για τη στέγαση των υπηρεσιών της Περιφέρειας Αττικής, όπως αναφέρονται στο Παράρτημα 1 «Διάρθρωση Υπηρεσιών κεντρικού κτιρίου Περιφέρειας Αττικής». 2.2 Το κτίριο πρέπει να ευρίσκεται: – Είτε εντός της περιοχής που περικλείεται από τις οδούς: Πλατεία Μεταξουργείου – Δεληγιώργη – Παναγή Τσαλδάρη – Πειραιώς (έως οδού Πύργου και επάνοδος γραμμικά έως Πέτρου Ράλλη) – Πέτρου Ράλλη – Θηβών – Βασιλέως Αλεξάνδρου – Εθνάρχου Μακαρίου – Εθνική Οδός Αθηνών Λαμίας – Αχαρνών – Αγ. Αναργύρων – Χαλκίδος – Πατησίων – Ιουλιανού – Φιλαδελφείας – Δεληγιάννη – Πλατεία Μεταξουργείου …».

Πλην, όμως, το ανωτέρω κτήριο το οποίο έκρινε κατάλληλο η εν λόγω Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής, όσον αφορά τη θέση του, προς αγορά, προκειμένου να λειτουργήσει αυτό, ως κεντρικό κτήριο της Περιφέρειας Αττικής, κείται εκτός του αμέσως ανωτέρω περιγράμματος οδών της πιο πάνω Διακήρυξης, δοθέντος ότι αυτό ευρίσκεται πέραν της Εθνικής Οδού Αθηνών – Λαμίας, στην περιφέρεια του Δήμου Περιστερίου, με συνέπεια να παραβιάζεται ο ως άνω βασικός όρος της προαναφερθείσας με αριθμό 218048/23-11-2016 Διακήρυξης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής.

4.- Παράλληλα, παραβιάζεται και η αρχή του ελεύθερου ανταγωνισμού, με την παραπάνω απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής, αφού με τον τρόπο αυτό αποκλείσθηκαν από τον επίμαχο διαγωνισμό, υποψήφιοι που διέθεταν κτήρια που ευρίσκονται επί της Εθνικής Οδού Αθηνών – Λαμίας, στην περιφέρεια του Δήμου Περιστερίου, δεδομένου ότι γνώριζαν, ότι, σύμφωνα με τον ανωτέρω βασικό όρο της παραπάνω Διακήρυξης, δεν μπορούσαν να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό και να προσφέρουν κτήρια που βρίσκονται εκτός του αμέσως ανωτέρω περιγράμματος οδών της πιο πάνω Διακήρυξης, όπως επί της Εθνικής Οδού Αθηνών – Λαμίας, αλλά εκτός της περιφέρειας του Δήμου Αθήνας και εντός της περιφέρειας του Δήμου Περιστερίου.

5.- Ακόμη, κατά παράβαση της αρχής της χρηστής διοίκησης, αγνοείται πλήρως, από την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής, η αιτιολογημένη άποψη της Επιτροπής Καταλληλότητας – Παραλαβής – Παράδοσης Μισθωμένων Κτηρίων της Περιφέρειας Αττικής (άρθρου 13 Π.Δ. 242/1996), η οποία θεωρεί την προσβασιμότητα του επίμαχου κτηρίου, ως οριακή κατά την ανωτέρω Διακήρυξη, αφενός ως προς την απόσταση του κτηρίου από σταθμό του «ΜΕΤΡΟ», καθώς βρίσκεται σε απόσταση βαδίσματος κατ’ ελάχιστον ίση με 1.140 μ., όπως προκύπτει από μέτρηση, ενώ αφετέρου η διαδρομή αυτή (που προτείνεται και στην κατατεθείσα προσφορά, ως συντομότερη, για την πρόσβαση του κοινού και των υπαλλήλων, στον πλησιέστερο σταθμό «ΜΕΤΡΟ» των Σεπολίων) οδηγεί στην απέναντι πλευρά της Λεωφόρου Κηφισού, σε σχέση με το κτήριο, περιλαμβάνει τμήμα μη διαμορφωθέντος δρόμου, με πέρασμα από στενό γεφυράκι μη επιτρεπτού πλάτους για Α.Μ.Ε.Α. και επίσης σε μεγάλα τμήματα της διαδρομής δεν υπάρχουν τα απαραίτητου πλάτους πεζοδρόμια για την κίνηση του κοινού, ούτε καν και έξω από το κτήριο, όπου το πεζοδρόμιο έχει πλάτος μόλις 50 εκ..

6.- Άλλωστε, το ανωτέρω κτήριο το οποίο έκρινε κατάλληλο η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής, όσον αφορά τη θέση του, προς αγορά, προκειμένου να λειτουργήσει αυτό, ως κεντρικό κτήριο της Περιφέρειας Αττικής και ως έδρα των Υπηρεσιών του Κεντρικού Τομέα, δεν μπορεί, κατά τη κοινή λογική, να ευρίσκεται εκτός των ορίων των Δήμων του Κεντρικού Τομέα, στο Δήμο Περιστερίου, δηλ. σε Δήμο του Δυτικού Τομέα και.

7.- Τέλος, σημαντικό ζήτημα γεννάται με την ύπαρξη μιας μόνο προσφοράς και παρά ταύτα την αποδοχή της, όταν πρόκειται να δαπανηθούν εκατομμύρια ευρώ.

Κατόπιν όλων των ανωτέρω και με την επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματός μας, διαμαρτυρόμαστε για την ανωτέρω με αριθμό 88/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής, αναφορικά με την αγορά ακινήτου που θα λειτουργεί ως κεντρικό κτήριο της Περιφέρειας Αττικής (μετά από τη σχετική με αριθμό 218048/23-11-2016 Διακήρυξη της ίδιας εν λόγω Οικονομικής Επιτροπής) και καλούμε την Περιφερειάρχη και το Περιφερειακό Συμβούλιο της Περιφέρειας Αττικής, με βάση τις προδιαληφθείσες διατάξεις του άρθρου 176 παρ. 3  εδαφ. α΄ του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 5 του Ν. 4071/2012, λαμβανομένου υπόψη ότι πρόκειται για θέμα ιδιαίτερα σοβαρό, να αποτρέψουν, με απόφασή τους, τη συνέχιση μιας μη σύννομης διαγωνιστικής διαδικασίας για την αγορά ακινήτου που θα λειτουργεί ως κεντρικό κτήριο της Περιφέρειας Αττικής, καλούμενη να συμβάλλει σ’ αυτό και η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής, σύμφωνα με την παρ. 4 του αυτού ως άνω άρθρου και Νόμου.

Αρμόδιος Δικαστικός Επιμελητής παραγγέλλεται, να επιδώσει νόμιμα την παρούσα, όπου αυτή απευθύνεται, προς γνώση τους και για την επέλευση των νομίμων συνεπειών, αντιγράφοντας ολόκληρη την παρούσα στις εκθέσεις επιδόσεώς του.-

Αθήνα, 3 Φεβρουαρίου 2017

Για τον Εξωδίκως Δηλούντα Σύλλογο

Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος του

Κωνσταντίνος Τσακίρης

ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΠΑ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *