Άρθρα & Κατηγορίες
Εγγραφή στον σύλλογο
ΑΦΙΣΕΣ
VIDEO
Ακολουθήστε τον Σύλλογο
/
/
/
/
Εισήγηση στην Οικονομική Επιτροπή και Πρακτικά της Επιτροπής Καταλληλότητας για την αγορά του “νέου” κτιρίου υπηρεσιών του Κεντρικού Τομέα Αθήνας
Untitled
Εισήγηση στην Οικονομική Επιτροπή και Πρακτικά της Επιτροπής Καταλληλότητας για την αγορά του "νέου" κτιρίου υπηρεσιών του Κεντρικού Τομέα Αθήνας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Αθήνα,  18/1/2017

Αρ. πρωτ.: 10246

ΠΡΟΣ:

                                     ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΘΕΜΑ: Συζήτηση και λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του Πρακτικού της Επιτροπής Καταλληλότητας που αφορά την 218048/23-11-2016 Διακήρυξη Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την αγορά ακινήτου που θα λειτουργεί ως κεντρικό κτίριο της Περιφέρειας Αττικής.

 Η Υπηρεσία θέτει υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα παρακάτω:

 • Την υπ’ αριθ. 218048/23-11-2016 (ΑΔΑ: ΩΣΗ87Λ7-ΕΨ1) Διακήρυξη Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την αγορά ακινήτου που θα λειτουργεί ως κεντρικό κτίριο της Περιφέρειας Αττικής με γραπτές προσφορές, με την οποία καλούνταν οι ενδιαφερόμενοι να εκδηλώσουν ενδιαφέρον μέχρι την 14η Δεκεμβρίου 2016.
 • Στην Υπηρεσία μας κατατέθηκε εμπρόθεσμα δια του κ. Γερμανού Μιχάλη η από 14-12-2016 αίτηση-προσφορά της ιδιοκτήτριας SYNERGO Ανώνυμης Τεχνικής Οικοδομικής και Εμπορικής Εταιρείας για: α) το ακίνητο που βρίσκεται στη θέση «ΡΟΣΙΝΙΟΛ» Σεπολίων του Δήμου Περιστερίου Αττικής, Δημοτικής Ενότητας Περιστερίου της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικού Τομέα Αθηνών, στο υπ’ αριθμόν 4ε πρώην και ήδη 1942 Ο.Τ. επί των οδών, Λεωφόρο Κηφισού 62-64, Λογοθέτου και Οικονομίδου και β) τα δύο οικόπεδα που βρίσκονται στη θέση «ΡΟΣΙΝΙΟΛ» Σεπολίων της κτηματικής περιφέρειας της Δημοτικής Ενότητας Περιστερίου, του Δήμου Περιστερίου της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικού Τομέα Αθηνών, εντός του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως, εντός του υπ’ αριθ. 1943 Ο.Τ. που περιβάλλεται από την οδό Οικονομίδου.
 • Το υπ’ αριθ. 234859/15-12-2016 έγγραφό της Υπηρεσίας μας, με το οποίο διαβιβάστηκε ο φάκελος της Προσφοράς στην Επιτροπή Καταλληλότητας – Παραλαβής – Παράδοσης Μισθωμένων Κτιρίων Περιφέρειας Αττικής του άρθρου 13 Π.Δ. 242/96 {εν συντομία: Επιτροπή Καταλληλότητας} προκειμένου να γνωμοδοτήσει για την καταλληλότητα των προσφερόμενων χώρων, καθώς και αν πληρούνται οι όροι της οικείας διακήρυξης.
 • Στις 28-12-2016 διαβιβάστηκε στην Υπηρεσία μας το υπ’ αριθ. πρωτ. 234859/23-12-2016 Πρακτικό της Επιτροπής Καταλληλότητας, το οποίο επιστράφηκε στην Επιτροπή με το υπ’ αριθ. πρωτ. 244201/28-12-2016 έγγραφό μας, διότι έφερε τις υπογραφές μόνο δύο μελών.
 • Στις 17-01-2017 διαβιβάστηκε στην Υπηρεσία μας το υπ’ αριθ. πρωτ. 24420/13-01-2017 Πρακτικό της Επιτροπής Καταλληλότητας, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας, σύμφωνα με το οποίο:

α) δύο μέλη της Επιτροπής Καταλληλότητας κρίνουν ότι λόγω της σοβαρότητας του θέματος, και προκειμένου να συνεχιστεί η διαδικασία, θα πρέπει:

Α. να ζητηθεί η άποψη αρμόδιων υπαλλήλων ή οργάνων της Περιφέρειας, σε σχέση με τη θέση των προσφερόμενων ακινήτων ως προς το νόμο Καλλικράτη,

Β. να οριστούν τεχνικοί υπάλληλοι (Πολιτικός Μηχανικός – Στατικός, Η/Μ Μηχανικός και Δικηγόρος) προκειμένου να συνδράμουν ως σύμβουλοι στο έργο της επιτροπής.

Για τους ανωτέρω λόγους, κρίνουν ότι η επιτροπή θα γνωμοδοτήσει σε εύλογο χρόνο επί της μοναδικής κατατεθειμένης προσφοράς στον εν λόγω διαγωνισμό, μετά από τις κατά τα ανωτέρω αναμενόμενες ενέργειες.

β)  ένα μέλος της Επιτροπής Καταλληλότητας δηλώνει την απόλυτη άρνησή της στην επιλογή των ανωτέρω προσφερομένων χώρων:

για όσα προβλήματα αναφέρονται στα 24420/13-01-2017 και 234859/23-12-2016 Πρακτικά της παρούσας Επιτροπής

αλλά κυρίως για το λόγο ότι δεν μπορεί η Περιφέρεια Αττικής να επιλεγεί ως κεντρικό κτίριο της έδρας της, ένα κτίριο που δεν βρίσκεται στο κέντρο της Πρωτεύουσας, στο Δήμο Αθηναίων. Ο συμβολισμός της έδρας της μεγαλύτερης Περιφέρειας της χώρας έχει πολλαπλή σημασία, αυτή άλλωστε ήταν και η βούληση του Νομοθέτη.

Κατόπιν των ανωτέρω,

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του με ημερομηνία 12-01-2017 Πρακτικού της Επιτροπής Καταλληλόλητας, ως αναπόσπαστο μέρος της παρούσας, που αφορά την 218048/23-11-2016 Διακήρυξη Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την αγορά ακινήτου που θα λειτουργεί ως κεντρικό κτίριο της Περιφέρειας Αττικής.

Η ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ

 

 ΤΡΟΥΛΑΚΗ ΑΝΝΑ

Η ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

 

 ΜΟΥΡΤΖΑΝΟΥ ΑΡΓΥΡΗ

Η ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

 ΤΑΣΟΥΛΗ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ -ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ -ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ (Άρθρου 13 Π.Δ. 242/96)
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΉΚΗΣ για τις Π.Ε. της ΠΡΩΗΝ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ,

ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΩΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Σήμερα, ημέρα Παρασκευή 23 Δεκεμβρίου 2016, οι κάτωθι υπογράφοντες:

 1. κ. Πατσαβός Παναγιώτης, Περιφερειακός Σύμβουλος στην Περιφέρεια Αττικής
  (πρόεδρος)
 2. κ. Τριανταψύλλου Διονυσία, Αρχιτέκτονας Μηχανικός, υπάλληλος στην Διεύθυνση
  Τεχνικών έργων της Περιφέρειας Αττικής.

συνεδριάσαμε ως μέλη της Επιτροπής του άρθρου 13 του Π.Δ. 242/96, βάσει της με αριθμ.
455/2014 Απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την
367/2015 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, στα γραφεία της Περιφέρειας Αττικής
(Συγγρού 80-88, Αθήνα), και κατόπιν του υπ. αριθμ. πρωτ. 234859/15-12-2016 έγγραφου της
Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών-Τμήμα Περιουσίας, προκειμένου να γνωμοδοτήσουμε για την
καταλληλότητα αγοράς ακινήτου επί της Λεωφόρου Κηφισού 62-64, Λογοθέτου και
Οικονομίδου, στο Δήμο Περιστεριού, το οποίο προτείνεται να λειτουργεί ως κεντρικό κτίριο
της Περιφέρειας Αττικής.

Το μέλος της επιτροπής Κα Παπαδημητρίου -Τσάτσου Άννα και το αναπληρωματικό της
μέλος Κα Ροκοφύλλου Άννα, δεν παραβρέθηκαν στην συνεδρίαση, αν και νομίμως
εκλήθησαν.

Αφού λάβαμε υπόψη:

 1. Την με αριθμό πρωτ. 218048/23-11-2016 (Α.Δ.Α.:ΩΣΗ87Λ7-ΕΨ1), Διακήρυξη
  μειοδοτικής δημοπρασίας αγοράς ακινήτου που θα λειτουργεί ως κεντρικό κτίριο τ’”
  Περιφέρειας Αττικής.
 2. Την υπ’ αριθμόν πρωτ. 234859/14-12-2016 κατατεθείσα προσφορά της εταιρείας
  «SYNERGO ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» στην Δ/νση
  Διοικητικών Υπηρεσιών-Τμήμα Περιουσίας της Περιφέρειας Αττικής.
 3. Το υπ’ αριθμόν πρωτ. 234859/15-12-2016 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικών
  Υπηρεσιών-Τμήμα Περιουσίας, με το οποίο διαβιβάστηκε στην επιτροπή η παραπάνω
  προσφορά.

Και επειδή:

Η επιτροπή μετά την εξέταση του φακέλου προσφοράς, διαπίστωσε ότι:

Η προσφορά αφορά:

Α. Σε ακίνητο το οποίο βρίσκεται στη θέση ΡΟΣΙΝΙΟΛ στο Δήυο Περιστεριού Αττικής,
Περιφερειακής Ενότητας Δυτικού Τομέα Αθηνών, εντός του υπ’ αριθμ. 1942 Ο.Τ., επί της
λεωφόρου Κηφισού 62-64, Λογοθέτου και Οικονομίδου. Πρόκειται για κτίριο αρχικής
Οικοδομικής Αδειας του 1988, (Αρ. Αδ. 3016/1988) δύο υπογείων με ισόγειο, μηχανολογικό
όροφο και Α’ ορόφο, η οποία αναθεωρήθηκε το 1996 για την προσθήκη Β’ και τμήματος Γ
ορόφου, με στατική ενίσχυση του υπάρχοντος. Το 2014 (20-01-2014), με δύο δηλώσεις
στο Ν. 4178/2013, έγινε ρύθμιση αυθαίρετοί κατασκευών στο κτίριο, και συγκεκριμένα:

* Κλείσιμο Η,/Χ ισογείου, Μηχανορόφου J3′ και Γ ορόφων,

*αλλαγή χρήσης 92 θέσεων στάθμευσης σε Α’ και Β’ υπόγειο, σε βοηθητικούς χώρους
(οποθήκες και Η/Μ χώρους),

e αλλαγή χρήσης κοινόχρηστου χώρου ελιγμών Α’ και Β’ υπόγειου σε βοηθητικούς
χώρους,

« αλλαγή χρήσης Μηχανορόφου σε Γραφεία (2411,37 τ.μ.),

*μηχανολογικές εγκαταστάσεις στο Δώμα

*επέκταση ορόφου σε Βατό Δώμα Γ ορόφου (692 τ.μ.),

® κλείσιμο φωταγωγού ισογείου, Α’ και Β’ υπογείου

« μετατροπή κλιμακοστασίου σε φωταγωγό σε Ημιόροφο, A’ Β’ και Γ όροφο και Δώμα

*υπέρβαση ύψους οροφής απόληξης κλιμακοστασίου και ανελκυστήρων

και

Β. Σε δύο οικόπεδα που βρίσκονται οτη θέση «ΡΟΣΙΝΙΟΛ» στο Δήυο Περιστεριού Αττικής,
Περιφερειακής Ενότητας Δυτικού Τομέα Αθηνών, εντός του υπ’ αριθμ. 1943 Ο.Τ., που
περιβάλλεται από την οδό Οικονομίδου.

Ο φάκελος προσφοράς περιέγει υενάλο όνκο δικαιολονπτικών, εννράφων και σγεδίων ίαργικές
άδειες, αρχιτεκτονικές υελέτες, στατικές υελέτες, Η/Μ υελέτες, σγέδια ενισχύσεων, σγέδια
υΦίστάυενπς κατάστασης, κλπ).

Κατά την εξέταση των βασικών στοιχείων της Διακήρυξης η επιτροπή κρίνει ότι τα εν λόγω
προσφερόμενα ακίνητα βρίσκονται εκτός των περιγραμμάτων των από την διακήρυξη
οριζόμενων περιοχών (άρθρ. 2, παρ. 2), όπως φαίνεται στα 2 συνημμένα αποκόμματα χάρτη,
ενώ θα πρέπει να εξεταστεί και η θέση των ακινήτων, σύμφωνα με το νόμο Καλλικράτη (άρθρο
3, παρ. 3Θ, Ν.3852/2010), που ορίζει ότι «Έδρα της Περιφέρειας Αττικής είναι η Αθήνα».

Λόγω της σοβαρότητας του θέματος, η Επιτροπή κρίνει ότι για τη συνέχιση της διαδικασίας θα
πρέπει:

Α. να ζητηθεί η άποψη της Νομικής Υπηρεσίας επί των ανωτέρω θεμάτων, η οποία θα ληφθεί
υπόψη κατά την γνωμοδότηση της επιτροπής

και

Β. να ορισθούν τεχνικοί υπάλληλοι (Πολιτικός Μηχανικός -Στατικός και Η/Μ Μηχανικός)
προκειμένου να συνδράμουν ως σύμβουλοι ςττο έργο της επιτροπής.

Για τους ανωτέρω σοβαρούς λόγους, η επιτροπή θα γνωμοδοτήσει σε εύλογο χρόνο
επί της μοναδικής κατατεθειμένης προσφοράς στον εν λόγω διαγωνισμό, μετά από
την απάντηση της Νομικής Υπηρεσίας επί των ανωτέρω θεμάτων και μετά τον ορισμό
Τεχνικών υπαλλήλων -Σύμβουλων Μηχανικών, κατά τα ανωτέρω.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟ ΜΕΛΟΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ -ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ -ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ (Άρθρου 13 Π.Δ, 242/96)

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ για τις Π.Ε. της ΠΡΩΗΝ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ,

ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΩΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Σήμερα, ημέρα Πέμπτη 12 Ιανουαρίου 2017, οι κάτωθι υπογράφοντες:

 1. Κ. Πατσαβός Παναγιώτης, Περιφερειακός Σύμβουλος στην Περιφέρεια Αττικής
  (πρόεδρος)
 2. Κα. Τριανταφύλλου Διονυσία, Αρχιτέκτονας Μηχανικός, υπάλληλος στην Διεύθυνση
  Τεχνικών έργων της Περιφέρειας Αττικής (μέλος).
 3. Κα. Παπαδημητρίου -Τσάτσου Άννα (Περιφερειακή Σύμβουλος στην Περιφέρεια
  Αττικής (μέλος)

συνεδριάσαμε ως μέλη της Επιτροπής του άρθρου 13 του Π.Δ. 242/S6, βάσει της με αριθμ.
455/2014 Απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την
367/2015 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, στα γραφεία της Περιφέρειας Αττικής
(Συγγρού 80-88, Αθήνα), προκειμένου να γνωμοδοτήσουμε για την καταλληλότητα avopâç
ακινήτου επί της Λεωφόρου Κηφισού 62-64, Λογοθέτου και Οικονομίδου, στο Δήμο
Περιστεριού, το οποίο προτείνεται να λειτουργεί ως κεντρικό κτίριο Tnc Περιφέρειας
Αττικής, κατόπιν του υπ. αριθμ. πρωτ. 234859/15-12-2016 έγγραφου της Δ/νσης Διοικητικών
Υπηρεσιών-Τμήμα Περιουσίας, και του υπ. Αριθμ. Πρωτ. 24420/28-12-2016 έγγραφου της, με
το οποίο επεστράφη το υπ’ αριθμ. 234859/23-12-2016 Πρακτικό της παρούσας Επιτροπής, διότι
έφερε τις υπογραφές μόνο δύο μελών.

Αφού λάβαμε υπόψη:

 1. Την με αριθμό πρωτ. 218048/23-11-2016 (Α.Δ.Α.:ΩΣΗ87Λ7-ΕΨ1), Διακήρυξη
  μειοδοτικής δημοποπσίας αγοράς ακινήτου που θα λειτουργεί ως κεντρικό κτίριο της
  Περιφέρειας Αττ’·<>ν,
 2. Την υπ’ αριθμόν πρωτ. 234859/14-12-2016 κατατεθείσα προσφορά της εταιρείας
  «SYNERGO ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» στην Δ/νση
  Διοικητικών Υπηρεσιών-Τμήμα Περιουσίας της Περιφέρειας Αττικής.
 3. Το υπ’ αριθμόν πρωτ. 234859/15-12-2016 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικών
  Υπηρεσιών-Τμήμα Περιουσίας, με το οποίο διαβιβάστηκε στην επιτροπή η παραπάνω
  προσφορά.
 4. Το υπ’ αριθμόν πρωτ. 24420/28-12-2016 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών-
  Τμήμα Περιουσίας, με το οποίο επιστράφηκε στην επιτροπή το πρώτο πρακτικό της
  διότι έφερε τις υπογραφές μόνο δύο μελών.

Και επειδή:

Η επιτροπή μετά την εξέταση του φακέλου προσφοράς, διαπίστωσε ότι:

Η προσφορά αφορά:

Α, Σε ακίνητο το οποίο βρίσκεται στη θέση ΡΟΣΙΝΙΟΛ στο Δήμο Περιστεριού Αττικής,
Περιφερειακής Ενότητας Δυτικού Τομέα Αθηνών, εντός του υπ’ αριθμ. 1942 Ο.Τ., επί της
λεωφόρου Κηφισού 62-64, Λογοθέτου και Οικονομίδου. Πρόκειται για κτίριο αρχικής
Οικοδομικής Αδειας του 1988, (Αρ. Αδ. 3016/1988) δύο υπογείων με ισόγειο, μηχανολογικό
όροφο και Α’ ορόφο, η οποία αναθεωρήθηκε το 1996 για την προσθήκη Β’ και τμήματος Γ’

ορόφου, με στατική ενίσχυση του υπάρχοντος. Το 2014 (20-01-2014), με δύο δηλώσεις

στο Ν. 4178/2013, έγινε ρύθμιση αυθαίρετων κατασκευών στο κτίριο, και συγκεκριμένα:

 • Κλείσιμο Η/’Χ ισογείου, Μηχανορόφου, Β’ και Γ ορόφων,
 • αλλαγή χρήσης 92 θέσεων στάθμευσης σε Α’ και Β’ υπόγειο, σε βοηθητικούς χώρους
  (αποθήκες και Η/Μ χώρους),
 • αλλαγή χρήσης κοινόχρηστου χώρου ελιγμών Α’ και Β’ υπόγειου σε βοηθητικούς
  χώρους,
 • αλλαγή χρήσης Μηχανορόφου σε Γραφεία (2411,37 τ.μ.),
 • μηχανολογικές εγκαταστάσεις στο Δώμα
 • επέκταση ορόφου σε Βατό Δώμα Γ’ ορόφου (692 τ.μ.),
 • κλείσιμο φωταγωγού ισογείου, Α’ και Β’ υπογείου
 • μετατροπή κλιμακοστασίου σε φωταγωγό σε Ημιόροφο, A’ Β’ και Γ όροφο και Δώμα
 • υπέρβαση ύψους οροφής απόληξης κλιμακοστασίου και ανελκυστήρων

όπως ακριβώς αναφέρονται και στην Τεχνική έκθεση στις δηλώσεις του Ν.4178/2013 που

περιλαμβάνονται στην προσφορά.

και

Β. Σε δύο οικόπεδα που βρίσκονται στη θέση «ΡΟΣΙΝΙΟΛ» στο Δήμο Περιστεριού Αττικής,
Περιφερειακής Ενότητας Δυτικού Τομέα Αθηνών, εντός του υπ’ αριθμ. 1943 Ο.Τ., που
περιβάλλεται από την οδό Οικονομίδου.

Ο φάκελος προσφοράς περιέχει μεγάλο όγκο δικαιολογητικών, εγγράφων και (τχεδίων (αρχικές
άδειες, αρχιτεκτονικές υελέτες, στατικές υελέτες, Η/Μ υελέτες, σγέδια. ενισχύσεων, σγέδια
υφίστάυενης κατάστασης, κλπ) και τα οποία απαιτούν διεΕοδική εξέταση.

Μετά από διαλογική συζήτηση,

I. Εκ των μελών της επιτροπής Κος Πατσαβός και Κα Τριανταφύλλου, διατυπώθηκαν οι
ακόλουθες απόψεις:

 1. Εκφράστηκε ο προβληματισμός της επιτροπής ως προς τη θέση των ακινήτων και την
  ανάγκη νομικής έρευνας επί αυτής.

Συγκεκριμένα, κατά την εξέταση των βασικών στοιχείων της Διακήρυξης, η επιτροπή
θεωρεί ότι τα εν λόγω προσφερόμενα ακίνητα βρίσκονται εκτός των περιγραμμάτων
των από την διακήρυξη οριζόμενων περιοχών (άρθρ. 2, παρ. 2) προκειμένου να κριθεί
κατάλληλο, όπως φαίνεται n,u _ συνημμένα αποκόμματα χάρτη, σε αντίθεση με την
δήλωση σιην κατατεθειμένη προσφορά. Επίσης θα πρέπει να εξεταστεί η θέση των
ακινήτων, που βρίσκονται στο Δυτικό Τομέα, σύμφωνα με το Νόμο (άρθρο 3, παρ. 3θ,
Ν.3852/2010 -Καλλικράτη, που ορίζει ότι «Έδρα της Περιφέρειας Αττικής είναι η
Αθήνα»), καθώς πλέον σχεδόν όλες οι κεντρικές υπηρεσίες και υπηρεσίες όλων των
τομέων Αθηνών δεν θα εξυπηρετούνται στο κέντρο της Αθήνας,

 1. Εκφράστηκε η σκοπιμότητα πλαισίωσης της επιτροπής από Πολιτικό Μηχανικό και
  Ηλεκτρολόγο -Μηχανολόγο Μηχανικό της Περιφέρειας, για τον έλεγχο της Στατικής
  επάρκειας του κτιρίου και των Η/Μ εγκαταστάσεων, σε συνάρτηση με τις πρόσθετες σε
  αυτό αυθαίρετες κατασκευές όπως αναφέρθηκαν παραπάνω.
 2. Εκφράστηκε η σκοπιμότητα πλαισίωσης της επιτροπής από επιστημονικό στέλεχος –
  Δικηγόρο της Περιφέρειας, προκειμένου να γίνει έλεγχος του ιδιοκτησιακού καθεστώτος
  -συμβολαίων και των λοιπών Νομικών εγγράφων που συνοδεύουν την κατατεθείσα
  προσφορά.
 3. Εκφράστηκαν οι προβληματισμοί περί της οριακής κατά τη Διακήρυξη προσβασιμότητας
  του ακινήτου αφενός ως προς την απόσταση, καθώς αυτά βρίσκονται σε απόσταση
  βαδίσματος κατ’ ελάχιστον ίση με 1140μ., όπως προκύπτει από μέτρηση, ενώ αφετέρου,
  η διαδρομή αυτή (που προτείνεται και στην κατατεθείσα προσφορά ως πλησιέστερη για
  την πρόσβαση του κοινού και των υπαλλήλων στον πλησιέστερο σταθμό ΜΕΤΡΟ των
  Σεπολίων), οδηγεί στην απέναντι πλευρά της Λεωφόρου Κηφισού σε σχέση με το κτίριο,
  περιλαμβάνει τμήμα αδιάνεικτου δρόμου, με πέρασμα από στενό γεφυράκι μη
  επιτρεπτού πλάτους για ΑΜΕΑ, ενώ επίσης, σε μεγάλα τμήματά της διαδρομής δεν

υπάρχουν τα απαραίτητου πλάτους πεζοδρόμια για την κίνηση του κοινού, ούτε καν και
έξω από το κτίριο, όπου το πεζοδρόμιο έχει πλάτος μόλις 50εκ,

Εκ των ανωτέρω ο Κος Πατσαβός και η Κα Τριανταφύλλου κρίνουν ότι λόγω της σοβαρότητας
του θέματος, και προκειμένου να συνεχιστεί η διαδικασία, θα πρέπει, με τις απαραίτητες
ενέργειες της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών-Τμήμα Περιουσίας:

Α. να ζητηθεί η άποψη αρμόδιων υπαλλήλων ή οργάνων της Περιφέρειας, επί του ανωτέρω υπ.
αριθμ. 1 θέματος (σε σχέση με τη θέση των προσφερόμενων ακινήτων ως προς το νόμο
Καλλικράτη),

Β. να ορισθούν τεχνικοί υπάλληλοι (Πολιτικός Μηχανικός -Στατικός, Η/Μ Μηχανικός και
Δικηγόρος) προκειμένου να συνδράμουν ως σύμβουλοι στο έργο της επιτροπής.

Για τους ανωτέρω σοβαρούς λόγους, κρίνουν ότι η επιτροπή θα γνωμοδοτήσει σε
εύλογο χρόνο επί της μοναδικής κατατεθειμένης προσφοράς στον εν λόγω
διαγωνισμό, μετά από τις κατά τα ανωτέρω αναμενόμενες ενέργειες.

II. Η Κυρία Παπαδηιιπτρίου, δήλωσε την απόλυτη άρνησή της στην επιλονή των ανωτέρω προσωεοόυενων ακινήτων:

 • για όσα προβλήματα αναφέρθηκαν στη παρούσα συνεδρίαση, και έχουν ήδη αναφερθεί
  στο υπ’ αριθμ. 234859/23-12-2016 Πρακτικό της παρούσας Επιτροπής,
 • αλλά κυρίως για το λόγο ότι δεν μπορεί η Περιφέρεια Αττικής να επιλέγει ως κεντρικό
  κτίριο της έδρας της, ένα κτίριο που δεν βρίσκεται στο κέντρο της Πρωτεύουσας, στο
  Δήμο Αθηναίων. Ο συμβολισμός της έδρας της μεγαλύτερης Περιφέρειας της χώρας έχει
  πολλαπλή σημασία, αυτή άλλωστε ήταν και η βούληση του Νομοθέτη.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΚΤΙΡΙΟ ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΚΤΙΡΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 23 ΔΕΚΕΜΒΡΗ

ΚΤΙΡΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *