Άρθρα & Κατηγορίες
Εγγραφή στον σύλλογο
ΑΦΙΣΕΣ
VIDEO
Ακολουθήστε τον Σύλλογο
Untitled

Ο.Σ.Υ.Α.Π.Ε.

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

Δ/νση: Λ. Συγγρού 80-88, 7ος όροφος

email: osyape@otenet.gr

http://www.osyape.gr

τηλ. προέδρου: 6932442294 – τηλ. γραμματέα: 6977432661

Αθήνα, 11-7-2016

Αριθμ. Πρωτ.:33

ΠΡΟΣ : Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μ-Θ

 Για  τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας ΠΚΜ (ΟΕΥ)

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας μας ομόφωνα αποφάσισε να σας ζητήσει να ΜΗΝ ΕΓΚΡΙΝΕΤΕ το νέο Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, που ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία  στο Περιφερειακό Συμβούλιο στις 6-6-2016.

Στην κατεύθυνση αυτή, αιτιολογώντας την άποψή μας, σας επισημαίνουμε τα εξής:

 • Ο συγκεκριμένος ΟΕΥ, δεν αποτελεί τροποποίηση του υπάρχοντος Οργανισμού (όπως αναφέρεται στις εισηγήσεις), αλλά επί της ουσίας αποτελεί σύσταση νέου Οργανισμού, με νέες διαφορετικές δομές.
 • Δεν τηρήθηκαν οι κανόνες δημοσιότητας και διαβούλευσης με τους φορείς της ΠΚΜ, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
 • Η κατάθεση στο Περιφερειακό Συμβούλιο του προτεινόμενου Οργανισμού δεν συνοδεύτηκε με την προβλεπόμενη στο άρθρο 241 παρ. 4 του ν. 3852/2010 «πλήρη μελέτη οργάνωσης των υπηρεσιών, για την κατάρτιση της οποίας λαμβάνονται υπόψη, ιδίως, οι ασκούμενες αρμοδιότητες, οι διαθέσιμοι πόροι, η έκταση, ο πληθυσμός και οι οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες της περιφέρειας» βάσει της οποίας το Περιφερειακό Συμβούλιο αποφασίζει για την ψήφιση του Οργανισμού. Η «Μελέτη οργανωτικού σχήματος ΠΚΜ», που τον συνόδευε, σε καμία περίπτωση δεν είναι η απαιτούμενη. Είναι πρόχειρη και στερείται επιστημονικής τεκμηρίωσης βασισμένης σε αριθμητικά και ποιοτικά δεδομένα.

Η αριθμητική και διοικητική μεταβολή των οργανικών μονάδων (σε κεντρικό και επίπεδο Περιφερειακών Ενοτήτων), πρέπει να περιγράφεται ευκρινώς  ώστε να είναι εφικτή η σύγκριση της υφιστάμενης δομής Διοίκησης με την προτεινόμενη του νέου Ο.Ε.Υ. ώστε να αποδεικνύεται τόσο το διοικητικό όφελος (βελτίωση της εξυπηρέτησης των πολιτών, διευκόλυνση έργου υπαλλήλων της ΠΚΜ, χρόνος διεκπεραίωσης εγγράφων), όσο και το οικονομικό όφελος του νέου Ο.Ε.Υ. (αποζημίωση θέσεων ευθύνης, κόστος διεκπεραίωσης εγγράφων, κλπ.).

 • Στο νέο ΟΕΥ, καταργούνται Δ/νσεις -Τμήματα (όπως όλα τα Κτηνιατρικά Κέντρα της Περιφέρειας, Τμήματα της Αγροτ. Οικονομίας κ.α.) χωρίς να γνωστοποιηθούν και αιτιολογηθούν τα κριτήρια, ενώ επίσης καταργούνται δομές με κρίσιμες αρμοδιότητες για την  ποιότητα ζωής των κατοίκων της ΠΚΜ (καταργήσεις τμημάτων-δομών Υγείας -Πρόνοιας), με δυσμενείς επιπτώσεις στη ζωή των κατοίκων της Περιφέρειας και την παραγωγική δραστηριότητα αγροτών, κτηνοτρόφων κ.α.
 • Αποδυναμώνεται η όποια αποκέντρωση αρμοδιοτήτων υπήρχε στις Περιφερειακές Ενότητες, καθώς και η αυτοτέλειά τους με σημαντική αύξηση της γραφειοκρατίας και της ταλαιπωρίας των πολιτών, λόγω της αυξημένης συγκέντρωσης υπηρεσιών, αρμοδιοτήτων και εξουσιών  στην έδρα της Π.Κ.Μ.
 • Ενισχύονται οι κατά το άρθρο 159 του ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ προβλεπόμενες  αρμοδιότητες του Περιφερειάρχη και αποδυναμώνονται αντίστοιχα οι κατά το άρθρο 160 αρμοδιότητες των αντιπεριφερειαρχών, με την κατάργηση υπηρεσιών ΠΕ. Ταυτόχρονα δίνονται υπερεξουσίες στον  Περιφερειάρχη, ο οποίος σύμφωνα με το άρθρο 56 του Οργανισμού μπορεί «να αναθέτει έργο σε οποιοδήποτε μέλος του προσωπικού, να συγκροτεί ή να καταργεί ομάδες έργου και Γραφεία χωρίς τροποποίηση του υπάρχοντος οργανισμού»!!!
 • Παρατηρείται παράλειψη αρμοδιοτήτων ανά Δ/νση και Τμήμα, παρά το γεγονός ότι  πρέπει με το νέο Ο.Ε.Υ να μην αφαιρούνται αρμοδιότητες που ήδη υπάρχουν στις υπηρεσίες, ή που ρητά αναφέρονται στο Ν.3852/10 και στην Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία, όπως η εκτέλεση κρεοσκοπικού ελέγχου και ελέγχου στις εγκαταστάσεις παραγωγής, μεταποίησης, διακίνησης και διάθεσης αυτών, η παρακολούθηση του ενδοκοινοτικού εμπορίου των ζώων και εισαγόμενων ζώων, μέσω ηλεκτρονικού συστήματος κλπ.
 • Υποβαθμίζει τις   Δ/νσεις Διοικητικού & Οικονομικού και  Τεχνικών Έργων και τις μετατρέπει σε Υποδιευθύνσεις. Δημιουργεί δηλ. οργανικές μονάδες, που εκλείπουν από τον Υπαλληλικό Κώδικα (ν. 3528/ 2007) και γενικότερα από το ισχύον νομικό πλαίσιο. Συγκεκριμένα δημιουργεί στη Διεύθυνση Οικονομικού ΠΚΜ (άρθρο 13 του προς έγκριση Οργανισμού) Υποδιευθύνσεις Οικονομικού – Ανθρώπινων Πόρων στις Περιφερειακές Ενότητες, Ημαθίας Κιλκίς, Πέλλας, Πιερίας, Σερρών και Χαλκιδικής. Αντίστοιχα με το άρθρο 18 δημιουργεί Υποδιεύθυνση Συγκοινωνιακών Έργων (ΠΚΜ) και Υποδιεύθυνση Δομών και Περιβάλλοντος (ΠΚΜ) με έδρα τη Θεσσαλονίκη, της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΚΜ), ενώ με το άρθρο 19 δημιουργεί Υποδιευθύνσεις Τεχνικών έργων Περιφερειακών Ενοτήτων στη Θεσσαλονίκη, Βέροια, Κιλκίς, Έδεσσα, Κατερίνη, Σέρρες και Πολύγυρο.
 • Υποβαθμίζει τις Δ/νσεις Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής και Συγκοινωνιών με την κατάργηση και σύμπτυξη Τμημάτων τους, αντί να δημιουργεί νέα Τμήματα, αναγκαία για την κάλυψη των αναγκών και την εξυπηρέτηση των πολιτών, όπως αυτά του Τμήματος Αγροτικής Οικονομίας Παιονίας και του Τμήματος Συγκοινωνιών Παιονίας.
 • Δίνει τη δυνατότητα (άρθρο 51) να προΐστανται στις Διευθύνσεις της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας υπάλληλοι όλων των κλάδων ή ειδικοτήτων ΠΕ ή ΤΕ, προωθώντας τη λογική του «μάνατζερ», αντί να περιλαμβάνει «τις  κατηγορίες και τους κλάδους του προσωπικού, των οποίων οι υπάλληλοι κρίνονται για την κατάληψη θέσεων προϊσταμένων, ανάλογα με την ειδικότητα του κλάδου και το αντικείμενο των συγκεκριμένων οργανικών μονάδων», σύμφωνα με το άρθρο 241 του ν. 3852/2010.
 • Δεν περιλαμβάνει τις  οργανικές θέσεις ανά Διεύθυνση, κατά κατηγορίες, κλάδους, ειδικότητες και βαθμούς, του μόνιμου προσωπικού,  ούτε τις θέσεις του ειδικού επιστημονικού και του τεχνικού ή βοηθητικού προσωπικού, που μπορεί να προσλαμβάνεται με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου.
 • Η εγγραφή της αρμοδιότητας «εξεύρεσης πόρων» και «εξεύρεσης εσόδων» από την ΠΚΜ, είναι ενδεικτικό της πρόθεσης της Περιφερειακής Αρχής που με την αποδοχή της μείωσης των ΚΑΠ, της μεταφοράς της μισθοδοσίας των εργαζομένων στους ΚΑΠ, με την δυνητική εκχώρηση των αποθεματικών και των διαθέσιμων για την πληρωμή των  δανειστών, καθιστά επισφαλή την μισθοδοσία μας και ορατή την επιβολή επιπρόσθετης φορολογίας στο λαό της Περιφέρειας.

 Ο νέος ΟΕΥ δίνει τη δυνατότητα στην Περιφερειακή Αρχή:

 • Να συγχωνεύει Γραφεία που έχουν το ίδιο σύνολο αρμοδιοτήτων αλλά διαφορετική γεωγραφική περιοχή – όρια δραστηριότητας, χωρίς τροποποίηση του υπάρχοντος Οργανισμού.
 • Να κατανέμει το προσωπικό, όπως νομίζει. Γι αυτό εξάλλου δεν υπάρχει συγκεκριμένη κατανομή οργανικών θέσεων κάθε Υπηρεσίας, παρά μόνο συνολικές ανά κλάδο θέσεις στα επίπεδα όλης της ΠΚΜ.
 • Να αναθέτει (οποιοδήποτε) έργο σε οποιοδήποτε μέλος του προσωπικού.
 • Να βάζει σε περίοπτη θέση τα ΣΔΙΤ, (συμπράξεις Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα). .
 • Να υποστηρίζει την Καινοτομία και την Επιχειρηματικότητα, με νέες Διευθύνσεις που θα φροντίζουν για «την ανεύρεση τρόπων και μηχανισμών χρηματοδότησης», για την «ενίσχυση με πόρους», για την «διαχείριση των προγραμμάτων χρηματοδότησης και παροχής οικονομικών κινήτρων στις ιδιωτικές επιχειρήσεις»!!

Δηλαδή οι εργαζόμενοι και ο λαός να πληρώνει, οι υπηρεσίες να εξασφαλίζουν τις μελέτες, την χρηματοδότηση και γενικά όλα τα απαραίτητα εργαλεία για να εξασφαλίζεται η κερδοφορία των μεγαλοεπενδυτών, να στηρίζεται η ανταγωνιστικότητά τους.

Γνωρίζουμε ότι ο νέος υπό έγκριση Οργανισμός είνναι  προσαρμοσμένος στις εντολές  της σημερινής κυβέρνησης, στη λογική του ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ, των εφαρμοζόμενων νόμων, των παλιών και νέων μνημονίων, της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και του ΟΟΣΑ (εργαλειοθήκη) για μείωση του Δημοσίου, για ανατροπές στις εργασιακές σχέσεις, για στήριξη της κερδοφορίας των επιχειρηματικών ομίλων. Ξέρουμε ότι η πολιτική του λιγότερου κράτους, που αποτελεί κοινό τόπο των κομμάτων και των Περιφερειακών Αρχών που κινούνται στη λογική της στήριξης της επιχειρηματικότητας και της κερδοφορίας, και που διαπερνά το σύνολο του νέου Οργανισμού, είναι αυτή που υποβαθμίζει και καταργεί Διευθύνσεις και Τμήματα, που προωθεί τις Συμπράξεις Δημόσιου και Ιδιωτικού τομέα, τις  ιδιωτικοποιήσεις και τις εκχωρήσεις αρμοδιοτήτων. Γι αυτό βλέπουμε στον υπό έγκριση Οργανισμό να μην  απαιτούνται νέες θέσεις εργασίας, να μην προτείνονται νέες προσλήψεις, αλλά να   αποτυπώνεται απλώς το υπάρχον εναπομείναν προσωπικό.

Για όλους τους παραπάνω λόγους όμως συνεχίζουμε να αγωνιζόμαστε και να απαιτούμε :

 • Να μην εγκριθεί ο νέος ΟΕΥ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
 • Οι Υπηρεσίες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, να λειτουργούν με μοναδικό γνώμονα την κάλυψη των αναγκών των εργαζόμενων και των λαϊκών στρωμάτων, να υπηρετούν το δικαίωμα στην δημόσια και δωρεάν υγεία, παιδεία, πρόνοια, ασφαλή μεταφορά, την προστασία του περιβάλλοντος κλπ.
 • Να διασφαλίζεται και να προωθείται η μόνιμη και σταθερή δουλειά για όλους τους εργαζόμενους.-

Κοιν/ση

 1. Υπουργείο Εσωτερικών & ΔΑ
 2. Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας
 3. ΕΝΠΕ
 4. Σύλλογοι-μέλη μας

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΑΝΟΥΤΣΑΚΟΥ ΒΕΤΑ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 ΑΝΔΡΕΑΔΕΛΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

 ΣΧΕΔΙΟ ΟΣΥΑΠΕ για ΟΕΥ ΠΚΜ (1)

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *