Άρθρα & Κατηγορίες
Εγγραφή στον σύλλογο
ΑΦΙΣΕΣ
VIDEO
Ακολουθήστε τον Σύλλογο
/
/
/
/
Επαναχορήγηση της αποζημίωσης στους υπαλλήλους των Δ/νσεων Ανάπτυξης των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Αττικής.
Untitled
Επαναχορήγηση της αποζημίωσης στους υπαλλήλους των Δ/νσεων Ανάπτυξης των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Αττικής.

Αθήνα 6-7-2016

Αρ. Πρωτ: 76

 Προς

  1. Υπουργό Οικονομικών
  2. Υπουργό Ανάπτυξης
  3. Υπουργό Εσωτερικών & Δ.Α.
  4. Αν. Υπουργό Εσωτερικών & Δ.Α.
  5. Περιφέρεια Αττικής

ΘΕΜΑ: Επαναχορήγηση της αποζημίωσης στους υπαλλήλους των Δ/νσεων Ανάπτυξης των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Αττικής.

Πιστεύουμε πως γνωρίζετε ότι με τον Ν. 4354/2015 καταργήσατε την αποζημίωση που ελάμβαναν οι υπάλληλοι των Δ/νσεων Ανάπτυξης της Περιφέρειας Αττικής και όλων γενικότερα των Περιφερειών α) που ήταν μέλη των εξεταστικών επιτροπών, για την απόκτηση άδειας ασκήσεως επαγγελματικής δραστηριότητας, του άρθρου 5 του Ν. 3982/2011 (ΦΕΚ 143/Α/11)  και β) που διενεργούσαν επιθεωρήσεις, μεταποιητικών δραστηριοτήτων, του άρθρου 26 του Ν. 3982/2011 (ΦΕΚ 143/Α/11), για εξετάσεις και επιθεωρήσεις που πραγματοποιούνταν μετά τη λήξη του κανονικού ωραρίου εργασίας των υπηρεσιών και εκτός του χρόνου που καλύπτοταν από υπερωριακή απασχόληση.

Να σας υπενθυμίσουμε ότι σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 21 παρ. 3 του προηγούμενου μισθολογίου των δημοσίων υπαλλήλων Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α/11) είχαν εκδοθεί:

α) η Κ.Υ.Α. με αριθμ. 11031/678/ΦΓ9.6.4(ΣΤ)/2013 (ΦΕΚ2287/Β/13), με την οποία στο άρθρο 3 αυτής καθορίσθηκε αποζημίωση για τα μέλη των εξεταστικών επιτροπών και τους εμπειρογνώμονες για την απόκτηση άδειας άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας του άρθρου 5 παρ. 4 του Ν. 3982/2011. Οι εξετάσεις και το έργο βαθμολόγησης των σχετικών γραπτών πραγματοποιούνται μετά τη λήξη του κανονικού ωραρίου εργασίας των υπηρεσιών και εκτός του χρόνου που καλύπτεται από υπερωριακή απασχόληση (άρθρο 3 παρ.2).

β) η Κ.Υ.Α. με αριθμ. οικ. 14684/914/Φ.15/2012 (ΦΕΚ 3533/Β/12), με την οποία καθορίσθηκε αποζημίωση για τους υπαλλήλους που διενεργούν επιθεωρήσεις σύμφωνα με το άρθρο 26 του Ν. 3982/2011. Οι επιθεωρήσεις και το βοηθητικό έργο σύνταξης των σχετικών εκθέσεων πραγματοποιούνται μετά τη λήξη του κανονικού ωραρίου εργασίας των υπηρεσιών και εκτός του χρόνου που καλύπτεται από υπερωριακή απασχόληση (άρθρο 3 παρ.2).

Όμως, από την έναρξη ισχύος (01/01/2016) του νέου μισθολογίου Ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176/Α/15) και ειδικότερα των άρθρων 34 και 35 αυτού, καταργήθηκαν οι διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 4024/2011, καθώς και οι κατ εξουσιοδότηση αυτών εκδοθείσες Υπουργικές Αποφάσεις. Συνεπώς, οι ανωτέρω Υπουργικές Αποφάσεις έπαψαν να ισχύουν και δεν χορηγείται από 01/01/2016 πλέον αποζημίωση  για τους υπαλλήλους της Περιφέρειας Αττικής που είναι μέλη των εξεταστικών επιτροπών, για την απόκτηση άδειας ασκήσεως επαγγελματικής δραστηριότητας, του άρθρου 5 του Ν. 3982/2011, καθώς και για τους υπαλλήλους που διενεργούν τις επιθεωρήσεις, μεταποιητικών δραστηριοτήτων, του άρθρου 26 του Ν.3982/2011. Για την αποζημίωση των υπαλλήλων αυτών, σε εφαρμογή του άρθρου 21 του παρ. 2 του Ν. 4354/2015, απαιτείται επομένως εκ νέου έκδοση κοινής απόφασης του Υπουργού Οικονομικών και του καθ ύλην αρμόδιου Υπουργού, η οποία δεν έχει εκδοθεί μέχρι σήμερα.

Το γεγονός αυτό έχει δημιουργήσει μεγάλη αναστάτωση και ταλαιπωρία στους πολίτες και στους υπαλλήλους των Δ/νσεών Ανάπτυξης όλων των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Αττικής, διότι:

α) Οι επιτροπές εξετάσεων και οι επιθεωρήσεις γίνονται πια εντός κανονικού ωραρίου, με αποτέλεσμα οι Υπηρεσίες να αποψιλώνονται από προσωπικό και να μην υπάρχει υπάλληλος να εξυπηρετήσει το κοινό. Επισημαίνουμε ότι οι συνάδελφοι είναι επιφορτισμένοι και με άλλα καθήκοντα, είναι μέλη και άλλων επιτροπών της Περιφέρειας και αναγκάζονται να απουσιάζουν και άλλες ημέρες.

β) Για τις επιτροπές εξετάσεων και τις επιθεωρήσεις προβλέπονται από την νομοθεσία και σαφείς χρονικές προθεσμίες που πρέπει να τηρούνται για την ολοκλήρωση τους και προβλέπονται ακόμα και κυρώσεις για αυτό (άρθρο 26 παρ. 1 του Ν. 3982/2011). Έτσι οι συνάδελφοι αναγκάζονται να εργάζονται κάτω από ένα καθεστώς πίεσης και φόβου, προκειμένου να προλάβουν να διεκπεραιώνουν τα καθήκοντα τους εντός των οριζόμενων προθεσμιών.

γ) Για την μετακίνηση τους οι υπάλληλοι αναγκάζονται να επωμίζονται το κόστος μεταφοράς τους, καθόσον τα υπηρεσιακά αυτοκίνητα διατίθενται ελάχιστες φορές. Ειδικά για τις επιτροπές εξετάσεων, επειδή για κάθε επαγγελματική δραστηριότητα έχει συσταθεί μια για όλη την Περιφέρεια Αττικής, οι υπάλληλοι μετακινούνται υποχρεωτικά από την Περιφερειακή Ενότητα της Υπηρεσίας τους στην Περιφερειακή Ενότητα που έχει ορισθεί η έδρα των εξετάσεων και πολλές φορές συνεδριάζουν και πέραν του κανονικού ωραρίου και της υπερωριακής απασχόλησης.

δ) Παρά το ότι οι ανωτέρω Υπουργικές Αποφάσεις καταργήθηκαν στο σύνολο τους, οι πολίτες εξακολουθούν να καταβάλουν ακόμα τα παράβολα που προβλέπονται σε αυτές, μέρος των οποίων αποτελούν και την αποζημίωση των υπαλλήλων. Έτσι, έχουμε το παράδοξο φαινόμενο τα λεφτά να κατατίθενται σε λογαριασμό της Περιφέρειας και να μην αποδίδονται στους υπαλλήλους των υπηρεσιών, σε αντίθεση με τους εμπειρογνώμονες (εκπρόσωπος οικίας επαγγελματικής Ομοσπονδίας) που ορίζονται ως μέλη στις επιτροπές εξετάσεων και οι οποίοι δεν είναι υπάλληλοι της Περιφέρειας, οι οποίοι εξακολουθούν να αμείβονται κανονικά (άρθρο 21 παρ.1 του Ν. 4354/2011).

Μετά από όλα τα παραπάνω, ζητάμε την άμεση αντιμετώπιση των προβλημάτων που δημιουργήθηκαν με την κατάργηση της Κ.Υ.Α. με αριθμ. 11031/678/ΦΓ9.6.4(ΣΤ)/2013 και της Κ.Υ.Α. με αριθμ. οικ. 14684/914/Φ.15/2012, με την προώθηση νομοθετικής ρύθμισης, που θα δίνει τη δυνατότητα στους υπαλλήλους των Δ/νσεων Ανάπτυξης των Περιφερειακών Ενοτήτων, να μπορούν απρόσκοπτα να ασκούν τα καθήκοντα τους, μετά τη λήξη του κανονικού ωραρίου εργασίας των υπηρεσιών και εκτός του χρόνου που καλύπτεται από υπερωριακή απασχόληση και να αμείβονται για αυτά.

Σε καμία περίπτωση δεν δεχόμαστε να είναι και πάλι οι εργαζόμενοι τα εξιλαστήρια θύματα των πολιτικών σας επιλογών.-

 Κοιν/ση

  1. ΕΝΠΕ
  2. ΟΣΥΑΠΕ
  3. Μέλη μας

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΠΑ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΑΝΟΥΤΣΑΚΟΥ ΒΕΤΑ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΖΑΒΕΡΔΙΝΟΣ ΑΛΚΗΣ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *