Καταστατικό του Συλλόγου Υπαλλήλων Περιφέρειας Αττικής

/
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΠΑ

Καταστατικό

του Συλλόγου Υπαλλήλων ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Άρθρο 1:  Επωνυμία – Έδρα

Ιδρύεται πρωτοβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση των εργαζομένων στην Περιφέρεια Αττικής. Η επωνυμία της είναι «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ» (Σ.Υ.Π.Α.), και έδρα της η Αθήνα.

 Άρθρο 2:  Σκοποί

Σκοπός του σωματείου είναι:

α. Η συνένωση όλων των εργαζομένων στην Περιφέρεια Αττικής σε μία ενωτική, μαζική συνδικαλιστική οργάνωση, για την διαφύλαξη και προαγωγή των εργασιακών, οικονομικών, ασφαλιστικών, κοινωνικών και συνδικαλιστικών συμφερόντων τους.

β. Η προβολή των προβλημάτων και αιτημάτων των εργαζομένων, ο συντονισμός στη διεξαγωγή των διεκδικητικών αγώνων και η καθοδήγησή τους για την περιφρούρηση των κατακτήσεών τους.

γ. Η βελτίωση και καλυτέρευση των συνθηκών εργασίας των εργαζομένων.

δ. Η συνεργασία του Συλλόγου και ο συντονισμός της δράσης του με τους εργαζόμενους στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων τους, αλλά και των συνδικαλιστικών και δημοκρατικών ελευθεριών, για την επίτευξη της κοινωνικής δικαιοσύνης.

ε. Η διευκόλυνση και παροχή κινήτρων για την επιμόρφωση των μελών του.

ζ. Η ηθική και υλική συμπαράσταση στα μέλη του.

η. Η προάσπιση της ανεξαρτησίας του συνδικαλιστικού κινήματος από κάθε παρέμβαση, καθώς και η διασφάλιση των διαδικασιών στη λειτουργία και την δράση του, που βασίζονται στις αρχές της Δημοκρατίας και της αυτονομίας.

θ. Η συμβολή στην διαφύλαξη της ειρήνης και της εθνικής ανεξαρτησίας.

Άρθρο 3:  Μέσα Επίτευξης των Σκοπών

Μέσα για την πραγματοποίηση των σκοπών του σωματείου είναι:

α. Η διαφώτιση των εργαζομένων για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους.

β. Η οργάνωση στο σωματείο όλων των εργαζομένων και η ανάπτυξη σε αυτούς επαγγελματικής συνείδησης.

γ. Η μορφωτική, κοινωνική, συνδικαλιστική και γενικά πολιτιστική δραστηριότητα, όπως:

1. Η οργάνωση διαλέξεων, συζητήσεων, μαθημάτων, εκθέσεων, μουσικών εκδηλώσεων, σεμιναρίων, η δημιουργία λεσχών, βιβλιοθηκών, αθλητικών τμημάτων, η έκδοση εντύπων, η προβολή ταινιών και γενικά η χρησιμοποίηση των μέσων δημοσιότητας και η συμμετοχή σε σχετικές εκδηλώσεις.

2. Η συνεργασία με άλλα σωματεία ή οργανώσεις των εργαζομένων, για την λύση των προβλημάτων των μελών του.

3. Η διαφώτιση των κρατικών υπηρεσιών, των επαγγελματικών οργανώσεων των εργαζομένων και γενικά της κοινής γνώμης για το δίκαιο των αιτημάτων και διεκδικήσεων των μελών του.

4. Η κινητοποίηση, η οργάνωση και η διεξαγωγή συνδικαλιστικών αγώνων για την περιφρούρηση αποκτημένων αλλά και την διεύρυνση δικαιωμάτων των μελών του και γενικά των εργαζόμενων, την βελτίωση των όρων εργασίας, αμοιβής και ασφάλισης, καθώς και τον έλεγχο της τεχνολογικής εξέλιξης για την προστασία της υγιεινής και ασφάλειας των μελών του.

5. Η ουσιαστική συμμετοχή με αιρετούς εκπροσώπους στα κέντρα λήψης των αποφάσεων, που αφορούν τους εργαζόμενους.

6. Η παρακολούθηση της σχετικής νομοθεσίας και της εφαρμογής της, με την δημιουργία αρχείου νόμων, βιβλιοθήκης και γενικά αρχείου τεκμηρίωσης.

7. Η ίδρυση – και σε συνεργασία με άλλους συλλόγους – προμηθευτικού καταναλωτικού συνεταιρισμού και ταμείου αλληλοβοήθειας  των μελών που πλήττονται από απρόβλεπτες περιστάσεις.

 Άρθρο 4:  Πόροι – Διαχειριστικό έτος – Βιβλία

1. Πόροι του σωματείου είναι:

α.  Το δικαίωμα από τις εγγραφές των μελών.

β.  Οι τακτικές και έκτακτες συνδρομές των μελών.

γ.  Τα έσοδα από την περιουσία του σωματείου.

δ.  Η οικονομική ενίσχυση από αρμόδιους κρατικούς φορείς.

ε.  Τα έσοδα από τις δωρεές, κληρονομιές, κληροδοσίες ή επιχορηγήσεις, από γιορταστικές ή άλλες σχετικές εκδηλώσεις και γενικά κάθε νόμιμο έσοδο που περιέρχεται στο σωματείο. Οι δωρεές και επιχορηγήσεις είναι επώνυμες και τις αποδέχεται ή όχι, με απόφασή του, το Διοικητικό Συμβούλιο.

Το δικαίωμα εγγραφής, η τακτική μηνιαία εισφορά των μελών του σωματείου, η έκτακτη, καθώς και τα χρηματικά ποσά (ποσοστό) που διαχειρίζονται τα Παραρτήματα, καθορίζονται κάθε φορά με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μελών του.

Η εισφορά αυτή, η συνδρομή δηλαδή των μελών, μπορεί να εισπράττεται με παρακράτηση του σχετικού ποσού από την μισθοδοσία του υπαλλήλου – μέλους του σωματείου, που αποδίδεται σε αυτό (το σωματείο).

Ορίζεται, μέχρις ότου αποφασίσει διαφορετικά η Γ.Σ. των μελών, το μεν δικαίωμα εγγραφής στο ποσό των 5 ευρώ, η δε μηνιαία συνδρομή σε 2,5 ευρώ.

Από τους πόρους του Συλλόγου θα καλύπτεται η εισφορά προς την δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια οργάνωση (που θα μετέχει ο σύλλογος με τις αντίστοιχες αποφάσεις του) καθώς και τα έξοδα των Παραρτημάτων του και των Τοπικών Διοικήσεων.

2. α. Το διαχειριστικό έτος αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους.

β. Ο προϋπολογισμός, ισολογισμός και απολογισμός συντάσσονται για κάθε χρόνο και υποβάλλονται στην τακτική Γ.Σ. κάθε χρόνου για έγκριση.

γ. Διαχειριστικός απολογισμός συντάσσεται σε περίπτωση έκτακτης Γ.Σ. με θέμα αρχαιρεσίες ή λογοδοσίες.

3. Το σωματείο τηρεί υποχρεωτικά   τα παρακάτω βιβλία που αριθμούνται και θεωρούνται από τον Γραμματέα του Πρωτοδικείου Αθήνας, πριν αρχίσουν να χρησιμοποιούνται:

α. Μητρώο Μελών, όπου αναγράφονται αριθμημένα, το ονοματεπώνυμο, το επάγγελμα-ειδικότητα, η διεύθυνση της εργασίας και της κατοικίας, ο αριθμός του δελτίου ταυτότητας, ο αριθμός του συνδικαλιστικού βιβλιαρίου, η χρονολογία έγγραφής και διαγραφής κάθε μέλους.

β. Βιβλίο Πρακτικών Γ.Σ.

γ. Βιβλίο Πρακτικών Συνεδριάσεων Δ.Σ.

δ. Βιβλίο Ταμείου, όπου καταχωρούνται με χρονολογική σειρά όλες οι εισπράξεις και οι πληρωμές.

ε. Βιβλίο Περιουσίας, όπου καταγράφονται όλα τα κινητά και ακίνητα περιουσιακά στοιχεία του σωματείου.

στ. Βιβλίο Πρωτοκόλλου εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων και.

ζ. Βιβλίο Πρακτικών της Ελεγκτικής Επιτροπής.

Άρθρο 5:  Μέλη

Μέλη της συνδικαλιστικής οργάνωσης γίνονται οι εργαζόμενοι που υπηρετούν στις υπηρεσίες της Περιφέρειας Αττικής, με κάθε σχέση εργασίας.

Το δικαίωμα αυτό ασκείται με αίτηση με πλήρη και ακριβή στοιχεία, που θα κατατεθεί στο Δ.Σ., όπου θα δηλώνεται η αποδοχή των σκοπών του Συλλόγου και γενικά του καταστατικού και θα καταβάλλεται το δικαίωμα εγγραφής.

Η αίτηση εγγραφής μπορεί να εμπεριέχει και την ΥΔ παρακράτησης συνδρομής, καθώς και κάθε άλλο έγγραφο, που αποφασίζει σχετικά το Διοικητικό Συμβούλιο.

Το Δ.Σ. με απόφασή του, που λαμβάνεται μέσα σε ένα μήνα από την υποβολή της αίτησης, εγκρίνει ή όχι το αίτημα εγγραφής στη δύναμη του Συλλόγου.

Σε περίπτωση που δεν εγκριθεί η εγγραφή, το Δ.Σ. κοινοποιεί γραπτά την αιτιολογημένη απόφασή του στον  ενδιαφερόμενο.

Ο ενδιαφερόμενος έχει δικαίωμα να προσφύγει στην 1η τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση του Συλλόγου, που κρίνει κυριαρχικά το θέμα.

 Άρθρο 6:  Υποχρεώσεις –Δικαιώματα μελών

Τα μέλη υποχρεώνονται:

α.  Να συμμορφώνονται με το καταστατικό και τις αποφάσεις των οργάνων του σωματείου.

β.  Να καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για την πραγματοποίηση των σκοπών του σωματείου, αναλαμβάνοντας να φέρουν σε πέρας κάθε καθήκον που θα τους ανατεθεί.

γ.  Να παίρνουν τον λόγο στις Γενικές Συνελεύσεις και να λένε την γνώμη τους πάνω στα θέματα που συζητιούνται.

δ.  Να πληροφορούν την διοίκηση του σωματείου  για κάθε επαγγελματικό,  υπηρεσιακό πρόβλημα που τους απασχολεί και κάθε ενέργεια που τυχόν έκαναν για την λύση του

ε.  Να εκπληρώνουν τις οικονομικές υποχρεώσεις τους.

Τα μέλη έχουν το δικαίωμα:

α.  Να μετέχουν στις Γενικές Συνελεύσεις, να μιλούν πάνω στα θέματα της ημέρας και να ψηφίζουν για την λήψη των αποφάσεων.

β.  Να εκλέγουν τα όργανα του σωματείου, τους αντιπροσώπους σε δευτεροβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση και να εκλέγονται σε αυτά.

γ.  Να παρακολουθούν, χωρίς δικαίωμα λόγου, τις συνεδριάσεις των οργάνων, να διαβάζουν τα πρακτικά, να ενημερώνονται πάνω στα οικονομικά του σωματείου, να ζητούν πληροφορίες για θέματα που ενδιαφέρουν και σχετίζονται με τους σκοπούς του.

 Άρθρο 7:  Αποχώρηση Μελών

Κάθε μέλος δικαιούται να αποχωρήσει από το σωματείο, μετά από σχετική γραπτή δήλωσή του προς το Δ.Σ. Τυχόν καθυστερούμενες οφειλές δεν παραγράφονται.

 Άρθρο 8:  Διαγραφή Μελών

Όποιο μέλος καθυστερεί αδικαιολόγητα την συνδρομή του για ένα χρόνο διαγράφεται από το σωματείο, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, ύστερα από πρόταση του Δ.Σ. και αφού προηγηθεί σχετική προειδοποίηση.

Μέλος που διαγράφηκε ξαναγράφεται μετά την εξόφληση των συνδρομών που οφείλει, οπότε θεωρείται ότι δεν έπαυσε να ανήκει στην δύναμη του Συλλόγου.

Κάθε μέλος που έχει αποδειχθεί ότι ενεργεί ενάντια στους σκοπούς του σωματείου, στις αποφάσεις των Γ.Σ. και των οργάνων Διοίκησης ή εμποδίζει την πραγματοποίηση των αποφάσεών τους και γενικά, με την στάση και συμπεριφορά του, εκθέτει το κύρος και την φήμη του συλλόγου, ως και το μέλος που έχει αποβάλλει τα προσόντα να είναι μέλος του συλλόγου, διαγράφεται από αυτόν.

Η διαγραφή, που μπορεί να είναι οριστική ή προσωρινή, γίνεται μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, ύστερα από πρόταση του Δ.Σ.  Το Δ.Σ. υποχρεώνεται, πριν εκδώσει την απόφαση-πρόταση του, να καλέσει το μέλος δέκα (10) ημέρες πριν από την συνεδρίασή του, για να εκθέσει τις απόψεις του.

Σε περίπτωση που το μέλος, αν και κλήθηκε αποδεδειγμένα, δεν προσέλθει, το Δ.Σ. προχωρεί στην λήψη απόφασης.

Με την ίδια απόφαση καθορίζεται και η διάρκεια της προσωρινής, τυχόν, διαγραφής.

Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει για την διαγραφή ή μη πριν από κάθε άλλο θέμα της ημέρας και αφού προηγουμένως ακούσει το μέλος του οποίου ζητείται η διαγραφή.

Αν δεν επικυρωθεί η διαγραφή από την Γενική Συνέλευση, το μέλος έχει δικαίωμα να συμμετάσχει στην Γενική Συνέλευση, να παίρνει τον λόγο και να ψηφίζει σε αυτήν για την λήψη αποφάσεων πάνω στα άλλα θέματα της ημέρας.

Το μέλος  που «διαγράφηκε» ύστερα από την διαδικασία που αναφέρθηκε, για να ξαναγραφεί πρέπει να υποβάλλει αίτηση στο Διοικητικό Συμβούλιο και να αποφασίσει γι αυτό η Γενική Συνέλευση.

Διαγράφεται αυτοδίκαια και το μέλος, που για οποιονδήποτε λόγο έχει αποβάλλει την ιδιότητα του εργαζομένου της Περιφέρειας Αττικής.

 Άρθρο 9:  Όργανα του Συλλόγου

Όργανα Διοίκησης, Αντιπροσώπευσης και Ελέγχου.

Όργανα του Συλλόγου είναι:

 1. Το ανώτατο όργανο του Συλλόγου είναι η Γενική Συνέλευση των μελών του.
 2. Ο Σύλλογος διοικείται από εικοσιπενταμελές (25μελες) Διοικητικό Συμβούλιο και ελέγχεται από πενταμελή (5) Ελεγκτική Επιτροπή, όργανα που εκλέγονται κάθε τρία χρόνια από τα μέλη του Συλλόγου.
 3. Ο Σύλλογος αντιπροσωπεύεται σε δευτεροβάθμια οργάνωση από αντιπροσώπους που εκλέγονται και αυτοί κάθε τρία χρόνια και οι οποίοι έχουν το δικαίωμα να εκλέγονται σε όλα τα όργανα διοίκησης του συλλόγου.

                  4.  Ο Σύλλογος για να οργανώσει και να αναπτύσσει καλύτερα τη δράση του και τη δημοκρατική εσωτερική του λειτουργία, συγκροτεί Παραρτήματα ανά Περιφερειακή Ενότητα ή ανά Περιφερειακές Ενότητες, τα μέλη των οποίων συγκροτούν την Τοπική Γενική Συνέλευση και εκλέγουν -ταυτόχρονα- κάθε τρία χρόνια τα τοπικά τους όργανα (Τοπική Διοικούσα Επιτροπή & Τοπική Ελεγκτική Επιτροπή).

Κατά την αρχική λειτουργία του Συλλόγου συγκροτούνται τέσσερα (4) Παραρτήματα, στα γεωγραφικά όρια των τεσσάρων (4) πρώην Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων (Νομαρχία Αθηνών-Νομαρχία Πειραιά-Νομαρχία Δυτικής Αττικής-Νομαρχία Ανατολικής Αττικής), της Περιφέρειας Αττικής.

Μπορούν μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μελών να δημιουργείται και νέο Παράρτημα στα όρια μιας Περιφερειακής Ενότητας και με την προϋπόθεση της ύπαρξης πλέον των είκοσι ένα (21) μελών του Συλλόγου.

 Άρθρο 10: Τακτική Γενική Συνέλευση

Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο του Συλλόγου και αποφασίζει για κάθε ζήτημα, που θα υπαχθεί στην κρίση της, μετά από απόφαση της απόλυτης πλειοψηφίας του αριθμού των μελών του εν λόγω οργάνου, οπότε και φέρει αυτή την ευθύνη.Συμμετέχουν όλα τα μέλη του Συλλόγου (όλων  των παραρτημάτων).

Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο τακτικά, μία φορά τον χρόνο, μέσα στο πρώτο τρίμηνο, με αρχή το επόμενο από την εκλογή των οργάνων έτος. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεώνεται να πληροφορεί τα μέλη του συλλόγου για την σύγκληση της Γ.Σ. με γραπτή ανακοίνωσή του, τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες πριν από την ημερομηνία πραγματοποίησής της.  Στο εικοσαήμερο δε μετρά η ημέρα ανακοίνωσης και η ημέρα πραγματοποίησης της Γ.Σ.

Η ανακοίνωση αυτή πρέπει να έχει τα θέματα της ημέρας, τον τόπο και χρόνο σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης.

Η γνωστοποίηση γίνεται με οποιοδήποτε μέσο δημοσιότητας και τοιχοκολλάτε στα γραφεία του συλλόγου και στις κατά τόπους Διευθύνσεις της Περιφέρειας Αττικής, δηλαδή στους τόπους εργασίας.

Η Γ.Σ. ασκεί τον έλεγχο και την εποπτεία σε όλα τα όργανα του Συλλόγου. Αποκλειστική αρμοδιότητα έχει να:

 • Κρίνει τον απολογισμό του απερχόμενου Δ.Σ., αποφασίζει για την έγκριση του προϋπολογισμού και του ισολογισμού, για την απαλλαγή ή όχι του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη.
 • Αποφασίζει για την τροποποίηση του καταστατικού, για την διάλυση του Συλλόγου.
 • Αποφασίζει για την κήρυξη απεργιακών κινητοποιήσεων (24ωρων, στάσεων εργασίας κλπ.).
 • Αποφασίζει, σε περίπτωση προσφυγής, για την εγγραφή μέλους του συλλόγου.
 • Καθορίζει το ύψος της τακτικής εισφοράς του μέλους στο ταμείο του συλλόγου, της έκτακτης εισφοράς, του ύψους του δικαιώματος εγγραφής, καθώς και του χρηματικού ποσού (ποσοστού) που διαχειρίζονται τα Παραρτήματα.
 • Αποφασίζει για την εγγραφή του συλλόγου σε δευτεροβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση και για την αποχώρησή του απ΄ αυτήν, μετά από σχετική εισήγηση του Δ.Σ..
 • Αποφασίζει για κάθε άλλο θέμα που θα τεθεί σε αυτήν από την διοίκηση του συλλόγου ή από την πλειοψηφία της.
 • Εκλέγει κάθε τρία χρόνια τα διοικητικά και ελεγκτικά όργανα του Συλλόγου και τους αντιπροσώπους για την δευτεροβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση.
 • Εκλέγει, από τα μέλη του συλλόγου που έχουν δικαίωμα ψήφου, πενταμελές (5) προεδρείο, το οποίο διευθύνει τις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης.

Τα μέλη του προεδρείου καθορίζουν, κάθε φορά, ποιος θα είναι ο επικεφαλής του.

 Άρθρο 11:  Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις                                                                

Έκτακτες Γ.Σ. συγκαλούνται για την αντιμετώπιση σοβαρών θεμάτων με απόφαση του Δ.Σ..

Έκτακτη Γενική Συνέλευση συγκαλείται εφόσον το ζητήσει και το 1/10 των ταμειακά εντάξει μελών του Συλλόγου ή η Τοπική Διοικούσα Επιτροπή ενός Παραρτήματος ή η Τοπική Γενική Συνέλευση ενός Παραρτήματος, ύστερα από σχετική απόφαση και αίτηση τους προς το Δ.Σ..

Στην αίτηση πρέπει να αναφέρονται τα θέματα ημερήσιας διάταξης.

Στην περίπτωση αυτή το Δ.Σ. είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει τη Γ.Σ. μέσα σε δέκα (10) μέρες από την υποβολή της αίτησης. Εάν δεν τη συγκαλέσει τότε οι αιτούντες με δικό τους  κάλεσμα έχουν δικαίωμα να τη συγκαλέσουν.

Η καταστατική Γενική Συνέλευση μπορεί να είναι τακτική ή έκτακτη.

Άρθρο 12: Απαρτία Γενικών Συνελεύσεων

Η Γενική Συνέλευση είναι σε απαρτία όταν παρευρίσκεται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) από τα μέλη του συλλόγου που είναι ταμειακά τακτοποιημένα, μέχρι και τον μήνα πραγματοποίησης της Γ.Σ.

Αν δεν επιτευχθεί απαρτία συνέρχεται νέα Γ.Σ., μέσα σε προθεσμία όχι νωρίτερα από πέντε (5) και όχι αργότερα από οκτώ (8) ημέρες, την ίδια ώρα και στον ίδιο τόπο.  Στην περίπτωση αυτή, για την απαρτία απαιτείται η παρουσία του ¼ τουλάχιστον των μελών, που είναι ταμειακά εντάξει.

Αν και πάλι δεν υπάρξει απαρτία συνέρχεται νέα, μέσα σε προθεσμία όχι νωρίτερα από τρεις (3) και όχι αργότερα από πέντε (5) ημέρες, οπότε για την απαρτία αρκεί η παρουσία του 1/5 του όλου αριθμού των μελών που αναφέρθηκαν.

Αν και την φορά αυτή δεν επιτευχθεί απαρτία δεν μπορεί να συγκληθεί Γ.Σ. για το ίδιο θέμα πριν περάσει μήνας, οπότε η συνέλευση αυτή θεωρείται πρώτη.

Οι επαναληπτικές Γενικές Συνελεύσεις γνωστοποιούνται ταυτόχρονα με την ανακοίνωση για την πρώτη συνέλευση, με καταχώρηση στο ίδιο έγγραφο – κείμενο.

Άρθρο 13: Διαδικασία Λήψης Αποφάσεων Γενικών Συνελεύσεων

Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου.

Η ψηφοφορία γίνεται με ανάταση του χεριού, εκτός αν αλλιώς αποφασίσει η Γενική Συνέλευση – ποτέ πάντως με βοή.

Η ψηφοφορία που αναφέρεται σε θέματα εκλογών των οργάνων και των αντιπροσώπων, της Εφορευτικής Επιτροπής, σε θέματα εμπιστοσύνης προς την διοίκηση, έγκριση λογοδοσίας, κήρυξη απεργίας και σε προσωπικά θέματα είναι άκυρη, αν δεν γίνει μυστικά.

Το Δ.Σ. μπορεί να καλέσει στην Γενική Συνέλευση, με δικαίωμα χαιρετισμού, εκπροσώπους άλλων οργανώσεων, κινήσεων. Η παρουσία τους, όμως, περιορίζεται σε χρόνο πριν από την συζήτηση των θεμάτων της ημερησίας διάταξης.

Άρθρο 14:  Συγκρότηση – Σύγκλιση Διοικητικού Συμβουλίου

Ο Σύλλογος διοικείται από εικοσιπενταμελές (25μελες) Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέγεται, κάθε τρία (3) χρόνια, με καθολική και άμεση μυστική ψηφοφορία των μελών του, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου και του παρόντος καταστατικού.

Το Δ.Σ. συγκροτείται σε σώμα.  Για τον σκοπό αυτό συνέρχεται, μέσα σε μία εβδομάδα από την εκλογή του, ύστερα από πρόσκληση του συμβούλου που πλειοψήφησε, από τον νικητή συνδυασμό, συνεδριάζοντας κάτω από την προεδρία του.  Σε περίπτωση που αρνηθεί ο σύμβουλος αυτός να συγκαλέσει το Δ.Σ., τότε το δικαίωμα αυτό έχει ο αμέσως επόμενος σε σταυρούς σύμβουλος, για την άσκηση του οποίου, όμως, απαιτείται να καλέσει σε καθορισμένο τόπο και χρόνο όλα τα μέλη του Δ.Σ. που έχουν εκλεγεί.  Η κλήση αποδεικνύεται μόνο γραπτά ή με το πραγματικό γεγονός της παρουσίας όλων των συμβούλων.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, που απουσιάζουν αδικαιολόγητα σε τρεις (3) συνεχείς τακτικές συνεδριάσεις, χωρίς να δώσουν γραπτές εξηγήσεις για τον λόγο της απουσίας τους, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου και του Γενικού Γραμματέα ή δεν κριθούν ικανοποιητικές οι εξηγήσεις από το Δ.Σ. ή καθυστερούν την πληρωμή της συνδρομής τριών (3) μηνών, εκπίπτουν από το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά από σχετική απόφασή του, η οποία γνωστοποιείται σε αυτά.  Η αναπλήρωση αυτών που εκπίπτουν γίνεται από τους αναπληρωματικούς, με βάση την σειρά επιτυχίας τους στο ψηφοδέλτιο του μέλους που έχει εκπέσει.

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά μία φορά το μήνα, στην έδρα του Συλλόγου, ενώ οι Τοπικές Διοικούσες Επιτροπές των παραρτημάτων στην έδρα τους. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται (εκτός των άλλων) έκτακτα και μετά από απόφαση μιας Τοπικής Διοικούσας Επιτροπής ή μιας Τοπικής Γενικής Συνέλευσης, εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής απόφασης και αίτησης σε αυτό.

Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται σε τακτική συνεδρίασή του από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα οι οποίοι, με γραπτή πρόσκλησή τους στην οποία αναφέρονται ο τόπος, ο χρόνος και τα θέματα, ειδοποιούν τα λοιπά μέλη.

Η πρόσκληση αυτή πρέπει να επιδοθεί στα μέλη του Δ.Σ. τρεις (3) ημέρες τουλάχιστον πριν από την συνεδρίαση (οι ημέρες πρόσκλησης και συνεδρίασης δεν υπολογίζονται).  Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει επίσης όταν το ζητήσει το 1/5 τουλάχιστον από τα μέλη του, με αίτησή τους, στην οποία και αναφέρουν τα θέματα που θέλουν να συζητηθούν.  Στην περίπτωση αυτή ο Πρόεδρος και ο Γενικός Γραμματέας  υποχρεούνται να συγκαλέσουν το Δ.Σ. μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την υποβολή της αίτησης. Στην αντίθετη περίπτωση, το συγκαλούν αυτοί που το ζήτησαν χωρίς άλλη διατύπωση.

Τις εργασίες του Δ.Σ. τις διευθύνει ο Πρόεδρος και, αν κωλύεται, ο Αντιπρόεδρος.

Την τήρηση των σχετικών πρακτικών την επιμελείται ο Γενικός Γραμματέας και, αν εμποδίζεται, ο Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για κάθε θέμα όταν παρευρίσκονται τουλάχιστον δεκατρία (13) από τα  (25) μέλη του. Οι αποφάσεις του λαμβάνονται με πλειοψηφία των παρόντων μελών στη συνεδρίαση. Σε περίπτωση ισοψηφίας επαναλαμβάνεται η ψηφοφορία, μυστικά.

Στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. καλούνται να συμμετέχουν -χωρίς δικαίωμα ψήφου- και οι πρόεδροι ή εκπρόσωποι των Παραρτημάτων.

Άρθρο 15: Αρμοδιότητες  Διοικητικού Συμβουλίου

Το Δ.Σ. του Συλλόγου, κρίνει και αποφασίζει για απεργιακές και άλλες κινητοποιήσεις, γενικά για κάθε μορφή αγωνιστικών εκδηλώσεων και για κάθε άλλο ζήτημα που εισηγείται ο Πρόεδρος ή τα μέλη του.

Συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση και καταρτίζει την ημερήσια διάταξή της, συντάσσει το διοικητικό και οικονομικό απολογισμό και τον προϋπολογισμό της επόμενης χρήσης.

Το Δ.Σ. μπορεί να συντάσσει κανονισμό λειτουργίας του.

Προγραμματίζει και συντονίζει τη δουλειά του Συλλόγου και των παραρτημάτων του. Εκτελεί τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων, μελετά τα υπηρεσιακά θέματα και τα προβλήματα των εργαζομένων και γενικά διοικεί τον σύλλογο.

Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την αρμοδιότητα να ασχοληθεί με κάθε ζήτημα που δεν υπάγεται στην Γενική Συνέλευση.

Το Δ.Σ., με απόφασή του που συγκεντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία των μελών του, μπορεί να αποφασίσει να πληρώνονται από το ταμείο του συλλόγου τα έξοδα κίνησης των μελών του, για συμμετοχή στις συνεδριάσεις ή για άλλες μετακινήσεις τους, που τυχόν θα αποφασίσει το Δ.Σ..

 Άρθρο 16:  Αρμοδιότητες των Μελών του Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος

Προεδρεύει και διευθύνει τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης, μέχρι να εκλεγεί ο Πρόεδρός της. Φροντίζει για την εκπλήρωση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και, γενικά, για την πραγματοποίηση των σκοπών του σωματείου. Εκπροσωπεί το σωματείο, δικαστικά κι εξώδικα και σε όλες του τις σχέσεις με τρίτους, μαζί με τον Γενικό Γραμματέα.  Καταρτίζει, με την βοήθεια του Γενικού Γραμματέα, την ημερήσια διάταξη και υπογράφει, με τον Γενικό Γραμματέα, τα έγγραφα, εντάλματα, επικυρώνει, με τον Γενικό Γραμματέα, αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Δ.Σ. και της Γενικής Συνέλευσης και ευθύνεται για την ακρίβειά τους, συγκαλεί, με τον Γενικό Γραμματέα, το Δ.Σ. σε συνεδρίαση, υπογράφοντας μαζί του την ημερήσια διάταξη και την πρόσκληση για συνεδρίαση.

Προΐσταται, γενικά, στις εκδηλώσεις του σωματείου.

 Ο  α΄ Αντιπρόεδρος

Αναπληρώνει τον Πρόεδρο όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται.  Στις περιπτώσεις αυτές, οι εξουσίες του Αντιπροέδρου είναι ίδιες με αυτές του Προέδρου.

Ο  β΄ Αντιπρόεδρος

Αναπληρώνει τον Πρόεδρο ή τον α΄ αντιπρόεδρο όταν αυτοί απουσιάζουν ή κωλύονται.  Στις περιπτώσεις αυτές, οι εξουσίες του Αντιπροέδρου είναι ίδιες με αυτές του Προέδρου.

Ο Γενικός Γραμματέας

Τηρεί πρακτικά των συνεδριάσεων του Δ.Σ., οργανώνει τα γραφεία του Συλλόγου, φυλάσσει το αρχείο με την σφραγίδα του σωματείου, τηρεί την αλληλογραφία και τα βιβλία του σωματείου και συνυπογράφει, με τον Πρόεδρο  ότι γι αυτόν (τον Πρόεδρο) αναφέρθηκε.

Ο Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας

Βοηθά τον Γενικό Γραμματέα και τον αναπληρώνει στα καθήκοντά του, όταν απουσιάζει ή εμποδίζεται να τα εκπληρώσει.

Ο Υπεύθυνος Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων

Δημοσιοποιεί, όποτε κρίνεται αναγκαίο από το Δ.Σ., σε μέσα μαζικής ενημέρωσης κ.λ.π. τις αποφάσεις του Δ.Σ. και προβάλλει, γενικά, τις διεκδικήσεις του σωματείου και τις εκδηλώσεις του.

Ο Ταμίας

Εισπράττει τις συνδρομές των μελών του σωματείου, χορηγώντας σχετική απόδειξη, που υπογράφεται από αυτόν.  Οι άλλοι πόροι του σωματείου εισπράττονται με διπλότυπο ειπράξεων, που συνυπογράφεται και από τον Πρόεδρο, μετά από απόφαση του Δ.Σ.  Τηρεί το Ταμείο του σωματείου και καταθέτει σε Τράπεζα και στο όνομα του συλλόγου κάθε χρηματικό ποσό που ξεπερνά τα εξακόσια Ευρώ (€ 600,00). Οι αναλήψεις από τις καταθέσεις γίνονται από τον Ταμία ή άλλο μέλος της Διοίκησης, μετά από απόφαση του Δ.Σ..

Συντάσσει με τον Πρόεδρο, τους προϋπολογισμούς, ισολογισμούς και απολογισμούς, τους οποίους, μετά την έγκριση του Δ.Σ., υποβάλλει στην τακτική Γ.Σ., για έγκριση.

Υποβάλλει κάθε εξάμηνο στο Δ.Σ. κατάσταση εξόδων και εσόδων και στο τέλος του χρόνου τον απολογισμό διαχείρισης της περιουσίας του σωματείου. Πριν από κάθε Γενική Συνέλευση υποβάλλει στο Δ.Σ. ονομαστική κατάσταση των μελών που έχουν τακτοποιήσει τις εισφορές τους. Κάθε δαπάνη ενεργείται με ένταλμα πληρωμής, που υπογράφεται από τον Πρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα και τον Ταμία.

Ο Αναπληρωτής Ταμίας

Βοηθάει τον Ταμία και τον αναπληρώνει σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας αυτού.

 Άρθρο 17: Ελεγκτική Επιτροπή

Η Ελεγκτική Επιτροπή αποτελείται από πέντε (5) μέλη, με θητεία τριών (3) χρόνων.  Κατά την πρώτη συνεδρίασή της εκλέγει τον Πρόεδρό της, ο οποίος και διευθύνει τις εργασίες της.

Έργο της Ελεγκτικής Επιτροπής είναι ο έλεγχος των σχετικών με οικονομική διαχείριση πράξεων του Δ.Σ.

Για την επιτυχία του έργου της δικαιούται να εξετάσει τα έγγραφα και τα βιβλία του σωματείου και ζητεί να δει το περιεχόμενο του Ταμείου.

Το Δ.Σ. υποχρεώνεται να της παρέχει όλες τις ευκολίες για να τελειώσει με επιτυχία το έργο της.

Η Ελεγκτική Επιτροπή υποχρεώνεται, κάθε χρόνο, να υποβάλλει στην τακτική Γενική Συνέλευση των μελών του συλλόγου, λεπτομερή έκθεση για την διαχείριση της περιουσίας του συλλόγου στον χρόνο που πέρασε.

Το ίδιο υποχρεώνεται να κάνει για όποια άλλη Γενική Συνέλευση, εφόσον το ζητήσει το Δ.Σ. ή η ίδια κρίνει ή ο αριθμός των μελών που ζητούν την σύγκλιση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Η έκθεση ελέγχου υπογράφεται από τα μέλη της Ελεγκτικής Επιτροπής και καταχωρείται στο βιβλίο Πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων.

Τα μέλη της αναπληρώνονται , σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας, από τα αναπληρωματικά.

 Άρθρο 18:  Παραρτήματα

Στα γεωγραφικά όρια των πρώην Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Αττικής, καθώς και των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Αττικής (σύμφωνα με το άρθρο 9) δημιουργούνται Παραρτήματα του Συλλόγου, με τα μέλη που εργάζονται στις αντίστοιχες υπηρεσίες.

Το Παράρτημα, που δεν τηρεί βασικές καταστατικές αρχές του συλλόγου, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης παύει να λειτουργεί. Για τη λήψη της απόφασης απαιτείται πλειοψηφία των ¾ των παρόντων ταμειακώς εντάξει μελών.

 1. Το Παράρτημα οφείλει να φροντίζει για την ανάπτυξη του Συλλόγου, τη διάδοση των σκοπών του, την ενασχόληση με τα καθημερινά προβλήματα των μελών του και την μεταφορά τους στο Δ.Σ. του Συλλόγου.
 2. Το κάθε Παράρτημα συγκαλεί τοπικές Γενικές Συνελεύσεις των μελών του, εκλέγει με μυστική ψηφοφορία κάθε τρία χρόνια τη Διοίκησή του (Τοπική Διοικούσα Επιτροπή & Ελεγκτική Επιτροπή). Οι εκλογές στα Παραρτήματα γίνονται ταυτόχρονα με τις εκλογές για τα κεντρικά όργανα του Συλλόγου.
 3. Η διαδικασία σύγκλισης και η λειτουργία της τοπικής Γ.Σ. του Παραρτήματος και της Τοπικής Διοικούσας Επιτροπής, καθώς και τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητές τους  καθορίζονται με το άρθρο 19 του παρόντος καταστατικού.
 4. Η Διοίκηση του Παραρτήματος (Τοπική Διοικούσα Επιτροπή) εκλέγει Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γραμματέα και Ταμία και τα υπόλοιπα απλά μέλη, με καθήκοντα που ασκούνται κατ΄ αναλογία προς αυτά των μελών του Δ.Σ..
 5. Το Παράρτημα έχει οικονομική αυτοτέλεια για τις τρέχουσες λειτουργικές του ανάγκες. Μπορεί να διαχειρίζεται χρηματικά ποσά για δραστηριότητες, που είναι σύμφωνες με το σκοπό του Συλλόγου. Τα χρηματικά ποσά που θα διαχειρίζεται το παράρτημα αποτελούν το 20% των συνδρομών των μελών του και εγκρίνονται από το Δ.Σ. του Συλλόγου.

Άρθρο 19:  Όργανα Διοίκησης και Βιβλία Παραρτήματος

1. Τοπική Γενική Συνέλευση

Ανώτατο όργανο του παραρτήματος είναι η Τοπική Γενική Συνέλευση, η οποία διέπεται από τους ίδιους κανόνες, αρχές και αρμοδιότητες, κατ΄ αντιστοιχία με αυτές της Γενικής Συνέλευσης του Συλλόγου.

Η Απολογιστική Τοπική Γενική Συνέλευση του παραρτήματος συγκαλείται στην έδρα του παραρτήματος, πρέπει να προηγείται της απολογιστικής Γενικής Συνέλευσης του Συλλόγου και εκλέγει πενταμελή (5) Τοπική Εφορευτική Επιτροπή (Τ.Ε.Ε.), με ισάριθμους αναπληρωματικούς, που είναι υπεύθυνη για την εκλογή των οργάνων και των αντιπροσώπων του Συλλόγου και των οργάνων του Παραρτήματος.

2. Τοπική Διοικούσα Επιτροπή & Τοπική Ελεγκτική Επιτροπή.

Το Παράρτημα διοικείται από επταμελή (7) Τοπική Διοικούσα Επιτροπή, η οποία συγκροτείται σε σώμα σύμφωνα με τις διαδικασίες που συγκροτείται και το Δ.Σ. του Συλλόγου. Έχει τριμελή (3) Τοπική Ελεγκτική Επιτροπή, η οποία εκλέγει τον Πρόεδρό της και ασκεί ανάλογα καθήκοντα με την Ελεγκτική Επιτροπή του Συλλόγου.

Η Τοπική Διοικούσα Επιτροπή του Παραρτήματος αποφασίζει και ενεργεί:

α) Για τις κινητοποιήσεις και τις δραστηριότητες του παραρτήματος του Συλλόγου σύμφωνα με τους σκοπούς που προβλέπονται από το Καταστατικό και τις αποφάσεις της Τοπικής Γ.Σ..

β) Για τις αρμοδιότητες που κατά περίπτωση παρέχονται στο Παράρτημα προς επίτευξη των σκοπών του Συλλόγου, σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας και

γ) Για την σύγκληση της Τοπικής Γ.Σ. και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Τα όργανα αυτά της διοίκησης είναι αιρετά και έχουν ίση θητεία με αυτή των οργάνων του Συλλόγου (τρία έτη).

3. Κάθε Παράρτημα τηρεί υποχρεωτικά   τα παρακάτω βιβλία που αριθμούνται και θεωρούνται από τον Γραμματέα του Πρωτοδικείου Αθήνας, πριν αρχίσουν να χρησιμοποιούνται:

α. Μητρώο Μελών Παραρτήματος, όπως το αντίστοιχο Μητρώο του Συλλόγου.

β. Βιβλίο Πρακτικών Τοπικών Γ.Σ.

γ. Βιβλίο Πρακτικών Συνεδριάσεων Τοπικής Διοικούσας Επιτροπής.

δ. Βιβλίο Ταμείου Παραρτήματος, όπου καταχωρούνται με χρονολογική σειρά όλες οι εισπράξεις και οι πληρωμές.

ε. Βιβλίο Πρωτοκόλλου εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων Παραρτήματος και.

στ. Βιβλίο Πρακτικών της Τοπικής Ελεγκτικής Επιτροπής.

Άρθρο 20: Απεργία

 1. Η απεργία αποτελεί δικαίωμα των μελών του Συλλόγου που αποφασίζεται νόμιμα σαν μέσο για την προαγωγή των οικονομικών, εργασιακών, κοινωνικών και ασφαλιστικών συμφερόντων των μελών και σαν εκδήλωση αλληλεγγύης για τους σκοπούς αυτούς.
 2. Η απεργία και οι στάσεις εργασίας κηρύσσονται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Συλλόγου και καλύπτουν το σύνολο των εργαζομένων της Περιφέρειας, μελών και μη μελών του Συλλόγου.

Άρθρο 21:  Αρχαιρεσίες

Τα μέλη του Συλλόγου, εφόσον έχουν τις οικονομικές τους υποχρεώσεις τακτοποιημένες, εκλέγουν και εκλέγονται επίσης, στο Διοικητικό Συμβούλιο ή στην Ελεγκτική Επιτροπή, στην Τοπική Διοικούσα Επιτροπή ή στην Τοπική  Ελεγκτική Επιτροπή του Παραρτήματος του οποίου είναι μέλη και επίσης στους Αντιπροσώπους του Συλλόγου για την δευτεροβάθμια οργάνωση και γενικά για κάθε άλλο όργανο ή επιτροπή που από το καταστατικό προβλέπεται εκλογική διαδικασία.

Οι αρχαιρεσίες, για την ανάδειξη των μελών των οργάνων του σωματείου ως και των αντιπροσώπων στην δευτεροβάθμια οργάνωση, διενεργούνται ταυτόχρονα κάθε τρία (3) χρόνια, με μυστική ψηφοφορία και με ψηφοδέλτια, με το σύστημα της απλής αναλογικής κατά τους ειδικότερους ορισμούς του Νόμου.

Οι αρχαιρεσίες πραγματοποιούνται σε κάθε Παράρτημα, με ευθύνη της αντίστοιχης τοπικής Εφορευτικής Επιτροπής (Τ.Ε.Ε.), με την συμμετοχή αντιπροσώπου της δικαστικής αρχής, ο οποίος και προεδρεύει.

Η κάθε Τ.Ε.Ε. αποτελείται από πέντε (5) μέλη, με ισάριθμα αναπληρωματικά και εδρεύει στα γραφεία του κάθε παραρτήματος. Η εκλογή της τοπικής εφορευτικής επιτροπής γίνεται από την Απολογιστική Τοπική Γενική Συνέλευση του κάθε Παραρτήματος, με μυστική ψηφοφορία, με το σύστημα της απλής αναλογικής.  Στην συνέλευση αυτή είναι δυνατή η συζήτηση και άλλων θεμάτων, κατά τους όρους του καταστατικού.

Η Τ.Ε.Ε. έχει ευθύνη για τη νόμιμη, σύμφωνα και με τους όρους του καταστατικού, διεξαγωγή των εκλογών.

Η Τ.Ε.Ε. του Παραρτήματος, που έχει έδρα την Αθήνα λειτουργεί και ως κεντρική εφορευτική επιτροπή.

Σε συνεργασία των Τ.Ε.Ε. με τις Τοπικές Διοικούσες Επιτροπές συντάσσονται οι εκλογικοί κατάλογοι, που περιλαμβάνουν τα ταμειακώς τακτοποιημένα μέλη, τα οποία έχουν εγγραφεί στο σωματείο μέχρι τον χρόνο πραγματοποίησης της τελευταίας απολογιστικής Γενικής Συνέλευσης.

Η εκλογή των οργάνων του συλλόγου, δηλαδή του Διοικητικού Συμβουλίου, της Ελεγκτικής Επιτροπής, των Τοπικών Διοικουσών Επιτροπών , των Τοπικών  Ελεγκτικών Επιτροπών, ως και των Αντιπροσώπων στην δευτεροβάθμια οργάνωση, γίνεται με ψηφοδέλτια, ο αριθμός, ο τύπος, το χρώμα και οι διαστάσεις των οποίων ορίζονται με απόφαση της κεντρικής Ε.Ε..

Οι εκλογές για την ανάδειξη των οργάνων διοίκησης του παραρτήματος, διεξάγονται στον τόπο του παραρτήματος, την ίδια μέρα με τις εκλογές για την ανάδειξη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου. Δικαίωμα ψήφου έχουν όλα τα ταμειακώς εντάξει μέλη του παραρτήματος.

Τα μέλη του Παραρτήματος ψηφίζουν ταυτόχρονα για την εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου και για την Ελεγκτική Επιτροπή αυτού, καθώς και για τους Αντιπροσώπους του Συλλόγου στην δευτεροβάθμια οργάνωση.

Οι υποψήφιοι για την Τοπική Διοικούσα Επιτροπή και για την Τοπική  Ελεγκτική Επιτροπή ορισμένου Παραρτήματος έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν ταυτόχρονα υποψηφιότητα, αντίστοιχα, και για το Διοικητικό Συμβούλιο και την Ελεγκτική Επιτροπή του Συλλόγου και αντιστρόφως εφ΄ όσον είναι μέλη του συγκεκριμένου Παραρτήματος, καθώς και να είναι υποψήφιοι για την δευτεροβάθμια οργάνωση.

Ανεξάρτητες – ατομικές υποψηφιότητες επιτρέπονται. Στα ψηφοδέλτια καταχωρούνται οι υποψήφιοι με αλφαβητική σειρά. Οι υποψήφιοι για το Διοικητικό Συμβούλιο & την Ελεγκτική Επιτροπή συγκροτούν ξεχωριστό ψηφοδέλτιο, από τους υποψηφίους για την Τοπική Διοικούσα Επιτροπή & την Τοπική Ελεγκτική Επιτροπή. Για τους Αντιπροσώπους στην δευτεροβάθμια οργάνωση υπάρχει επίσης  ξεχωριστό ψηφοδέλτιο.

Ο ψηφοφόρος εκδηλώνει την προτίμησή του με σταυρό, που θέτει δίπλα στο όνομα του υποψήφιου που επιλέγει.  Σταυρώνονται τόσοι υποψήφιοι όσος είναι και ο αριθμός των μελών των οργάνων που θα πληρωθούν. Για την εκλογή των αντιπροσώπων στην δευτεροβάθμια οργάνωση δεν υπάρχει μέγιστος αριθμός σταυρών.

Ψηφοδέλτια που δεν έχουν σταυρό προτίμησης ή έχουν περισσότερους, θεωρούνται ότι δόθηκαν υπέρ του συνδυασμού.

Οι υποψηφιότητες με πλήρες ψηφοδέλτιο και οι ανεξάρτητες ατομικές υποψηφιότητες υποβάλλονται γραπτά στην κεντρική Ε.Ε. μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την επόμενη ημέρα που έγινε η εκλογή της.

Οι συνδυασμοί, οι υποψήφιοι που αναφέρονται σε αυτούς και οι μεμονωμένοι υποψήφιοι, ανακηρύσσονται από την κεντρική Ε.Ε. μέσα σε δύο (2) ημέρες από την εκπνοή της προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων, που αναφέρεται στις προηγούμενες παραγράφους του άρθρου αυτού.  Η ανακήρυξη αυτή γνωστοποιείται με ανακοίνωση της κεντρικής Ε.Ε., που τοιχοκολλάται στα κεντρικά γραφεία του Συλλόγου και στα γραφεία των Παραρτημάτων.

Από την ανακήρυξη των υποψηφίων μέχρι την ημέρα της ψηφοφορίας πρέπει να μεσολαβούν τρεις (3) το λιγότερο και πέντε (5) το περισσότερο ημέρες.

Η ψηφοφορία γίνεται σε χρόνο που ορίζει η κεντρική Ε.Ε.

Μετά το τέλος της ψηφοφορίας η κάθε Τ.Ε.Ε. ελέγχει το απαραβίαστο της κάλπης, στη συνέχεια την ανοίγει, καταμετρά τους φακέλους αριθμώντας τους, και αφού διαπιστώσει ότι έχουν την υπογραφή του Προέδρου της δικαστικής αρχής, είναι δηλαδή οι φάκελοι που δόθηκαν στον ψηφοφόρο, προβαίνει στην διαλογή και συντάσσει πρακτικό αρχαιρεσιών.

Η κάθε Ε.Ε μετά το τέλος της διαλογής των ψηφοδελτίων μεταβαίνει στον τόπο διενέργειας των εκλογών της κεντρικής Ε.Ε. και παραδίδει το πρακτικό αρχαιρεσιών και γενικά όλο το εκλογικό υλικό.

Η κεντρική Ε.Ε. έχει την υποχρέωση συγκέντρωσης όλων των αποτελεσμάτων και έκδοσης του συνολικού – τελικού πρακτικού αρχαιρεσιών.

Το συνολικό εκλογικό υλικό παραδίδεται στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο και φυλάσσεται στα γραφεία του συλλόγου.

Άρθρο 22: Σφραγίδα

Η σφραγίδα του Συλλόγου είναι στρογγυλή και κυκλικά αναγράφεται η επωνυμία του και στο κέντρο το έτος ίδρυσης 2011.

Σφραγίδα του Παραρτήματος είναι η αυτή με του Συλλόγου και με την πρόσθετη ένδειξη ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. Δίπλα στη λέξη Παράρτημα αναφέρεται ο γεωγραφικός χώρος που αυτό ανήκει.

Η σφραγίδα του Συλλόγου μπορεί να εμπεριέχει και το έμβλημά του.

 Άρθρο 23:  Τροποποίηση Καταστατικού – Διάλυση Συλλόγου

1. Το καταστατικό αυτό μπορεί να τροποποιηθεί με απόφαση Γενικής Συνέλευσης, που συγκαλείται με αυτό το σκοπό.

2. Για την λήψη της απόφασης αυτής απαιτείται η παρουσία του μισού τουλάχιστον των ταμειακώς εντάξει μελών του Συλλόγου και η πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων μελών.

3. Η πρόταση για τροποποίηση του καταστατικού υποβάλλεται στη Γ.Σ. από το Διοικητικό Συμβούλιο ή και με αίτηση του ενός τετάρτου (1/4) των ταμειακώς εντάξει μελών του Συλλόγου, που κατατίθεται στο Δ.Σ..

4.Ο Σύλλογος διαλύεται σύμφωνα με το Νόμο, η δε περιουσία του διατίθεται εκεί που αποφασίζει η Γενική Συνέλευση των μελών του.

 Άρθρο 24: Τελική Διάταξη

Το παρόν Καταστατικό, αποτελούμενο από εικοσιτέσσερα (24) άρθρα, συζητήθηκε στην Ιδρυτική Συνέλευση των ιδρυτικών μελών του και ψηφίστηκε από αυτήν κατά άρθρο και στο σύνολό του, τίθεται δε σε ισχύ αμέσως μετά την έγκρισή του από το Αρμόδιο Δικαστήριο.

Κάθε τι που δεν προβλέπεται στο παρόν καταστατικό, ρυθμίζεται σύμφωνα με το πνεύμα του παρόντος  και τις σχετικές διατάξεις του Αστικού Κώδικα και των Κείμενων Νόμων.-

                                                                                Αθήνα, 19 Μαϊου 2011

Καταστατικό Σ.Υ.Π.Α.

ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1264